Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ćwiczenia terenowe: Rekultywacja terenów zdegradowanych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.RETERZD.SI.IISXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia terenowe: Rekultywacja terenów zdegradowanych
Jednostka: Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z przyczynami, skutkami oraz typami degradacji spowodowanymi działalnością przemysłu chemicznego. Nabycie umiejętności oceny rodzaju i stopnia degradacji na podstawie badań terenowych.

Pełny opis:

Zajęcia w terenie na składowisku odpadów. Wykonanie podstawowych gleboznawczych badań terenowych, opis odkrywki i klasyfikacja gleb antropogenicznych. Określenie rodzaju i stopnia degradacji.

Realizowane efekty uczenia się: CTR_U1; CTR_K1

Literatura:

1. Gołda T. 1993. Rekultywacja. AGH Kraków, Skrypty uczelniane 1356. 2. Karczewska A. 2010. Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych. UWP, Wrocław.

3. Maciak F. 1996. Ochrona i rekultywacja środowiska. SGGW, Warszawa.

4. Gworek B. et al. 2004. Technologie rekultywacji gleb. IOŚ, Warszawa. 5. Mocek A. 2012. Gleboznawstwo. PWN, Warszawa.

6. Greinert A.2000. Ochrona i rekultywacja terenów zurbanizowanych. Wyd. Politechniki Zielonogórskiej.

Efekty uczenia się:

Umiejętności - student potrafi:

CTR_U1- pracując w zespole, klasyfikować i określać właściwości gleb antropogenicznych, zinterpretować wyniki badań terenowych, dokonać oceny rodzaju i stopnia degradacji oraz dobrać odpowiednią metodę i kierunek rekultywacji.

Kompetencje społeczne:

CTR_K1- Student jest gotów do oszacowania czasu potrzebnego na realizację zleconego zadania oraz do opracowania i realizacji harmonogramu prac rekultywacyjnych zapewniającego dotrzymanie terminów.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie zespołowe sprawozdania z ćwiczeń terenowych dotyczących rekultywacji terenów zdegradowanych; na ocenę pozytywną z ćwiczeń terenowych należy prawidłowo wykonać sprawozdanie. Ocena z ćwiczeń terenowych w ocenie końcowej wynosi 100%.

Praktyki zawodowe:

program przedmiotu nie uwzględnia praktyk

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Klatka, Ewelina Zając
Prowadzący grup: Sławomir Klatka, Ewelina Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)