Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.SEMG2.03L.NM.IGPRX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z zasadami pisania pracy dyplomowej.

Pełny opis:

Realizowane tematy:

1. Zasady wyboru tematu pracy magisterskie

2. Zapoznanie studentów z głównymi punktami konspektu pracy

3. Zasady pisania przeglądu literatury

4. Źródła informacji naukowej

5. Zasady pisania streszczenia. Zasady pisania streszczenia i tematu pracy w języku angielskim.

Literatura:

1. Dudziak A., Żejmi A., 2008, Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów. Wyd. Difin

2. Majchrzak J., Mendel T. 2008. Metodyka pisania prac magisterskich dyplomowych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

3. Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. prawo o szkolnictwie wyższym

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

- zapisy zawarte w regulacjiach prawnych odnoszących się do szkolnictwa wyższego i badań naukowych w Polsce

- metody badawcze oraz naukowe podłoża badań. Zna formalne i techniczne wymogi redakcji pracy magisterskiej

Absolwent umie:

- analizować, interpretować materiały do badań, prowadzić obserwacje, próby, doświadczenia.

Absolwent jest gotów do:

- określania priorytetów służących realizacji określonego zadania

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest czynny udział w seminarium, przedstawienie tematu pracy, celu pracy oraz wniosków z wykonanego przeglądu literatury.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)