Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.SEMIN.09Z.SI.IGKGX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium
Jednostka: Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z procesem zbierania materiałów do pracy dyplomowej, metodami badań naukowych, zasadami redagowania pracy dyplomowej oraz sposobem prezentowania wyników badań podczas obrony pracy.

Po wysłuchaniu wykładów studenci zdobędą podstawową wiedzę z zakresu sposobu redagowania tekstu na zadany temat oraz sposobu prezentowania na forum publicznym uzyskanych wyników.

Pełny opis:

Omówienie poszczególnych elementów pracy (wstęp, cel i zakres pracy, metoda opracowania tematu, struktura treści pracy).

Przegląd literatury i opis wybranego do badań obiektu. Opis procedury określonej tematem pracy, opis badań naukowych.

Literatura. Przykład zapisu bibliograficznego, sposób powoływania się na literaturę, cytaty.

Uwagi edytorskie (wymagania, język pracy, wyróżnianie pisma, odstępy, numeracja rozdziałów, skróty w tekście, wyliczanie elementów po dwukropku).

Zasady umieszczania i interpretacji w tekście tabel, wykresów, map, fotografii

Zasady przygotowania się do referowania oraz referowanie pracy.

Praktyczne uwagi dotyczące obrony pracy.

Literatura:

1. Lindsay D. 1995. Dobre rady dla piszących teksty naukowe. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej

2. Pieter D. 1967. Ogólna metodologia pracy naukowej. PWN W-wa.

3. Wiszniewski A. 2003. Sztuka pisania. VIDEOGRAF II Katowice

4. Okoń W. 1973. Elementy dydaktyki szkoły wyższej. PWN W-wa

Efekty uczenia się:

a) Wiedza:

- posiada wiedzę ogólną nt. regulacji prawnych odnoszących się do szkolnictwa wyższego i badań naukowych w Polsce;

- posiada wiedzę nt. metod badawczych, naukowego podłoża badań;

- zna formalne i techniczne wymogi redakcji pracy dyplomowej.

b) Umiejętności:

- analizuje, interpretuje materiały do badań, prowadzi obserwacje, próby, doświadczenia;

- przygotowuje wystąpienia ustne w formie autoreferatu nt. podstawowych założeń pracy;

- uzasadnia, formułuje wnioski nt. wybranego tematu pracy dyplomowej.

c) Kompetencje społeczne:

- potrafi określić priorytety służące realizacji określonego zadania.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu w oprarciu o prezentację praktycznych umiejętności w publicznym wystąpieniu;

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kwinta
Prowadzący grup: Volodymyr Hlotov, Jarosław Janus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Salata
Prowadzący grup: Volodymyr Hlotov, Jarosław Janus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)