Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia komputerowego projektowania z wykorzystaniem programu AUTO-CAD

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.TKCAD.SI.IGPRX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia komputerowego projektowania z wykorzystaniem programu AUTO-CAD
Jednostka: Katedra Budownictwa Wiejskiego
Grupy:
Strona przedmiotu: http://kiw.ur.krakow.pl/~loczek/przedmioty.html
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Podstawowe narzędia tworzenia i modyfikacji rysunków CAD oraz praca na mapach bitowych za pomocą metody "on screen digitizing".

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu przybliżenie metodyki pracy z programem AutoCad w werscji podstawowej podczas tworzenia rysunków dwuwymiarowych. W następnej kolejności wykonywane proces uczenia zmierza do przygotowania studenta do sprawnego korzystania z programu CAD Map na przesmiocie Studium Zagrożenia Powodziowego.

Literatura:

Korzystanie z narzędzia pomocy AutoCad

1. Jaskulski A. 2011. Autocad 2012/LT2012/WS+. Podstawy projektowania parametrycznego i nieparametrycznego. Wydawnictwo PWN.

2. Pikoń A. 2003. AutoCAD 2004. Wydawnictwo Helion. Gliwice.

3. A. Staranowicz, P. Duda, A. Orłowski, Technologie informacyjne, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

Wykazuje znajomość technik CAD stosowanych w zarządzaniu przestrzenią. Ma wiedzę w zakresie możliwości zastosowania technik CAD w projektowaniu.

Umie odczytać rysunki budowlane i geodezyjne, potrafi sporządzić dokumentację graficzną oraz opracować i wykorzystać w projektowaniu oprogramowanie pakietu AutoDesk CADRozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia I i II stopnia, studia podyplomowe, kursy) - podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych oraz wykazuje aktywną postawę wobec problemów ochrony środowiska i kształtowania jego zasobów

Metody i kryteria oceniania:

wykonywanie rysyunków zadanych na poszczególnych zajęciach. Sprawdzian umiejętności na zajęciach zaliczeniowych.

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)