Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy nawodnień grawitacyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.SYSGRAW.SI.IISXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy nawodnień grawitacyjnych
Jednostka: Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Przekazanie wiedzy o systemach nawadniających grawitacyjnych, technicznych rozwiązaniach i ich roli w podwyższeniu produkcji roślinnej oraz znaczeniu w poprawie jakości gleby, kształtowaniu i ochronie środowiska przyrodniczego.

Pełny opis:

WYKŁADY:

1. Techniczna klasyfikacja nawodnień. Budowle na sieci nawadniającej.

2.Doprowadzenie wody na obiekt nawadniany i budowle na sieci doprowadzającej. Rodzaje doprowadzalników ich trasa i profil podłużny. Sprawność działania i straty przepływu na sieci doprowadzającej. Współczynnik sprawności doprowadzalników.

3. Projektowanie przekroju poprzecznego doprowadzalników. Obliczanie zapotrzebowania wody do nawodnień zwilżających. Wyznaczanie jednorazowych dawek polewowych.

4. Nawodnienia podsiąkowe i przesiąkowe – warunki stosowania. Obliczanie nawodnień podsiąkowych ze stałym piętrzeniem, ze zmiennym piętrzeniem, w tym w warunkach gleb organicznych.

5. Systemy nawodnień zalewowych. Obliczanie nawodnień zalewowych w warunkach płytkiego i głębokiego zalegania wód gruntowych. Współczynniki wykorzystania wody.

6. Systemy nawodnień stokowych. Obliczanie nawodnień stokowych. Nawadnianie bruzdowe – warunki stosowania i zasady obliczeń.

7. Wybór systemu nawodnień. Stan i perspektywy rozwoju nawodnień na świecie. Pogląd na kierunki melioracji nawadniających w Polsce oraz zarys ich rozwoju.

ĆWICZENIA:

1. Omówienie tematu projektu oraz poszczególnych elementów sprawozdania technicznego. Obliczenie przepływów dyspozycyjnych do nawadniania.

2. Określenie głębokości i rozstawy rowów odwadniająco-nawadniających. Obliczenie jednorazowej i sezonowej dawki polewowej netto.

3. Ustalenie potrzeb wodnych roślin metodą opadów optymalnych, metodą higrometrycznego współczynnika parowania terenowego oraz metodą termicznego współczynnika parowania terenowego, obliczenie niedoborów

wodnych. Ustalenie ilości nawodnień.

4. Obliczenie czasu trwania i niezbędnych dopływów jednostkowych w poszczególnych fazach realizacji nawadniania w warunkach gleb mineralnych lub organicznych.

5. Wybór schematu eksploatacyjnego nawadniania. Zasady projektowania tras rowów głównych.

6. Zasady rozmieszczania zastawek piętrzących. Wykreślenie profili podłużnych rowów głównych.

7. Wykreślenie przekrojów poprzecznych rowów głównych. Zaprojektowanie rzędnych dna i głębokości rowów odwadniająco-nawadniających. Wykonanie przekroju przez obiekt nawadniany.

8. Obliczenie światła zastawki piętrzącej. Zestawienie kubatury rowów głównych i rowów odwadniająco-nawadniających. Zestawienie rodzajów i ilości budowli.

9. Rysunki konstrukcyjne projektowanych budowli wodno-melioracyjnych. Omówienie formy opracowania końcowego projektu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Ostromęcki J. 1973. Podstawy melioracji nawadniających. PWN, W-wa.

2. Kaczmarczyk S., Nowak L. 2006. Nawadnianie roślin. PWRiL, Poznań.

3. Prochal P. (red.). 1986. Podstawy melioracji rolnych. Tom. 2. PWRiL, W-wa.

Literatura uzupełniająca

1. Dzieżyc J. 1974. Nawadnianie roślin. PWRiL, W-wa.

2. Trybała M. 1996. Gospodarka wodna w rolnictwie. PWRiL, Warszawa

3. Schroeder G. 1972. Melioracje wodne w rolnictwie. Wyd. Arkady, Warszawa

Efekty uczenia się:

WIEDZA – zna i rozumie:

[SNG_W1]- zjawiska i prawa hydrauliczne opisujące ruch wody w korytach otwartych oraz warunki przepływu wody przez budowle wodno-melioracyjne.

[SNG_W2] - tematykę z zakresu branżowych przepisów prawnych, norm i wytycznych do projektowania prostych grawitacyjnych systemów nawadniających oraz rozumie potrzebę i celowość stosowania nawadniania gleb użytkowanych rolniczo.

[SNG_W3] - zjawiska i procesy zachodzące w środowisku glebowo-wodnym oraz ma ogólną wiedzę z zakresu metod obliczeniowych i projektowych, doboru typowych budowli, wykonania, nadzoru i eksploatacji grawitacyjnych systemów nawodnieniowych.

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

[SNG_U1] - odczytać rysunki techniczne, sporządzić dokumentację projektową systemu nawodnień podsiąkowych oraz opracować i wykorzystać w projektowaniu programy komputerowe, w tym oprogramowanie pakietu CAD.

[SNG_U2] - przygotować studium przedmelioracyjne, obliczyć warunki przepływu wody w korytach otwartych, określić hydrauliczne parametry urządzeń i budowli wodno-melioracyjnych oraz umie dobrać właściwe rozwiązania projektowe.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – jest gotów do:

[SNG_K1] - prawidłowego identyfikowania pozatechnicznych skutków działania inżyniera na środowisko i z tych względów potrafi eliminować i minimalizować powstające zagrożenia oraz jest odpowiedzialny za podejmowane decyzje projektowe.

[SNG_K2] - zrozumiałego formułowania i przekazywania informacji społeczeństwu, na temat celowości stowowania nawodnień w rolnictwie.

Metody i kryteria oceniania:

WYKŁADY: Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny: [SNG_W1; SNG_W2; SNG_W3; SNG_K1; SNG_K2]: Egzamin pisemny ograniczony czasowo; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania:

< 51% – niedostateczny (2,0),

51 –60 – dostateczny (3,0),

61–70 – dostateczny plus (3,5),

71–80 – dobry (4,0),

81–90 – dobry plus (4,5),

91–100 – bardzo dobry (5,0).

Udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

ĆWICZENIA: [SNG_U1; SNG_U2]: Zaliczenie projektu urządzeń do nawadniania podsiąkowego; na ocenę pozytywną należy prawidłowo wykonać projekt i odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących jego wykonania. Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 50%.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Ostrowski
Prowadzący grup: Łukasz Borek, Tomasz Kowalik, Krzysztof Ostrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Ostrowski
Prowadzący grup: Łukasz Borek, Krzysztof Ostrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Ostrowski
Prowadzący grup: Łukasz Borek, Tomasz Kowalik, Krzysztof Ostrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Ostrowski
Prowadzący grup: Tomasz Kowalik, Krzysztof Ostrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Ostrowski
Prowadzący grup: Łukasz Borek, Tomasz Kowalik, Krzysztof Ostrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kowalik
Prowadzący grup: Łukasz Borek, Tomasz Kowalik, Krzysztof Ostrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.