Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.SOCJO.02L.SI.IGKGX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia
Jednostka: Zakład Rozwoju Obszarów Wiejskich i Doradztwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z podstawami socjologii (aparat pojęciowy, metody badawcze), z zasadami życia społecznego, regułami kształtowania stosunków międzyludzkich oraz wybranymi elementami psychologii społecznej, takimi jak np. techniki wpływu społecznego, negocjacje, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych.

Pełny opis:

Wykłady:

1-2. Specyfika nauk społecznych. Zakres tematyczny i usytuowanie socjologii wśród dyscyplin pokrewnych. Historia kształtowania się socjologii jako odrębnej dyscypliny. Historia myśli społecznej.

3-4. Aparat pojęciowy socjologii. Stosunek społeczny. Rodzaje stosunków: nieformalne i formalne. Więź społeczna i jej rodzaje.

5-6. Grupa społeczna i jej atrybuty. Rodzaje grup. Wpływ grupy na osobowość społeczną człowieka.

7-8. System kontroli społecznej. Sankcje społeczne i ich rodzaje. Tendencje: konfornistyczna i non-konfornistyczna, ich konsekwencje w życiu społecznym.

9-10. Proces badawczy w nauce. Metodologia badań społecznych.

Ćwiczenia:

1-5. Instrumentarium badawcze. Konstrukcja przykładowego narzędzia badawczego.

6-7. Wywieranie wpływu na ludzi. Narzędzia wpływu.

8-9.Techniki wpływu społecznego

10-11. Reklama a wpływ społeczny.

12-13. Jak skutecznie negocjować? Rodzaje negocjacji. Gry negocjacyjne.

14-15. Rodzaje zachowań, Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych.   

Literatura:

1. Aronson E. 1995, Człowiek istota społeczna. PWN, Warszawa

2. Cialdini R., 1999. Wywieranie wpływu na ludzi. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

3. Doliński D., 2000, Psychologia wpływu społecznego. Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum. Wrocław.

4. Fisher R., Ury W. 1992, Dochodząc do tak. Negocjowanie bez poddawania się. Państ. Wyd. Ekon.

5. Pacholski M., Słaboń A., 1997. Słownik pojęć socjologicznych. Akademia Ekonomiczna, Kraków.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student dysponuje wiedzą na temat prawidłowości życia społecznego i reguł kształtowania stosunków międzyludzkich;

- student posiada podstawową wiedzę na temat aktualnych społecznych problemów współczesnych społeczeństw;

Umiejętności:

- student potrafi scharakteryzować prawidłowości życia społecznego i reguły kształtowania stosunków międzyludzkich;

- student posiada umiejętności potrzebne do realizacji badań z zakresu aktualnych problemów społecznych;

Kompetencje społeczne:

- studenci zdobywają kompetencje w zakresie planowania badań ankietowych;

- student zdobywa podstawowe kompetencje w zakresie skutecznego negocjowania;

- student dostrzega istotę i powszechność wpływu społecznego w codziennym życiu;

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne obejmuje zagadnienia omawiane w trakcie wykładów.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)