Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy nawodnień grawitacyjnych i ciśnieniowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.SYSTNAWOD.NI.IISXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy nawodnień grawitacyjnych i ciśnieniowych
Jednostka: Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Do wzrostu, prawidłowego rozwoju i wysokiego plonowania roślin niezbędna jest woda, która powinna być dostarczana w ilościach odpowiednich do fazy rozwoju roślin. W okresach posusznych klimatu umiarkowanego, w którym znajduje się Polska, występują niedobory wilgoci w glebie i niezbędne jest jej uzupełnianie przez nawadnianie.

Podczas nawadniania woda wywiera wszechstronne i różnokierunkowe oddziaływania na glebę, roślinność i mikroklimat. Są one uzależnione od ilości i jakości dostarczanej wody, od systemu i sposobu prowadzenia nawodnień, a ich skutki mogą pojawiać się bezpośrednio, lub w formie następstw przesuniętych w czasie.

Pełny opis:

WYKŁADY:

- Nawodnienia w rolnictwie i ich podział ze względu na cel nawadniania. Działanie wody w procesie nawadniania –na glebę, mikroklimat i roślinność.

- Techniczna klasyfikacja nawodnień. Budowle i elementy na sieci nawadniającej.

- Doprowadzenie wody na obiekt nawadniany i budowle na sieci doprowadzającej. Rodzaje doprowadzalników ich trasa i profil podłużny.

- Nawodnienia podsiąkowe i przesiąkowe – warunki stosowania. Obliczanie nawodnień podsiąkowych ze stałym piętrzeniem, ze zmiennym piętrzeniem, w tym w warunkach gleb organicznych.

- Systemy nawodnień zalewowych i stokowych.

- Nawodnienia ciśnieniowe.

- Kryteria wyboru systemu nawodnień i budowle na sieci rozdzielczej i szczegółowej. Stan i perspektywy rozwoju nawodnień na świecie. Pogląd na kierunki melioracji nawadniających w Polsce oraz zarys ich rozwoju.

ĆWICZENIA:

- Omówienie tematu projektu oraz poszczególnych elementów sprawozdania technicznego. Obliczenie przepływów dyspozycyjnych do nawadniania.

- Określenie głębokości i rozstawy rowów odwadniająco-nawadniających. Obliczenie jednorazowej i sezonowej dawki polewowej netto.

- Ustalenie potrzeb i niedoborów wodnych roślin uprawnych. Ustalenie ilości nawodnień.

- Obliczenie czasu trwania i niezbędnych dopływów jednostkowych w poszczególnych fazach realizacji nawadniania w warunkach gleb mineralnych lub organicznych.

- Wybór schematu eksploatacyjnego nawadniania.

- Zasady projektowania tras rowów głównych.

- Wykreślenie przekrojów poprzecznych rowów głównych. Zaprojektowanie rzędnych dna i głębokości rowów odwadniająco-nawadniających. Wykonanie przekroju przez obiekt nawadniany.

- Obliczenie światła zastawki piętrzącej. Zestawienie kubatury rowów głównych i rowów odwadniająco-nawadniających. Zestawienie rodzajów i ilości budowli.

- Zasady rozmieszczania zastawek piętrzących. Wykreślenie profili podłużnych rowów głównych.

- Rysunki konstrukcyjne projektowanych budowli wodno-melioracyjnych. Omówienie formy opracowania końcowego projektu

Literatura:

Podstawowa:

1. Ostromęcki J. 1973. Podstawy melioracji nawadniających. PWN, Warszwa.

2. Kaczmarczyk S., Nowak L. 2006. Nawadnianie roślin. PWRiL, Poznań.

3. Prochal P. (red.). 1986. Podstawy melioracji rolnych. Tom. 2. PWRiL, Warszawa.

Uzupełniająca:

1. Dzieżyc J. 1974. Nawadnianie roślin. PWRiL, Warszawa.

2. Trybała M. 1996. Gospodarka wodna w rolnictwie. PWRiL, Warszawa.

3. Schroeder G. 1972. Melioracje wodne w rolnictwie. Arkady, Warszawa.

Efekty uczenia się:

WIEDZA – zna i rozumie:

[SNG_W1] - ekstremalne zjawiska meteorologiczne i procesy zachodzące w środowisku gruntowo-wodnym i glebowym oraz rozumie potrzeby i celowość nawadniania gleb użytkowanych rolniczo.

[SNG_W2] - metody obliczeń hydrologicznych i hydraulicznych stosowanych w budownictwie wodno-melioracyjnym oraz zasady projektowania, doboru, wykonania, nadzoru i eksploatacji grawitacyjnych i ciśnieniowych systemów nawadniających.

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

[SNG_U1] - wybierać i stosować właściwe metody i narzędzia oraz posiada umiejętności prawidłowego doboru parametrów hydraulicznych budowli wodno-melioracyjnych.

