Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inżynieria rzeczna i ochrona przed powodzią

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.RZECZNA.NM.IISXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Inżynieria rzeczna i ochrona przed powodzią
Jednostka: Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki
Grupy:
Strona przedmiotu: http://149.156.33.48/~wbartnik/wyklady.html
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zapoznanie studenta z aktualnym poziomem wiedzy naukowej i inżynierskiej w dziedzinie hydrauliki i hydrodynamiki w projektowaniu urządzeń inżynierskich regulacji i ochrony przed powodzią z uwzględnieniem potrzeb zachowania i utrzymania funkcji korytarza ekologicznego koryta i doliny rzecznej oraz z praktycznymi metodami obliczania przepustowości koryt rzecznych, metodami ich regulacji i parametrami hydraulicznymi determinującymi koryto cieku, określaniem warunków dynamicznych w ruchu wody, zagadnieniami transportu rumowiska wleczonego i unoszonego podczas przejścia wezbrania, wyznaczeniem przepływu korytotwórczego i jego znaczeniem dla stabilności dnia cieku.

Pełny opis:

Wielkość zasobów wód powierzchniowych w Polsce. Zasady Frague'a i Girardona. Właściwości i działanie cieków. Charakterystyka rzek. Podział biegu cieku. Właściwości hydrologiczne rzek. Szorstkość i opory przepływu w korytach naturalnych. Typy koryt rzecznych. Erozja boczna i wgłębna.

Projektowanie przekroju poprzecznego. Podłużny spadek regulacyjny. Stany i przepływy normalne. Projektowanie układu poziomego trasy regulacyjnej. Hydraulika koryt rzecznych rodzaje ruchu wody w korytach otwartych. Równania opisujące ruch wody w korytach krzywoliniowych. Równania reżimu przepływu.

Rodzaje i systemy regulacji regulacja rzek, deregulacja, rewitalizacja, regulacja bliska naturze.

Pochodzenie rumowiska. Rodzaje rumowiska dennego. Początek ruchu rumowiska wleczonego. Parametry i wielkości graniczne ruchu rumowiska wleczonego (spadek graniczny, napełnienie graniczne, wstęga wleczenia). Obrukowanie dna, transport rumowiska. Transport rumowiska wleczonego w czasie wezbrania, równanie start glebowych i transport rumowiska unoszonego.

Hydrauliczne parametry oceny równowagi hydrodynamicznej koryta cieku

Roślinność przybrzeżna. Znaczenie roślinności w stabilizacji koryt cieków. Umocnienia biologiczne i biotechniczne skarp cieków. Interaktywność terenów zalewowych

Umocnienia techniczne dna i brzegów koryta. Budowle koncentrujące ostrogi, tamy podłużne, opaski, poprzeczki.

Obliczenia hydrauliczne stopnia i zapory. Obliczenie czasu zalądowania zapory przeciwrumowiskowej, zapory tradycyjne i palowe, zastosowanie gabionów.

Wezbrania i powodzie. Miary zagrożenia powodziowego. Środki ochrony przed powodzią Ochrona przeciwpowodziowa.

Projektowanie wałów, zasady trasowania i rozstawy wałów, rodzaje wałów. Wymagania bezpieczeństwa dotyczące wałów. Obliczenia hydrauliczne. Minimalna i optymalna rozstawa wałów. Wielkość i czas rozmycia wałów. Lokalny plan ograniczenia skutków powodzi. Ocena środków nietechnicznych ochrony powodziowej określenie zasięgu zalewu na bazie koryta wielkiej wody w rzekach i potokach, uwzględniający spiętrzenia zwierciadła wody wywołane infrastrukturą inżynierską, (drogi, mosty i przepusty) które bezpośrednio ingerują w koryto wielkiej wody.

Literatura:

1. Wołoszyn i inni, 1994. Regulacja rzek i potoków. Wrocław.

2. Michalik A., Bartnik W. 1994, An attempt at determination of the bed load motion beginning in mountain steams. Lecture Notes in Earth Sciences, Dynamics and Geomorphology of Mountain Rivers, Springer Verlag – Berlin, nr 52, 288299.

3. RadeckiPawlik, 2011. Hydromorfologia rzek i potoków górskich. Kraków

4. Bojarski A. i inni. 2005. Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich. Warszawa.

5. Bartnik W., Michalik A., Parzonka Wł., Szczęsny J. 1994, Ocena transportu rumowiska wleczonego podczas powodzi w lipcu 1970 na Górnej Wiśle jako jednej z przyczyn zniszczenia budowli regulacyjnych. Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu, nr 234, 148 – 158.

6. Bartnik W. Siwarski B. 1995, Możliwość określenia czasu zalądowania zapór przeciwrumowiskowych na podstawie prognoz intensywności transportu rumowiska. „Zeszyty Naukowe” AR w Krakowie, nr 45, Sesja Naukowa Inżynieria i kształtowanie środowiska czynnikiem rozwoju terenów wiejskich, 187198.

7. Bartnik W., Strużyński A. 1997, The influence of the hydraulic parameter on the beginning of bed load transport in mountain rivers obtained by means of the NISA program, Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu, 417426.

8. Bartnik W., Florek J. 2000. Ocena warunków równowagi hydrodynamicznej potoku górskiego na podstawie analizy hydraulicznych parametrów przepływu. Estimation of the conditions of hydrodynamical balance in a mountain stream on the basis of an analysis of hydraulic flow parameters. Zesz. Nauk. AR w Krakowie nr 20, str. 163176.

