Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.SEMIN.NM.IGKGX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z procesem zbierania materiałów do pracy dyplomowej, metodami badań naukowych, zasadami redagowania pracy dyplomowej oraz sposobem prezentowania wyników badań podczas obrony pracy.

Po wysłuchaniu wykładów studenci zdobędą podstawową wiedzę z zakresu sposobu redagowania tekstu na zadany temat oraz sposobu prezentowania na forum publicznym uzyskanych wyników.

Pełny opis:

Ogólna charakterystyka problematyki z zakresu specjalności z której dyplomanci będą realizować prace dyplomowe, wybór tematów prac i omówienie prowadzonych prac promotora z dyplomantem

Prezentacja na seminarium zakresu prowadzonych badań przez dyplomantów i dyskusja

Charakterystyka układu graficznego pracy i jej struktury. Dalsza prezentacja z zakresu prowadzonych badań

Omówienie ogólnych zasad merytorycznej treści pracy dyplomowej:

a)wprowadzenie (wstęp uzasadniający wybór tematu pracy), cel i zakres pracy, charakterystyka poszczególnych rozdziałów i źródeł literatury oraz wykorzystane metody badań

b) zawartość treści rozdziałów opisujących szczegółowe badania

c) ogólne omówienie wyników badań (wnioski)

d)literatura wykorzystana w pracy

e) aneks pracy

f) załączniki mapowe, szkice polowe

Przedstawienie nowych tendencji techniczno-naukowych z prowadzonej problematyki na seminarium

Charakterystyka sposobu opracowania wyników badań

Prezentacja planów pracy przez dyplomantów i dyskusja

Literatura:

Urban S., Ładoński W. 1994. Jak napisać dobrą pracę magisterską. Wyd. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu. Wrocław 1994 r.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)