Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Torfoznawstwo w praktyce inżynierskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.TORFA2.SI.IISXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Torfoznawstwo w praktyce inżynierskiej
Jednostka: Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Powstawanie i klasyfikacje torfu i osadów podtorfowych. Badania i dokumentacja złóż torfowych.

Sposoby użytkowania torfowisk i torfu. Ochrona torfowisk.

Właściwości fizyczne, chemiczne i geotechniczne torfu i gytii.

Zasady regulacji stosunków wodnych na torfowiskach. Osiadanie torfowisk.

Zasady budowy dróg, nasypów i budowli melioracyjnych na torfowiskach. Wypływalność torfu.

Tematyka ćwiczeń:

Oznaczanie stopnia rozkładu torfu.

Oznaczanie gatunku torfu na podstawie składu makroszczątków roślinnych.

Określenie podstawowych właściwości oraz zasobów torfu.

Obliczanie wielkości osiadania odwodnionego torfowiska oraz emisji dwutlenku węgla.

Literatura:

Ilnicki P. 2002. Torfowiska i torf. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu.

Tobolski K. 2000. Przewodnik do oznaczania torfów i osadów jeziornych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Myślińska E. 2001. Grunty organiczne i laboratoryjne metody ich badania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza - student zna i rozumie:

zna genezę, klasyfikacje oraz właściwości fizyczne, chemiczne i geotechniczne torfu i osadów podtorfowych

zna sposoby użytkowania torfowisk i torfu, skutki ich odwadniania oraz zasady ochrony

zna zasady regulacji stosunków wodnych na torfowiskach oraz budowy dróg, nasypów i budowli melioracyjnych

Umiejętności - student potrafi:

dokonać podstawowych analiz i obliczeń właściwości i zasobów torfu i gytii

dobrać i wykorzystać wzory służące do obliczania wielkości osiadania odwodnionego torfowiska i emisji dwutlenku węgla

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

Zaliczenie pisemne ograniczone czasowo; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania:

< 51% - niedostateczny (2,0),

51-60 - dostateczny (3,0),

61-70 - dostateczny plus (3,5),

71-80 - dobry (4,0),

81-90 - dobry plus (4,5),

91-100 - bardzo dobry (5,0).

Udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

Ćwiczenia:

Na ocenę pozytywną należy prawidłowo wykonać sparwozdania z ćwiczeń i odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących ich wykonania. Udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)