Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy nauk o Ziemii i gleboznawstwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.RGT.ZGLI.SI.IISXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy nauk o Ziemii i gleboznawstwo
Jednostka: Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Ekosystemy świata tworzą układ ekologiczny - geosystem. Wszystkie jego części składowe są powiązane licznymi zależnościami i warunkują się wzajemnie. Celem przedmiotu jest zrozumienie przez studentów funkcjonowania geoekosystemów.

Gleba stanowi środowisko życia roślin, zwierząt i człowieka, dlatego należy zaliczać ją do najważniejszych zasobów przyrody. Z jednej strony zaspokaja potrzeby biologiczne człowieka, z drugiej strony jest źródłem surowców. Warunkuj przebieg procesów biologicznych (życiowych) i wszelką działalność człowieka. Znajomość procesów zachodzących w środowisku glebowym niezbędna jest w planowaniu właściwego procesu wykorzystania gleb dla potrzeb człowieka, przy założeniu przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju. Dokładne poznanie "życia gleby", zrozumienie biologicznych, fizycznych i chemicznych procesów zachodzących

w środowisku glebowym jest konieczne do właściwego jej użytkowania, jest ona bowiem żywicielem roślin, a pośrednio - zwierząt i ludzi.

Pełny opis:

Wykłady (1 semestr - 15 godz.)

1. Klasyfikacja nauk o Ziemi i ich miejsce w systemie nauk 1 godz.

przyrodniczych 1 godz.

2. Zarys historii Ziemi 1 godz.

3. Struktura budowy Ziemi - budowa geologiczna 1 godz.

4. Metody badań Ziemi - geofizyka jako podstawowe źródło informacji o wnętrzu Ziemi 1 godz.

5. Czynniki kształtujące powierzchnie lądów, wietrzenie, działalność 3 godz.

rzek, wiatru i lodowców 3 godz.

6. Ocean światowy 1 godz.

7. Praktyczne zastosowanie nauk geologicznych 1 godz.

8. Hydrogeologia 1 godz.

9. Geologia inżynierska, geologia złóż 1 godz.

10. Naturalne źródła energii 2 godz.

11. Wpływ warunków geologicznych na kształtowanie środowiska 2 godz.

naturalnego 2 godz.

Literatura:

1. Bednarek R., Dziadowiec H., Pokoiska V., Prusinkiewicz Z. 2005. Badania ekologiczno-gleboznawcze. PWN.

2. Guz T. 1995. Charakterystyka złóż torfowych w dolinie Wieprza na terenia planowanego zbiornika zaporowego "Oleśniki". Ekoinżynieria. 5 (6).

3. Ilnicki P. 2002. Torfowiska i torf. AR Poznań.

4. Kac N. J. 1975. Bagna kuli ziemskiej. PWN Warszawa.

5. Klimaszewski M. 2005. Geomorfologia. PWN Warszawa.

6. Komornicki T., Oleksynowa K., Tokaj J., Jakubiec J. 1991. Przewodnik do ćwiczeń z gleboznawstwa i geologii. Cz. II. Metody laboratoryjne analizy gleb. AR Kraków.

7. Komornicki T., Oleksynowa K., Jakubiec J., Miechówka A. 1998. Przewodnik do ćwiczeń z gleboznawstwa i geologii. Cz. III. Systematyka gleb i gleboznawstwo terenowe. AR Kraków.

8. Koreleski K. 1984. Przewodnik do ćwiczeń z Geomorfologii. Skrypt AR Kraków.

9. Lipka K. 2000. Torfowiska w dolinie Wisły jako element środowiska przyrodniczego. Zesz. Nauk. AR Kraków, z. 255.

10. Mizerski W. 1999.Geologia dynamiczna dla geografów. PWN Warszawa.

11. Sroczyńska U. 1989. Procesy hydrologiczne. PWN Warszawa.

12. Zawadzki S. 1999. Gleboznawstwo. PWRiL Warszawa.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)