Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Studium zagrożenia powodziowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.STZP.11Z.SI.IGPRX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Studium zagrożenia powodziowego
Jednostka: Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki
Grupy:
Strona przedmiotu: http://kiw.ur.krakow.pl/~loczek/przedmioty.html
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Tworzenie stref zasięgu zalewu wód katastrofalnych za pomocą programu HEC-RAS. Praca z ortofotomapą i NMT odbywa się w programie AutoCad. W trakcie trwania przedmiotu studenci wykonują również proste obliczenia hydrologiczne.

Pełny opis:

Określenie zjawiska powodzi. Rodzaje i charakterystyka powodzi. Geneza i przebieg powodzi na obszarach nizinnych i górskich.

Prawo Wodne i Dyrektywa Powodziowa – implementacja.

Elementy ochrony przeciwpowodziowej

Elementy studium zagrożenia powodziowego

Metody wyznaczania współczynnika szorstkości Manninga

Zastosowanie programów hydroinformatycznych oraz modeli 1 i 2 wymiarowych do przygotowania stref powodziowych 

Pozyskiwanie danych wymaganych do przygotowania studium zagrożenia powodziowego. Metody kalibracji modelu

 Metody prezentacji wyników. Wpływ studium zagrożenia powodziowego na zagospodarowanie dolin rzecznych.

Podział na grupy tematyczne. Identyfikacja dokumentów planistycznych z zakresu zagospodarowania przestrzennego .

Parametryzacja układu poziomego sieci rzecznej

Zgromadzenie i obliczenie danych hydrologicznych.

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych.

Określenie współczynnika szorstkości Manninga

Uruchomienie i kalibracja modelu HEC-RAS

Wyznaczenie granic zalewu dla poszczególnych przepływów charakterystycznych.

Wyznaczenie stref zagrożenia powodziowego.

Literatura:

1. Jaskulski A. 2011. Autocad 2012/LT2012/WS+. Podstawy projektowania parametrycznego i nieparametrycznego. Wydawnictwo PWN.

2. Pikoń A. 2003. AutoCAD 2004. Wydawnictwo Helion. Gliwice.

3. A. Staranowicz, P. Duda, A. Orłowski, Technologie informacyjne, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

Student Posiada wiedzę na temat genezy, systematyki i skutków powodzi rzecznych. Zna sposoby przeciwdziałania powodzi. Posiada teoretyczną wiedzę na temat metod pozyskiwania informacji o powodziach historycznych. Posiada podstawową wiedzę na temat ochrony przed powodzią. Zna sposoby określania zasięgu powodzi i wyznaczania stref zagrożenia. Posiada wiedzę na temat wpływu wyznaczonych stref zagrożenia powodziowego na rozwój zbiorowisk ludzkich i zagospodawowania przestrzeni dolin rzecznych. Zna podstawy prawne działań na obszarach zagrożonych.

Potrafi gromadzić informacje i dokumenty wymagane do wykonania studium zagrożenia powodziowego. Umie wprowadzić dane do programu HEC-RAS i przeprowadzić modelowanie przepływu wody w korytach otwartych. Potrafi wykonać kalibrację modelu w oparciu o historyczne dane hydrologiczne. Wykonuje mapy zalewu wodami o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia. Wyznacza strefy bezpośredniego zagrożenia powodzią.

Przeprowadza analizę układu przestrzennego obszarów zagospodarowanych. Wykonuje plany oddziaływania wód wielkich na obszary zamieszkałe, rolnicze i przemysłowe.

Metody i kryteria oceniania:

Materiał wykładów sprawdzany jest podczas egzaminu.

W trakcie ćwiczeń tworzony jest projekt Studium, który student zobowiązany jest zaliczyć do końca semestru.

Praktyki zawodowe:

możliwość wzięcia udziału w obozie naukowym sekcji "Renaturyzacji rzek i ich dolin".

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)