Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Składowiska odpadów komunalnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.SODKO.SI.IISXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Składowiska odpadów komunalnych
Jednostka: Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie przez studentów zasad funkcjonowania konstrukcji geotechnicznej jaką jest składowisko. Podstawowymi kryteriami, które musi ono spełnić są wymogi geotechniki środowiskowej wymuszającej i zapewniającej zgodność pracy obcego obiektu z otaczającym środowiskiem przyrodniczym. Zapewniamy to poprzez specjalistyczne uzgodnienia i techniczne obliczenia, obejmujące kompleks gruntowo-wodny. W konsekwencji prowadzi to do właściwego doboru stosowanych do budowy składowiska materiałów uszczelniających i filtracyjnych, zarówno mineralnych jak i syntetycznych. Ważnym uzupełnieniem jest poznanie przez studentów zagadnień związanych z minitoringiem odprowadzanych odcieków jak i odgazowania składowiska.

Pełny opis:

W ramach wykładów studenci zapoznawani są z aktami prawnymi w zakresie lokalizacji, wykonawstwa oraz eksploatacji

składowisk odpadów komunalnych, jako budowli geotechnicznych; warunkami stosowania materiałów mineralnych i

syntetycznych (przydatność i wymiarowanie) i odbiorem elementów konstrukcyjnych. Szeroko omawiane są zagadnienia

monitoringu wód gruntowych, powietrza oraz oceny wpływu składowiska na otoczenie w ujęciu aktualnym i w prognozie

wieloletniej.

W ramach ćwiczeń projektowych wykonywany jest projekt techniczny składowiska odpadów komunalnych.

Wykłady (15 godz.)

1, 2. Akty prawne i przepisy w zakresie lokalizacji i wykonawstwa składowisk odpadów komunalnych jako budowli

geotechnicznych. (2 godz.)

3, 4. Projektowanie mineralnych przesłon uszczelniających, ocena skuteczności uszczelnienia dla gruntów zwięzło

i bardzo spoistych. (2 godz.)

5, 6. Projektowanie geosyntetycznych przesłon uszczelniajacych, ocena skuteczności uszczelniania przy

zastosowaniu geomembran. (2 godz.)

7, 8. Warunki odbioru konstrukcyjnych elementów składowiska, dokumentacja odbioru. (2 godz.)

9, 10. Monitoring wód gruntowych i powietrza, organizacja, aparatura, interpretacja danych, współpraca ze

służbami administracyjnymi. (2 godz.)

11, 12. Pozyskiwanie biogazu i jego wykorzystanie. Elementy konstrukcji instalacji odgazowującej. (2 godz.)

13, 14. Rekultywacja techniczna starych i nowych składowisk odpadów, projekt techniczny rekultywacji. (2 godz.)

15. Postępowanie administracyjne w zakresie zatwierdzenia działalności składowiska. (1 godz.)

- Ćwiczenia (30 godz.)

I. Projekt techniczny składowiska odpadów komunalnych

Harmonogram ćwiczeń:

1. Na podstawie przygotowanej prognozy ilości odpadów i przyjętych warunków zabudowy, weryfikacja i ustalenie

lokalizacji składowiska. Wyznaczenie stref ochronnych. Inwentaryzacja cieków powierzchniowych. (2 godz.)

2. Roboty przygotowawcze i organizacja placu budowy. Określenie typu składowiska. Ustalenie geometrii obiektów

kubaturowych. Rodzaj odpadów dopuszczonych do składowania (podanie oznaczeń kodowych). Podział na kwatery (w tym

dla odpadów niebezpiecznych). Urządzenia techniczne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania składowiska.

Usytuowanie obiektów technicznych i wewnętrznej sieci komunikacyjnej. (3 godz.)

3. Podział na fazy monitoringu. Usytuowanie aparatury kontrolno-pomiarowej monitorującej składowisko oraz sposoby

i częstotliwość prowadzenia badań. ( 2 godz)

4. Wykreślenie przekrojów poprzecznych geologiczno-inżynierskich. Określenie warunków geologicznych i

hydrogeologicznych podłoża. Określenie głębokości położenia dna składowiska. Obliczenie jednostkowego odporu

gruntu pod składowiskiem. (4 godz.)

5. Obliczenie objętości składowiska z uwzględnieniem warstw izolacyjnych i ich limitu. Obliczenie jednostkowego

naprężenia od bryły odpadów. Sprawdzenie stateczności geotechnicznej składowanych odpadów. (3 godz.)

