Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rolnicze i leśne podstawy inżynierii środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.RILPI.A2.SI.IISXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rolnicze i leśne podstawy inżynierii środowiska
Jednostka: Katedra Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu rolnictwa i leśnictwa. Zaznajomienie ich z zasadami funkcjonowania gospodarki rolniczej i leśnej w niezbędnym zakresie pozwalającym na podejmowanie właściwych działań inżynier-skich w procesie ingerencji człowieka w agroekosystemy i ekosystemy leśne bez uszczerbku dla środowiska przyrodniczego

Pełny opis:

Zakres materiału realizowanego na wykładach obejmuje:

Użytki rolne i leśne na świecie i w Polsce. Zadania rolnictwa w programie wyżywienia. Struktura użytkowania ziemi w Polsce. Działy produkcji rolniczej. Produkcja leśna. Pojęcie i istota lasu.

Znaczenie użytków rolnych i leśnych w środowisku i kształtowaniu krajobrazu. Las jako obszar przyrodniczy i obiekt gospodarczej działalności człowieka. Produkcja roślinna. Podstawowe rośliny upra-wne, ich wymagania względem środowiska – zróżnicowanie właściwości biologicznych roślin. Potrzeby pokarmowe i nawozowe roślin. Uprawa gleby, uprawki, zespoły uprawek, płodozmiany, ochrona roślin. Charakterystyka typów siedliskowych lasu. Skład gatunkowy i eksploatacja. Charaktery-styka roślinności leśnej. Nowe trendy w gospodarce rolnej i leśnej. Cele i sposoby gospodarki leśnej w lasach: gospodarczych, ochronnych, rezerwatowych.

Zakres materiału realizowanego na ćwiczeniach obejmuje tematy:

Rola nawożenie roślin uprawnych w kształtowaniu wysokości i jakości uzyskiwanych plonów. Potencjalne możliwości negatywnego oddziaływania niewłaściwie stosowanych nawozów na środowisko przyrodnicze.

Potrzeby pokarmowe i wymagani nawozowe roślin uprawnych. Zasady doboru rodzajów, dawek, ilości i terminów stosowania nawozów potrzebnych w gospodarstwie. Projekt potrzeb nawozowych roślin uprawianych w płodozmianie gospodarstwa rolne-go, wykonany zgodnie z zaleceniami Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej.

W ramach kompetencji społecznych Student przedstawi: Propozycje rozwiązywania problemów wynikających z podstawowych zagrożeń środowi-ska związanych z działalnością rolniczą.

Propozycje rozwiązywania problemów wynikających z podstawowych zagrożeń środowiska, związanych z działalnością rolniczą.

Literatura:

1. Dzieżyc J., Dzieżycowa D. Podstawy rolnictwa, PWRiL, W-wa 1983

2. Nazaruk M. Podstawy rolnictwa – działy wybrane, SGGW, W-wa 1993

3. Listowski A. (praca zbiorowa). 1986. Szczegółowa uprawa roślin, PWN, W-wa

4. Świętochowski B., Jabłoński B., Radomska M., Krężel R. 1996. Ogólna uprawa roli i roślin PWRiL W-wa

5. Piekut K., Pawluśkiewicz B. 2005. Rolnicze podstawy kształtowania środowiska. Wyd. SGGW W-wa.

6. Puchalski T., Prusinkiewicz Z., Ekologiczne podstawy siedliskoznawstwa leśnego, PWRiL, W-wa 1975.

7. Puchniarski T. H. 2004. Rośliny siedlisk leśnych w Polsce PWRiL W-wa

8. Jaworski A. 2011. Hodowla lasu t.I. PWRiL W-wa.

9. Łonkiewicz B. (red.). 1996. Ochrona i zrównoważone użytkowanie lasów w Polsce. IUCN, Warszawa

Efekty uczenia się:

Student:

1. Ma wiedzę ogólną o funkcjonowaniu organizmów na różnych poziomach złożoności oraz o wpływie technicznych działań inżynierskich na środowisko przyrodnicze

2. Zna i rozumie funkcje gospodarcze środowiska przy ograniczoności zasobów naturalnych i ekonomiczno-ekologiczne uwarunkowania skłaniające do racjonalnej działalności człowieka w środowisku przyrodniczym.

3. Wykazuje znajomość podstawowych metod i technik stosowanych w środowisku pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka.

4. Potrafi wykorzystać techniki inżynierii do rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych związanych z ochroną i kształtowaniem obszarów wiejskich

5. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie

6. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

7. Potrafi pracować w grupie i kierować małym zespołem.

Metody i kryteria oceniania:

Student

Na ocenę 2,0 na egzaminie pisemnym ograniczonym czasowo osiąga mniej niż 55% poprawnych odpowiedzi.

