Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rysunek techniczny i planistyczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.RYS.NI.IGPRX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rysunek techniczny i planistyczny
Jednostka: Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem prowadzenia przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami i wykonywaniem rysunków odręcznych z natury i z wyobraźni, elementami techniki graficznej stosowanej w rysunku planistycznym oraz nabyciem umiejętności (w oparciu o podstawy teoretyczne) wykonywania i wykorzystywania rysunków technicznych i planów, zarówno techniką tradycyjną jak i w oparciu o programy CAD (Computer Aide Design) - budowanie obiektów graficznych, operowanie atrybutami obiektów, scalanie elementów

projektowania graficznego z informacjami opisowymi.

Pełny opis:

zakres tematyczny

Organizacja i warunki zaliczenia przedmiotu. Podstawowe konstrukcje geometryczne. Zasady ogólne rzutowania i rodzaje rzutów.

Rzuty aksonometryczne. Rodzaje aksonometrii. Konstrukcje trójkąta skróceń aksonometrycznych. Bryła w dimetrii i izometrii.

Rzuty Monge’a - konstrukcje podstawowe (przynależność, element wspólny, równoległość, prostopadłość). Transformacja układów, wielkości i odległości elementów, podstawowe wiadomości o bryłach, odwzorowania na trzecią i więcej rzutni

Rzuty cechowane - konstrukcje podstawowe (przynależność, element wspólny, równoległość, prostopadłość, kłady). Powierzchnie topograficzne. transformacja układów, wielkości i odległości elementów, podstawowe wiadomości o bryłach. Widoczność. Siatki brył.

Rzuty środkowe: - Rzuty środkowe: - konstrukcje podstawowe (przynależność, element wspólny, równoległość, prostopadłość, kłady, punkty mierzenia i częściowego mierzenia); perspektywa stosowana. Bryły w perspektywie prostokątnej; perspektywa pomieszczenia. Perspektywa dowolna. Bryły w perspektywie dowolnej. Odwrócenie perspektywy.

Rysunek panoramiczny - panorama cylindryczna i sferyczna

ćwiczenia

Zasady wykonywania rysunków technicznych Przybory kreślarskie Format rysunku rodzaje linii skale, Oznaczenia na rysunkach maszynowych i budowlanych. Zasady przygotowania rysunku do wymiarowania- przykładowe rysunki Konstrukcje podstawowe (wybrane geometryczne) wykonanie i omówienie arkusza do skończenia w domu tuszem.

Podstawy rzutów aksonometrycznych. Rodzaje aksonometrii. Bryła w dimetrii ukośnej. Omówienie i rozpoczęcie wykonania na ćwiczeniach arkusza bryła w w izometrii – widoczność bryły. .

Rzuty Monge’a - konstrukcje podstawowe (przynależność, element wspólny, równoległość, prostopadłość).Przekroje płaszczyzną i punkty przebicia. Transformacja układów. Podstawowe wiadomości o bryłach. Powierzchnie stożkowe i walcowe. sfera, Powiązanie rzutów Monge’a i aksonometrycznych

Rzuty cechowane - konstrukcje podstawowe (przynależność, element wspólny, równoległość, prostopadłość). Kład; transformacja Wielkości i odległości elementów. Przekrój bryły metodą transformacji (rzuty cechowane), wykonanie na ćwiczeniach arkusza kolokwialnego. Wykorzystanie rzutów cechowanych w rysunkach dachów. Powierzchnie topograficzne. Zastosowanie rzutów cechowanych w rysunku map i praktyce inżynierskiej.

