Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.SEMINAR.NI.IGKGX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium
Jednostka: Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom merytorycznych zasad pisania prac magisterskich, utrwalenie posiadanej wiedzy oraz pozyskanie umiejętności przygotowania prezentacji jej przedstawienia, uzasadniania własnego stanowiska i argumentowania w dyskusji.

Pełny opis:

Merytoryczne zasady przygotowania pracy magisterskich.

Przygotowanie przez poszczególnych studentów prezentacji multimedialnej, jej przedstawienie i podjęcie dyskusji merytorycznej z następującym podziałem tematycznym:

- cel, zakres i struktura pracy,

- przegląd dostępnej literatury dotyczącej tematu pracy,

- zestawienie i opracowanie wyników badań własnych,

- analiza wyników badań i przedstawienie wniosków

Literatura:

1. Opoka E. 1996. Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice.

2. Węglińska M., 2005. Jak pisać pracę magisterską, Oficyna Wydawnicza Impuls.

3. Zaczyński W.P., 1995. Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Żak, Warszawa .

Efekty uczenia się:

Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę w zakresie opracowania danych empirycznych, interpretacji i analizy wyników.

Posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie budowy, eksploatacji wybranych obiektów i urządzeń systemów wodociągowo-kanalizacyjnych.

Potrafi dokonać analizy i formułować wnioski związane z problemami inżynierskimi. Umie korzystać z nowoczesnych technik komputerowych.

Posiada umiejętność poprawnego przygotowywania większych opracowań w formie pisemnej, przygotowania multimedialnych prezentacji i wystąpień publicznych.

Potrafi korzystać ze źródeł informacji naukowej oraz w sposób powszechnie zrozumiały formułować hipotezy i przekazywać opinie i wnioski.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)