Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rekultywacja terenów zdegradowanych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.REKULT.SI.IISXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rekultywacja terenów zdegradowanych
Jednostka: Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z przyczynami, skutkami oraz typami degradacji spowodowanymi działalnością różnych gałęzi przemysłu. Nabycie umiejętności oceny rodzaju i stopnia degradacji, doboru odpowiednich kierunków i metod rekultywacji terenów zdegradowanych. Poznanie zasad opracowywania dokumentacji projektowej i wdrażania w praktyce poszczególnych etapów procesu rekultywacji.

Pełny opis:

Wykłady:

Realizowane efekty uczenia się: RTZ_W1; RTZ_W2; RTZ_W3; RTZ_K1

Aspekty prawne rekultywacji. Podstawowe pojęcia oraz rodzaje degradacji gleb. Potrzeby rekultywacji w Polsce i na świecie.

Kierunki zagospodarowania terenów zrekultywowanych i kryteria ich wyboru.

Rekultywacja terenów pogórniczych oraz składowisk odpadów przemysłowych.

Podstawowe technologie oczyszczania gleb zdegradowanych chemicznie.

Ćwiczenia:

Realizowane efekty uczenia się: RTZ_U1; RTZ_U2

Fazy rekultywacji i ich zakres.

Przyczyny i skutki różnych form degradacji gleb oraz metody ich oceny i rekultywacji.

Opracowanie koncepcji projektowej rekultywacji technicznej i biologicznej terenu zdegradowanego z wykorzystaniem komputerowego oprogramowania inżynierskiego.

Literatura:

1. Karczewska A. 2012. Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych. UWP, Wrocław. 2. Maciak F. 2003. Ochrona i rekultywacja środowiska. SGGW, Warszawa. 3. Gołda T. 1993. Rekultywacja. AGH Kraków, Skrypty uczelniane 1356.

4. Gworek B. et al. 2004. Technologie rekultywacji gleb. IOŚ Warszawa.

5. Greinert A. 2000. Ochrona i rekultywacja terenów zurbanizowanych. Wyd. Politechniki Zielonogórskiej.

6. Mocek A. 2015. Gleboznawstwo. PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza - student zna i rozumie:

RTZ_W1 - podstawowe akty prawne, zakres działań w ramach faz rekultywacji terenów zdegradowanych oraz kierunki zagospodarowania terenów zrekultywowanych i kryteria ich wyboru,

RTZ_W2 - przyczyny, formy i skutki degradacji na terenach działalności górnictwa, składowiskach odpadów przemysłowych oraz na terenach zdegradowanych chemicznie,

RTZ_W3 - metody i technologie rekultywacji terenów zdegradowanych różnego pochodzenia

Umiejętności - student potrafi:

RTZ_U1 - ocenić stopień degradacji środowiska na podstawie określonych wskaźników oraz dobrać odpowiednie metody rekultywacji ,

RTZ_U2 - wykonać projekt koncepcyjny rekultywacji technicznej i biologicznej terenu zdegradowanego z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego

Kompetencje społeczne:

RTZ_K1- Student jest gotów do świadomego kształtowania środowiska przyrodniczego w celu poprawy warunków środowiskowych i jakości życia człowieka.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: Egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania. Udział egzaminu w ocenie końcowej przedmiotu wynosi 45%.

Ćwiczenia: Zaliczenie na podstawie średniej arytmetycznej ocen z pozytywnie wykonanej koncepcji projektowej oraz z zaliczenia pisemnego ograniczonego czasowo – należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania. Udział oceny z ćwiczeń w ocenie końcowej przedmiotu wynosi 55%.

Praktyki zawodowe:

program przedmiotu nie przewiduje praktyki zawodowej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Klatka
Prowadzący grup: Sławomir Klatka, Ewelina Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)