Na ocenę 3,0 na egzaminie pisemnym ograniczonym czasowo osiąga od 55% do 65% poprawnych odpowiedzi.

Na ocenę 3,5 na egzaminie pisemnym ograniczonym czasowo osiąga od 65% do 75% poprawnych odpowiedzi.

Na ocenę 4,0 na egzaminie pisemnym ograniczonym czasowo osiąga od 75% do 85% poprawnych odpowiedzi.

Na ocenę 4,5 na egzaminie pisemnym ograniczonym czasowo osiąga od 85% do 95% poprawnych odpowiedzi.

Na ocenę 5,0 na egzaminie pisemnym ograniczonym czasowo osiąga ponad 95% poprawnych odpowiedzi.

W przypadku ćwiczeń Student:

Na ocenę 2,0 Nie wykazuje zdolności podejmowania standardowych działań z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów służących do rozwiązania nawet najprostszych problemów w zakresie ochrony i kształtowania obszarów wiejskich, nie potrafi pozyskiwać informacji z literatury, baz danych i innych źródeł. Nie rozumie potrzeby uczenia się przez całe życie oraz Nie potrafi pracować w grupie wykazując postawę aspołeczną i demonstrując niechęć do pracy.

Na ocenę 3,0 Wykazuje zdolności podejmowania prostych działań z wykorzystaniem metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów służących do rozwiązania najprostszych problemów z zakresu ochrony i kształtowania obszarów wiejskich. Potrafi z dużymi problemami pozyskiwać informacje z literatury, baz danych. Nie jest natomiast w stanie integrować uzyskane informacje. Ponadto wykazuje słabe rozumienie potrzeby uczenia się przez całe życie. Demonstrując niechęć do pracy podejmuje ją jednak w grupie, nie przyjmując żadnych funkcji w zespole.

Na ocenę 3,5 Wykazuje zdolności podejmowania mało skomplikowanych działań z wykorzystaniem metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów służących do rozwiązania prostych problemów z zakresu ochrony i kształtowania obszarów wiejskich, Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł. Potrafi także z dużymi problemami integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, nie jest w stanie natomiast na nich podstawie wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie. Wykazuje zrozumienie potrzeby uczenia się przez całe życie, lecz nie podejmuje inicjatywy i działań zmierzających do pogłębienia i rozszerzenia wiedzy oraz Potrafi pracować w grupie, lecz nie potrafi kierować małym zespołem.

Na ocenę 4,0 Wykazuje zdolności podejmowania odpowiednich działań pozwalających na rozwiązywanie różnych problemów z zakresu ochrony i kształtowania obszarów wiejskich, stosując odpowiednie metody, techniki, technologie, narzędzia i materiały. Potrafi swobodnie pozyskiwać właściwe i obszerne informacje z literatury, baz danych i innych źródeł. Potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, podejmuje inicjatywę i działania zmierzające do pogłębienia i rozszerzenia wiedzy, planując dalszy rozwój i potrafi pracować w grupie i słabo kieruje małym zespołem.

Na ocenę 4,5 Wykazuje zdolności podejmowania działań pozwalających na rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie ochrony i kształtowania obszarów wiejskich, stosując odpowiednie metody, techniki, technologie, narzędzia i materiały.

Potrafi swobodnie pozyskiwać właściwe i obszerne informacje z literatury, baz danych i innych źródeł. Potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz na ich podstawie formułować i uzasadniać opinie oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, podejmuje inicjatywę i działania zmierzające do pogłębienia i rozszerzenia wiedzy, planując i gromadząc informacje o dalszym rozwoju. Potrafi pracować w grupie i kierować małym zespołem.

Na ocenę 5,0 Wykazuje zdolności i chęć podejmowania działań pozwalających na rozwiązywanie problemów o znacznym stopniu złożoności w zakresie ochrony i kształtowania obszarów wiejskich, samodzielnie wyszukując i stosując odpowiednie metody, techniki, technologie, narzędzia i materiały. Potrafi swobodnie skutecznie i szybko pozyskiwać właściwe i obszerne informacje z literatury, baz danych i innych źródeł. Potrafi również swobodnie integrować uzyskane informacje, dokonywać ich słusznej interpretacji, a także wyciągać właściwe wnioski oraz na ich podstawie formułować i uzasadniać opinie. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, podejmuje inicjatywy do podjęcia działań zmierzających do pogłębienia i rozszerzenia wiedzy, planując dalszy rozwój na podstawie informacji o możliwościach realizacji uprawnień zawodowych, rozwoju naukowym i potrafi z zapałem pracować w grupie i sprawnie kierować małym zespołem, wykazując przy tym inwencję twórczą.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)