Rzuty środkowe. Rozwinięcie tematyki wykładów pokój oraz otoczenie budynku w perspektywie dwuzbieżnej rysunki pomocnicze .Bryła w perspektywie stosowanej i dowolnej (rzuty środkowe), – uzyskana poprzez podniesienie podstawy z kładu oraz punktami mierzenia (wykonanie na ćwiczeniach arkusza do skończenia w domu)

Układ brył w perspektywie stosowanej na podstawie obserwowanych faktycznych brył. Odwrócenie perspektywy układu brył (wykonanie na ćwiczeniach arkusza kolokwialnego)

Literatura:

1. Skowroński W., Miśniakiewicz E.: Rysunek techniczny, budowlany. Arkady. 2007.

2. Grochowski Bogusław: Geometria wykreślna z perspektywą stosowaną. Wydaw. Naukowe PWN Warszawa 2006 (i wcześniejsze).

3. Normy rysunku technicznego budowlanego

4. Pałasiński Zbigniew: Zasady perspektywy. Wydaw. PK Kraków (różne wyd- skrypt)

Efekty uczenia się:

Wiedza

RYTIP.Z.SI.IGPRX_W01 Zna techniki i wybiera materiały kreślarskie stosowne do wykonania rysunku, programy CAD (Computer Aide Design) w stopniu co najmniej podstawowym 2D GP_W13

RYTIP.Z.SI.IGPRX_W02 Zna oznaczenia i sposoby wykonywania planów i rysunków stosowanych w praktyce inżynierskiej związanej z budownictwem architektonicznym, wodno-melioracyjnym i drogowym, a także maszynowym w oparciu o podbudowę geometryczną. GP_W13

Umiejętności

RYTIP.Z.SI.IGPRX_ U01 Posiada umiejętność budowania obiektów graficznych, powtarzania, modyfikacji poprzez obrót i odbicie obiektów oraz scalanie obiektów 2D w programie Cad GP_U15

RYTIP.Z.SI.IGPRX_ U02 Posiada umiejętności wykonywania rysunków stosowanych w praktyce inżynierskiej związanej z budownictwem architektonicznym, wodno-melioracyjnym i drogowym, w oparciu o podbudowę geometryczną. GP_U15

RYTIP.Z.SI.IGPRX_ U03 Posiada umiejętność wykonywania dokumentacji projektowanych z punktu widzenia geometrycznego i w oparciu o normy rysunkowe w tym planów sytuacyjnych i przekrojów. GP_U16 P1A_U03

Kompetencje Społeczne

RYTIP.Z.SI.IGPRX_ K01 Ma świadomość potrzeby bycia koleżeńskim, pomocnym, lojalnym i odpowiedzialnym współtwórcą

Metody i kryteria oceniania:

Efekt kształcenia dla przedmiotu – RYTIP.Z.SI.IGPRX_W01

Na ocenę 2,0 Nie uzyskuje ze sprawdzianów 6 pkt. w 12 pkt. skali , czyli poniżej 50%

Na ocenę 3,0 Uzyskuje ze sprawdzianów 6 i 6,5 pkt. w 12 pkt. skali

Na ocenę 3,5 Uzyskuje ze sprawdzianów 7 i 7,5 pkt. w 12 pkt. skali

Na ocenę 4,0 Uzyskuje ze sprawdzianów 8 i 8,5 pkt. w 12 pkt. skali

Na ocenę 4,5 Uzyskuje ze sprawdzianów 9 i 9,5 pkt. w 12 pkt. skali

Na ocenę 5,0 Uzyskuje ze sprawdzianów co najmniej 10 pkt. w 12 pkt. skali

Efekt kształcenia dla przedmiotu – RYTIP.Z.SI.IGPRX_W02

Na ocenę 2,0 Nie uzyskuje ze sprawdzianów 6 pkt. w 12 pkt. skali , czyli poniżej 50%

Na ocenę 3,0 Uzyskuje ze sprawdzianów 6 i 6,5 pkt. w 12 pkt. skali

Na ocenę 3,5 Uzyskuje ze sprawdzianów 7 i 7,5 pkt. w 12 pkt. skali

Na ocenę 4,0 Uzyskuje ze sprawdzianów 8 i 8,5 pkt. w 12 pkt. skali

Na ocenę 4,5 Uzyskuje ze sprawdzianów 9 i 9,5 pkt. w 12 pkt. skali

Na ocenę 5,0 Uzyskuje ze sprawdzianów co najmniej 10 pkt. w 12 pkt. skali

Efekt kształcenia dla przedmiotu – RYTIP.Z.SI.IGPRX_U01

Na ocenę 2,0 Nie potrafi samodzielnie i z pomocą prowadzącego wykonać rysunków w AutoCad w stopniu ocenianym na 6 pkt. w 12 pkt. skali , czyli poniżej 50%

