Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe i praca magisterska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.SEMINAR2.NM.IISXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe i praca magisterska
Jednostka: Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom merytorycznych zasad pisania pracy inżynierskiej, utrwalenie posiadanej wiedzy dotyczącej wybranych obiektów infrastruktury wodociągo-kanalizacyjnej.

Pełny opis:

Merytoryczne zasady przygotowania pracy inżynierskiej.

Przygotowanie przez poszczególnych studentów prezentacji obejmującej fragmenty pracy dyplomowej, jej przedstawienie i podjęcie dyskusji ze słuchaczami podziałem na następujące fragmenty:

- cel, zakres i struktura pracy,

- obliczenia dla opracowywanego rozwiązania, opis i zasady działania,

- podsumowanie, zalecenia eksploatacyjne i wskazania praktyczne.

Literatura:

1. Opoka E. 1996. Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice.

2. Węglińska M., 2005. Jak pisać pracę magisterską, Oficyna Wydawnicza Impuls.

3. Zaczyński W.P., 1995. Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Żak, Warszawa .

Efekty uczenia się:

Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu branżowych przepisów prawnych, zna normy i wytyczne projektowania systemów wodociągowych i kanalizacyjnych.

Potrafi zaprojektować obiekty wodociągowe i kanalizacyjne wykorzystując w tym celu nowoczesne programy komputerowe.

Posiada umiejętność poprawnego przygotowania opracowania inżynierskiego o specjalności wodociągowo-kanalizacyjnej.

Ma świadomość ważności podejmowanych decyzji oraz skutków działalności inżynierskiej. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. Rozumie potrzebę podnoszenia swoich kwalifikacji.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2,0 Praca pisemna jest poprawna w mniej niż 50%.

Na ocenę 3,0 Praca pisemna jest poprawna w zakresie od 50 do 65%.

Na ocenę 3,5 Praca pisemna jest poprawna w zakresie od 66 do 75%.

Na ocenę 4,0 Praca pisemna jest poprawna w zakresie od 76% do 85%.

Na ocenę 4,5 Praca pisemna jest poprawna w zakresie od 86% do 95%.

Na ocenę 5,0 Praca pisemna jest poprawna w zakresie powyżej 95%.

Praktyki zawodowe:

Brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)