6. Obliczenia hydrauliczne drenażu odcieków. Ustalenie ilości odcieków. Projekt sieci ujmującej i odprowadzającej

odcieki. Wykreślenie profilu podłużnego ciągu drenażu odcieków i jego zwymiarowanie. (3 godz.)

7. Przyjęcie schematu uszczelnienia podłoża składowiska. Zestawienie ilości materiałów na wykonanie uszczelnień.

Obliczenie wielkości przecieków dla krytycznego spiętrzenia wód odciekowych. Korekta bieżąca. (3 godz.)

8. Określenie sposobu odgazowania bryły składowiska odpadów - opracowanie schematu instalacji odgazowującej.

Prognoza produkcji biogazu w kolejnych latach eksploatacji składowiska. Określenie sposobu wykorzystania lub

neutralizacji biogazu. Korekta bieżąca. (3 godz.)

9. Przyjęcie schematu uszczelnienia czaszy składowiska. Zestawienie ilości materiałów na wykonanie uszczelnień.

(2 godz.)

10. Przyjęcie kierunku rekultywacji składowiska, zastawienie ilości gruntów mineralnych na wykonanie warstw

rekultywacyjnych. (2 godz)

11. Opracowanie instrukcji eksploatacji składowiska. Dziennik eksploatacji. Opracowanie opisu techniczne

Literatura:

1. Kempa S. 1992. Gospodarka odpadami. Arkady, W-wa.

2. Materiały szkoleniowe. Budowa bezpiecznych składowisk odpadów. Cz. I, II, III, IV. 1991-94. Fundacja Polskie Urządzenia Komunalne. Wydawnictwo "Abrys" Poznań.

3. Geotechnika Składowisk Odpadów. Projektowanie i Roboty zabezpieczające. Zalecenia techniczne. 1994. Materiały europejskiego Komitetu technicznego dla Międzynarodowego Stowarzyszenia Mechaniki Gruntów. Geoteko. W-wa.

4. Ochrona Środowiska. 1999. Zbiór przepisów. Wyd. Prawnicze. Sopot.

5. Wysypiska odpadów komunalnych. Wytyczne do projektowania i eksploatacji. 1992. Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ekologii Miast. W-wa, Łódź.

6. Szymańska-Pulikowska A.: Podstawy gospodarki odpadami. Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, 2003.

7. Żygadło M.: Gospodarka odpadami komunalnymi. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce, 1998.

8. Wysokiński L., Łukasik S.: Projektowanie i wykonanie badań do lokalizacji składowisk odpadów komunalnych. Instrukcja ITB. WydawnictwoITB, Warszawa, 1996.

9. Kur L.: Kontrola szczelności i lokalizacja miejsc uszkodzeń izolacji budowlanych wykonanych z geomembran. www.muratorplus.pl

10. Jaremski J.: O konieczności zmiany traktowania nieczynnych składowisk, w których deponowane odpady przemysłowe. Materiały z Sesji Naukowej "Geotechnika w Budownictwie i Inżynierii Środowiska" poświęconej 47-leciu pracy naukowej i 70-leciu urodzin Profesora Eugeniusza Dembickiego, Gdańsk, 2000.

11. Koda E.: System zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem wód w rejonie starych wysypisk odpadów. Materiały z Sesji Naukowej "Geotechnika w Budownictwie i Inżynierii Środowiska" poświęconej 47-leciu pracy naukowej i 70-leciu urodzin Profesora Eugeniusza Dembickiego, Gdańsk, 2000.

12. UCHWAŁA RADY MINISTRÓW nr 219 z dnia 29 października 2002 r. w sprawie krajowego planu gospodarki odpadami.

13. Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - (z późniejszymi zmianami.)

14. Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1127 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę

15. Dz.U. 2004 nr 242 poz. 2421 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów:wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę

16. Dz.U.2005.90.758 Ustawa o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o odpadach 132 KB

17. Dz.U.2004.92.880 Ochrona Przyrody

18. Dz.U.2003.190.1865 Zmiana ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

19. Dz.U.2003.7.78 Zmiana ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

20. Dz.U.2002.233.1957 Zmiana ustawy - Prawo ochrony środowiska i ustawy - Prawo wodne

21. Dz.U.2001.110.1190 Zmiana ustawy - Prawo geologiczne i górnicze

22. Dz.U.2001.100.1085 Wprowadzenie ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmiana niektórych ustaw

23. Dz.U.2001.62.628* Ustawa o odpadach

24. Dz.U.2001.62.627 Prawo ochrony środowiska

...

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.