[SNG_U2] - projektować techniczne urządzenia nawodnień grawitacyjnych, służące do regulacji stosunków powietrzno-wodnych w profilu glebowym oraz sterować w warunkach niedoboru wody obiegiem hydrologicznym na terenach użytkowanych rolniczo.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – jest gotów do:

[SNG_K1] - prawidłowej identyfikacji pozatechnicznych skutków działalności inżynierskiej i ich wpływu na środowisko, w związku z tym podejmuje przemyślane decyzje oraz potrafi eliminować i minimalizować powstające zagrożenia.

Metody i kryteria oceniania:

WYKŁAD [IS1_W1; IS1_W2; IS1_K1]:

Egzamin pisemny ograniczony czasowo; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 50% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania: < 50% – niedostateczny(2,0), 50–60 – dostateczny (3,0), 61–70 – dostateczny plus (3,5), 71–80 – dobry(4,0), 81–90 – dobry plus (4,5), 91–100 – bardzo dobry (5,0). Udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej przedmiotu wynosi 50%.

ĆWICZENIA [IS1_U1; IS1_U2; IS1_K1]:

Zaliczenie projektu technicznego dotyczącego odwodnienia rowami otwartymi i nawodnienia podsiąkowego użytków zielonych; na ocenę pozytywną należy prawidłowo wykonać projekt i odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących jego wykonania. Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej przedmiotu wynosi 50%.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kowalik
Prowadzący grup: Krzysztof Ostrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Do wzrostu, prawidłowego rozwoju i wysokiego plonowania roślin niezbędna jest woda, która powinna być dostarczana w ilościach odpowiednich do fazy rozwoju roślin. W okresach posusznych klimatu umiarkowanego, w którym znajduje się Polska, występują niedobory wilgoci w glebie i niezbędne jest jej uzupełnianie przez nawadnianie.

Podczas nawadniania woda wywiera wszechstronne i różnokierunkowe oddziaływania na glebę, roślinność i mikroklimat. Są one uzależnione od ilości i jakości dostarczanej wody, od systemu i sposobu prowadzenia nawodnień, a ich skutki mogą pojawiać się bezpośrednio, lub w formie następstw przesuniętych w czasie.

Pełny opis:

WYKŁADY:

- Nawodnienia w rolnictwie i ich podział ze względu na cel nawadniania. Działanie wody w procesie nawadniania –na glebę, mikroklimat i roślinność.

- Techniczna klasyfikacja nawodnień. Budowle i elementy na sieci nawadniającej.

- Doprowadzenie wody na obiekt nawadniany i budowle na sieci doprowadzającej. Rodzaje doprowadzalników ich trasa i profil podłużny.

- Nawodnienia podsiąkowe i przesiąkowe – warunki stosowania. Obliczanie nawodnień podsiąkowych ze stałym piętrzeniem, ze zmiennym piętrzeniem, w tym w warunkach gleb organicznych.

- Systemy nawodnień zalewowych i stokowych.

- Nawodnienia ciśnieniowe.

- Kryteria wyboru systemu nawodnień i budowle na sieci rozdzielczej i szczegółowej. Stan i perspektywy rozwoju nawodnień na świecie. Pogląd na kierunki melioracji nawadniających w Polsce oraz zarys ich rozwoju.

ĆWICZENIA:

- Omówienie tematu projektu oraz poszczególnych elementów sprawozdania technicznego. Obliczenie przepływów dyspozycyjnych do nawadniania.

- Określenie głębokości i rozstawy rowów odwadniająco-nawadniających. Obliczenie jednorazowej i sezonowej dawki polewowej netto.

- Ustalenie potrzeb i niedoborów wodnych roślin uprawnych. Ustalenie ilości nawodnień.

- Obliczenie czasu trwania i niezbędnych dopływów jednostkowych w poszczególnych fazach realizacji nawadniania w warunkach gleb mineralnych lub organicznych.

- Wybór schematu eksploatacyjnego nawadniania.

- Zasady projektowania tras rowów głównych.

- Wykreślenie przekrojów poprzecznych rowów głównych. Zaprojektowanie rzędnych dna i głębokości rowów odwadniająco-nawadniających. Wykonanie przekroju przez obiekt nawadniany.

- Obliczenie światła zastawki piętrzącej. Zestawienie kubatury rowów głównych i rowów odwadniająco-nawadniających. Zestawienie rodzajów i ilości budowli.

- Zasady rozmieszczania zastawek piętrzących. Wykreślenie profili podłużnych rowów głównych.

- Rysunki konstrukcyjne projektowanych budowli wodno-melioracyjnych. Omówienie formy opracowania końcowego projektu

Literatura:

Podstawowa:

1. Ostromęcki J. 1973. Podstawy melioracji nawadniających. PWN, Warszwa.

2. Kaczmarczyk S., Nowak L. 2006. Nawadnianie roślin. PWRiL, Poznań.

3. Prochal P. (red.). 1986. Podstawy melioracji rolnych. Tom. 2. PWRiL, Warszawa.

Uzupełniająca:

1. Dzieżyc J. 1974. Nawadnianie roślin. PWRiL, Warszawa.

2. Trybała M. 1996. Gospodarka wodna w rolnictwie. PWRiL, Warszawa.

3. Schroeder G. 1972. Melioracje wodne w rolnictwie. Arkady, Warszawa.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)