Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Studium zagrożenia powodziowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.STUDPOW.SI.IISXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Studium zagrożenia powodziowego
Jednostka: Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki
Grupy:
Strona przedmiotu: http://kiw.ur.krakow.pl/~loczek/przedmioty.html
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przyswojenie i utrwalenie wiadomości o ochronie przed powodzią na terenach górskich i nizinnych, projekt oparty na programie HEC-RAS, CCHE2D lub NISA: symulacja przejścia fali powodziowej, wyznaczenie stref zagrożenia powodziowego. Zaznajomienie z elementami studium zagrożenia powodziowego.

Pełny opis:

Wykłady (21 godz.)

1. Charakterystyka zjawisk powodziowych, formowanie fali powodziowe (3)3

2. Ochrona przeciwpowodziowa w zbiornikach wodnych, sterowanie przebiegiem

kulminacji fali powodziowej (3)6

3. Wyznaczenie stref zagrożenia powodziowego (3)9

4. Rodzaje ochrony przeciwpowodziowej technicznej i nietechnicznej (3)12

5. Zmniejszanie ryzyka powodziowego w okresie pomiędzy powodziami, prewencja, zabiegi prawne, ochrona i monitoring obszarów zagrożonych, gospodarka na obszarach zagrożonych powodzią, (3)15

6. Zastosowanie programów hydroinformatycznych w ochronie przeciwpowodziowej, wprowadzenie do obsługi programu HEC-RAS (3)18

7. Przykłady wykonanych studium zagrożenia powodziowego (3)21

Ćwiczenia (24 godz.)]

1,2. Utworzenie numerycznego modelu terenu (wprowadzenie danych) (6)6

3,4. Wprowadzenie danych przepływów charakterystycznych i hydrogramu fali powodziowej (6)12

4,5. Opracowanie wyników (6)18

5,6. Wyznaczenie stref zagrożenia powodziowego (7,5)22,5

6. Zaliczenie (1,5)24

Literatura:

1. Radczuk L., Szymkiewicz R., Jełowicki J., Żyszkowska W., Brun J-F., 2001, Wyznaczanie stref zagrożenia przeciwpowodziowego, Ograniczanie skutków powodzi w skali lokalnej, Biuro Koordynacji Projektu Banku Światowego, SAFEGE, ISBN 83-914974-1-0, s. 251,

2. Ozga-zielińska M., 1994, Modelowanie procesów hydrologicznych, praca zbiorowa, Monografie KGW PAN, z. 5, ISSN 0867-7816, Warszawa,

3. 1999, Poradnik Projektowania obwałowań rzecznych, Koordynator: Koślacz R., Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Biblioteka Partnerstwa dla Odry, ISBN 83-912-104-2-1, s. 228,

4. Nachlik E., Kostecki S., Gądek W., Stochmal R., 2000, Strefy zagrożenia powodziowego, Biuro Koordynacji Projektu Banki Światowego we Wrocławiu, Druk “Profil” Wrocław, ISBN 83-914974-0-2, s. 248,

5. Mosiej K., Ciepielowski A., 1992, Ochrona przed powodzią, pr. zbior., Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, s. 262.

Efekty uczenia się:

Posiada wiedzę na temat genezy, systematyki i skutków powodzi rzecznych. Zna sposoby przeciwdziałania powodzi. Posiada teoretyczną wiedzę na temat metod pozyskiwania informacji o powodziach historycznych. Posiada podstawową wiedzę na temat ochrony przed powodzią. Zna sposoby określania zasięgu powodzi i wyznaczania stref zagrożenia.

Posiada wiedzę na temat wpływu wyznaczonych stref zagrożenia powodziowego na rozwój zbiorowisk ludzkich i zagospodawowania przestrzeni dolin rzecznych. Zna podstawy prawne działań na obszarach zagrożonych.

Potrafi gromadzić informacje i dokumenty wymagane do wykonania studium zagrożenia powodziowego. Umie wprowadzić dane do programu HEC-RAS i przeprowadzić modelowanie przepływu wody w korytach otwartych. Potrafi wykonać kalibrację modelu w oparciu o historyczne dane hydrologiczne. Wykonuje mapy zalewu wodami o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia. Wyznacza strefy bezpośredniego zagrożenia powodzią.

Przeprowadza analizę układu przestrzennego obszarów zagospodarowanych. Wykonuje plany oddziaływania wód wielkich na obszary zamieszkałe, rolnicze i przemysłowe.

Metody i kryteria oceniania:

Materiał wykładów - egzamin

ćwiczenia - zaliczenie projektu, kreatywność, aktywność i samodzielność studenta podczas zajęc.

Praktyki zawodowe:

Możliwość wzięcia udziału w Obozie Naukowym organizowanycm z ramach działania sekcji "Renaturyzacji rzek i ich dolin".

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)