Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ćwiczenia terenowe: Podstawy nauk o Ziemi i gleboznawstwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.TERPNZ.SI.IISXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia terenowe: Podstawy nauk o Ziemi i gleboznawstwo
Jednostka: Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zaznajomienie studentów z metodami polowymi analizy i rozpoznawania gleb w terenie, sporządzania dokumentacji gleboznawczej.

Pełny opis:

Wykonanie odkrywek glebowych z opisem cech morfologicznych różnych typów gleb. Oznaczenie metodami polowymi wybranych właściwości fizycznych i chemicznych gleby.

Literatura:

1. Bednarek R., Dziadowiec H., Pokojska U., Prusinkiewicz Z. 2005. Badania ekologiczno-gleboznawcze. PWN, Warszawa.

2. Komornicki T., Oleksynowa K., Jakubiec J., Miechówka A. 1998. Przewodnik do ćwiczeń z gleboznawstwa i geologii. Cz. III. Systematyka gleb i gleboznawstwo terenowe. AR Kraków.

3. Mocek A., Drzymała S. 2010. Geneza, analiza i klasyfikacja gleb. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Efekty uczenia się:

ĆWICZENIA TERENOWE

Student potrafi opisywać cechy morfologiczne gleb, metodami polowymi oznaczyć skład granulometryczny oraz odczyn gleby w terenie. Umie klasyfikować różne gleby do właściwej jednostki systematycznej. Potrafi zinterpretować wyniki badań terenowych

Kompetencje społeczne:

Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się

Potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów.

Metody i kryteria oceniania:

Student poprawnie wykonał opis odkrywki glebowej w terenie. Umie scharakteryzowac cechy morfologiczne poziomów glebowych. Potrafi oznaczyć skład granulometryczny i odczyn gleby metodą polową. Umie zaklasyfikować glebę do odpowiedniego działu, rzędu, typu, podtypu gleby. Potrafi ocenić jakość gleby tj. zaklasyfikować badaną glebę do odpowiedniej klasy bonitacyjnej.

Student oddał sprawozdanie z ćwiczeń terenowych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)