Na ocenę 3,0 Wykonuje samodzielnie (z pomocą prowadzącego) rysunki w AutoCad w stopniu ocenianym na 6 i 6,5 pkt. w 12 pkt. skali

Na ocenę 3,5 Wykonuje samodzielnie rysunki w AutoCad w stopniu ocenianym na 6 i 6,5 pkt. w 12 pkt. skali 7 i 7,5 pkt. w 12 pkt. skali

Na ocenę 4,0 Wykonuje samodzielnie rysunki w AutoCad w stopniu ocenianym na 6 i 6,5 pkt. w 12 pkt. skali 8 i 8,5 pkt. w 12 pkt. skali

Na ocenę 4,5 Wykonuje samodzielnie rysunki w AutoCad w stopniu ocenianym na 6 i 6,5 pkt. w 12 pkt. skali 9 i 9,5 pkt. w 12 pkt. skali

Na ocenę 5,0 Wykonuje samodzielnie rysunki w AutoCad w stopniu ocenianym na co najmniej 10 pkt. w 12 pkt. skali

Efekt kształcenia dla przedmiotu – RYTIP.Z.SI.IGPRX_U02

Na ocenę 2,0 Nie potrafi samodzielnie ani i pod opieką prowadzącego wykonać rysunki niezbędne w projektowaniu.

Na ocenę 3,0 Potrafi pod opieką prowadzącego wykonać z niewielkimi błędami rysunki niezbędne w projektowaniu.

Na ocenę 3,5 Potrafi pod opieką prowadzącego wykonać rysunki niezbędne w projektowaniu.

Na ocenę 4,0 Potrafi samodzielnie wykonać zasadniczą część rysunków niezbędnych w projektowaniu.

Na ocenę 4,5 Potrafi samodzielnie wykonać z niewielkimi błędami rysunki niezbędne w projektowaniu.

Na ocenę 5,0 Potrafi samodzielnie wykonać podstawowe rysunki niezbędne w projektowaniu.

Efekt kształcenia dla przedmiotu – RYTIP.Z.SI.IGPRX_U03

Na ocenę 2,0 Nie potrafi samodzielnie ani i pod opieką prowadzącego wykonać geometryczny aspekt projektu

Na ocenę 3,0 Potrafi pod opieką prowadzącego wykonać z niewielkimi błędami geometryczny aspekt projektu

Na ocenę 3,5 Potrafi pod opieką prowadzącego wykonać geometryczny aspekt projektu

Na ocenę 4,0 Potrafi samodzielnie wykonać część geometryczną projektu, ale nie w pełni lub z licznymi błędami.

Na ocenę 4,5 Potrafi samodzielnie wykonać z niewielkimi błędami geometryczny aspekt projektu

Na ocenę 5,0 Potrafi samodzielnie wykonać geometryczny aspekt projektu

Efekt kształcenia dla przedmiotu – RYTIP.Z.SI.IGPRX_K03

Na ocenę 2,0 Nie rozumie i nie potrafi być koleżeńskim, zachowywać się odpowiedzialnie i służyć pomocą innym studentom

Na ocenę 3,0 Potrafi być koleżeńskim, zachowywać się odpowiedzialnie i służyć pomocą innym studentom, ale tylko gdy zwróci się mu na to uwagę, ale robi to bardzo niechętnie

Na ocenę 3,5 Potrafi być koleżeńskim, zachowywać się odpowiedzialnie i służyć pomocą innym studentom, ale tylko gdy zwróci się mu na to uwagę,

Na ocenę 4,0 Rozumie potrzebę bycia koleżeńskim, zachowywania się odpowiedzialnie i służenia pomocą innym studentom, ale nie zawsze.

Na ocenę 4,5 Rozumie potrzebę bycia koleżeńskim, zachowywania się odpowiedzialnie i służenia pomocą innym studentom.

Na ocenę 5,0 Swoją postawą koleżeńską, odpowiedzialnością i pomocą innym studentom, daje dobry przykład i mobilizuje innych do zaangażowania się i współpracy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)