Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe i praca inżynierska II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.SEMDYP7.SI.IISXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe i praca inżynierska II
Jednostka: Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 14.00 LUB 9.00 LUB 8.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

1. Syntetyczne przedstawienie przez studentów celu i zakresu pracy oraz charakterystyki proponowanego rozwiązania inżynierskiego i obiektu/obszaru badań. Dyskusja przedmiotowa.

2. Struktura pracy dyplomowej inżynierskiej (opisowa, obliczeniowa/empiryczna i graficzna część pracy, zalecenia praktyczne lub wnioski, spisy rzeczowe). Zasady sporządzania i zamieszczania tabel, rysunków, wykresów i fotografii w pracy dyplomowej. Zasady edycji tekstu. Poprawność językowa.

3. Zakres pracy inżynierskiej, aplikacyjność przyjętych rozwiązań w praktyce inżynierskiej. Formułowanie tematu,zakresu i założeń teoretycznych. Przygotowanie do realizacji prac badawczych. Metody i techniki wykorzystywane w pracach inżynierskich i opracowaniach naukowych.

5. Prezentacja przykładowych prac inżynierskich wraz z omówieniem i dyskusją.

6. Zasady gromadzenia, cytowania oraz zestawiania literatury. Prawo autorskie, plagiat, raport ogólny i szczegółowy z systemu antyplagiatowego.

7. Omówienie przez studentów zagadnień do egzaminu dyplomowego inżynierskiego oraz dyskusja.

8. Prezentacja prac dyplomowych inżynierskich wraz z ich dyskusją i oceną.

9. Sprawy formalne – wymagana dokumentacja procesu dyplomowania, terminy, sposób zamieszczania informacji oraz prac inżynierskich do systemu USOS.

Literatura:

Podstawowa:

1. Zaczyński W. P. 1995. Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich. Wyd.Żak, Warszawa.

2. Majchrzak J., Mendel T. 1999. Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych. Wyd.Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.

3. Żebrowski W. 2006. Technika pisania prac licencjackich i magisterskich. Zagadnienia wybrane.Wyd. Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. J. Rusieckiego, Olsztyn.

Uzupełniająca:

1. Zalecana przez promotora pracy inżynierskiej literatura przedmiotu.

2. Kaczor G. 2018. Techniczne aspekty pisania dyplomowej pracy inżynierskiej. Poradnik dla studentów Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.Maszynopis, WIŚIG UR

Efekty uczenia się:

WIEDZA − zna i rozumie:

[SDI_W1] - podstawowe pojęcia oraz znaczenie ochrony własności intelektualnej przy realizacji pracy inżynierskiej oraz przygotowaniu jej prezentacji.

UMIEJĘTNOŚCI − potrafi:

[SDI_U1] - wykorzystać nabytą w trakcie studiowania wiedzę i umiejętności oraz stosować odpowiednie narzędzia i metody do rozwiązania problemu inżynierskiego.

[SDI_U2] - samodzielnie opracować pracę inżynierską i jej streszczenie w języku polskim i angielskim oraz przygotować kartę pracy i wymaganą dokumentację procesu dyplomowania.

[SDI_U3] - samodzielnie przygotować i przedstawić prezentację pracy inżynierskiej, omówić zagadnienia do egzaminu dyplomowego oraz brać udział w dyskusji.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − jest gotów do:

[SDI_K1] - świadomego stosowania w swojej działalności inżynierskiej zasad zrównoważonego rozwoju oraz zrozumiałego prezentowania zawartych w swojej pracy dyplomowej osiągnięć z zakresu inżynierii środowiska.

[SDI_K2] - zachowania się w sposób profesjonalny i etyczny przy realizacji powierzonych zadań inżynierskich.

Metody i kryteria oceniania:

Realizowane efekty uczenia się [SDI_W1; SDI_U1; SDI_U2; SDI_U3; SDI_K1; SDI_K2]:

Warunkiem zaliczenia Seminarium dyplomowego, jest aktywny udział w zajęciach polegający na prezentowaniu postępów w realizacji pracy inżynierskiej (60% udział w ocenie końcowej), udział w dyskusji (20%) oraz przygotowanie wystąpienia dotyczącego zagadnień wymaganych na egzaminie inżynierskim (20%).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Bogdał, Tomasz Kowalik
Prowadzący grup: Sabina Angrecka, Przemysław Baran, Dawid Bedla, Tomasz Bergel, Piotr Bugajski, Krzysztof Chmielowski, Agnieszka Cupak, Grzegorz Kaczor, Sławomir Klatka, Tomasz Kowalik, Wiesław Kowalski, Edyta Kruk, Włodzimierz Miernik, Paweł Mundała, Grzegorz Nawalany, Agnieszka Operacz, Jan Pawełek, Agnieszka Policht-Latawiec, Marek Ryczek, Artur Szwalec, Krzysztof Wąs, Zbigniew Zuśka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Bogdał
Prowadzący grup: Tomasz Bergel, Andrzej Bogdał, Łukasz Borek, Agnieszka Cupak, Grzegorz Kaczor, Sławomir Klatka, Tomasz Kowalik, Wiesław Kowalski, Karolina Kurek, Włodzimierz Miernik, Dariusz Młyński, Paweł Mundała, Agnieszka Operacz, Jan Pawełek, Agnieszka Policht-Latawiec, Andrzej Wałęga, Krzysztof Wąs, Zbigniew Zuśka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Bergel, Andrzej Bogdał, Tomasz Kowalik
Prowadzący grup: Tomasz Bergel, Tomasz Kowalik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Bergel, Piotr Bugajski, Tomasz Kowalik
Prowadzący grup: Piotr Bugajski, Tomasz Kowalik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.