9. Bartnik F., Florek J., Wrona P., 2006. Warunki przepływu wód katastrofalnych na obszarze delty śródlądowej rzeki Nidy. Zesz. Nauk Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Nr 534, ser. Inżynieria Środowiska XV, Wrocław, s. 2736.

10. Florek J., 2006. Wpływ roślinności terenu zalewowego na przepustowość i stabilność koryta wielkiej wody. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi PAN, Kraków, zeszyt 4/2, s. 715.

11. Bartnik W., Bonenberg J., Florek J., 2009. Wpływ utraty naturalnej retencji zlewni na charakterystykę morfologiczną zlewni i cieku. Monografia PAN, Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi.

Efekty uczenia się:

Zna wielkości zasobów wód powierzchniowych w Polsce, właściwości i działanie cieków, charakterystykę rzek, podział biegu cieku, właściwości hydrologiczne, szorstkość, opory przepływu. Rozpoznaje typy koryt, zjawiska erozji, rodzaje ruchu. Wskazuje pochodzenie rumowiska, transport i obrukowanie dna. Definiuje równowagę hydrodynamiczną, znaczenie roślinności w stabilizacji koryta. Opisuje wezbrania i powodzie, miary zagrożenia, środki ochrony. Charakteryzuje lokalny plan ograniczenia skutków powodzi. Rozróżnia i charakteryzuje metody projektowania przekroju naturalnego, spadku regulacyjnego, układu poziomego, równania opisujące reżim przepływu, rodzaje i systemy regulacji, metody projektowania i trasowania wałów oraz ich rodzaje. Posiada umiejętność wykreślania przekrojów poprzecznych i podłużnych, obliczenia parametrów koryta regulacyjnego i zaprojektowania trasy regulacyjnej w układzie poziomym i pionowym oraz obwałowań.

Przeprowadza obliczenia: hydrologiczne, krzywych konsumcyjnych, hydrauliczne stopnia bezdepresyjnego i zapory przeciwrumowiskowej, wykonuje rysunki, rozwiązuje schematy zapory i stopnia.

Wykonuje obliczenia ilości przetransportowanego rumowiska wleczonego podczas przejścia wezbrania oraz ilości materiału unoszonego wyerodowanego z powierzchni zlewni i doprowadzonego do przekroju ją zamykającego.

Sporządza obliczenia czasu pracy zapory przeciwrumowiskowej, czasu jej zaszutrowania, napełnienia granicznego i spadku, wartości przepływu korytotwórczego i jego interpretacji oraz zagrożeń z nimi związanych w odniesieniu do zagospodarowanych terenów przyległych.

Metody i kryteria oceniania:

W zakresie wykładów egzamin. W zakresie ćwiczeń projekt oraz test.

Dla zakresu wyników testu:

Na ocenę 5,0 Student uzyskał powyżej 95% poprawnych odpowiedzi

Dla poszczególnych zagadnień kryteria oceniania:

Na ocenę 2,0 Student nie rozumie i nie potrafi odnosić się do zagadnień hydrologicznych, hydraulicznych w projektowaniu inżynierskim

Na ocenę 5,0 Student świetnie rozumie i odnosi się obszernie do zagadnień hydrologicznych, hydraulicznych w projektowaniu inżynierskim

Na ocenę 2,0 Student nie zna wartości krytycznych ruchu wody i nie wie nic o zagadnieniu pracy zapory

Na ocenę 5,0 Student charakteryzuje wartości krytyczne ruchu oraz zagadnienie czasu pracy zapory i wymienia zależności pomiędzy nimi zachodzące

Na ocenę 2,0 Student nie wie, że budowle regulacyjne mogą utracić swoją funkcjonalność, nie widzi potrzeb prowadzenia badań i pogłębiania wiedzy w dziedzinie zawodowej

Na ocenę 5,0 Student ma świadomość stałych zmian w funkcjonalności stosowanych budowli i znaczeniu okresowych badań jak i postrzega ciągłą potrzebę kształcenia

Na ocenę 2,0 Student nie ma świadomości znaczenia podejmowanych decyzji na poszczególnych etapach obliczeń, projektowania i oceny potencjalnego ryzyka w realizowanym przedsięwzięciu

Na ocenę 5,0 Student świetnie rozumie znaczenie podejmowanych decyzji na poszczególnych etapach obliczeń, projektowania i oceny potencjalnego ryzyka w realizowanym przedsięwzięciu

Na ocenę 2,0 Student zdaje nie zdaje sobie sprawy z oddziaływania na środowisko przewidywanego przedsięwzięcia i znaczenia występujących zagrożeń dla zrównoważonego rozwoju rejonu

Na ocenę 5,0 Student świetnie zdaje sobie sprawę z oddziaływania na środowisko przewidywanego przedsięwzięcia i znaczenia występujących zagrożeń dla zrównoważonego rozwoju rejonu

Na ocenę 2,0 Student nie rozumie znaczenia zagrożenia powodziowego i zjawisk związanych z ruchem wody oraz znaczenia społecznej roli w działaniach rolniczo-technicznych a także roli popularyzowania wyników analiz badawczych z dziedziny zawodowej

Na ocenę 5,0 Student bardzo dobrze rozumie znaczenie zagrożenia powodziowego i zjawisk związanych z ruchem wody w korycie cieku i na terenie zalewowym oraz znaczenie społecznej roli w działaniach rolniczo-technicznych a także rolę popularyzowania wyników analiz badawczych z dziedziny zawodowej

Praktyki zawodowe:

Możliwe uczestnictwo w obozach naukowych sekcji Renaturyzacji Rzek i Dolin oraz Koła Inżynierii i Gospodarki Wodnej

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)