Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rachunek wyrównawczy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.RACHW.07Z.SI.IGKGX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachunek wyrównawczy
Jednostka: Katedra Geodezji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot zapoznaje studentów z podstawami teoretycznymi rachunku wyrównawczego według podanej przez Gaussa metody najmniejszych kwadratów, oraz z praktycznymi metodami wyrównania spostrzeżeń geodezyjnych z zastosowaniem rachunku macierzowego. Student potrafi zastosować metody wyrównania spostrzeżeń geodezyjnych w różnych działach geodezji i kartografii.

Pełny opis:

Podstawy teorii błędów. Prawo błędów Gaussa. Prawo przenoszenia się błędów.

Elementy rachunku macierzowego.Rozwiązywanie układów równań liniowych - równania jednoznacznie określone, nadokreślone i niedookreślone.

Podstawowe metody wyrównywania spostrzeżeń geodezyjnych - bezpośrednich, pośrednich i zawarunkowanych.

Wyrównanie punktu węzłowego w niwelacji.

Wyrównanie stacyjne.

Wyrównanie sieci niwelacyjnej metodą spostrzeżeń pośrednich. Wyrównanie sieci niwelacyjnej metodą spostrzeżeń zawarunkowanych.

Ocena dokładności wartości zależnych.

Wyrównywanie sieci geodezyjnych triangulacyjnych, liniowych i liniowo-kątowych.

Doprowadzanie funkcji nieliniowej do postaci liniowej przez rozwinięcie w szereg Taylora.

Wyrównanie kątowego wcięcia wstecz.

Wyrównanie kierunkowego wcięcia wstecz.

Wyrównanie kierunkowego wcięcia w przód.

Wyrównanie kątowego czworoboku geodezyjnego metodą spostrzeżeń pośrednich.

Wyrównanie czworoboku liniowego metodą spostrzeżeń pośrednich.

Ścisłe wyrównanie ciągu poligonowego metodą spostrzeżeń pośrednich.

Obliczanie elips błędów dla wyrównanych punktów.

Transformacja współrzędnych metodą najmniejszych kwadratów.

Literatura:

Tadeusz Gargula, Rachunek Wyrównawczy,Przykłady opracowania ćwiczeń. Kraków 2005.

Anna Łoś, Rachunek Wyrównawczy, Tom I, Warszawa 1973

Praca zbiorowa, Ćwiczenia z rachunku wyrównawczego, Materiały pomocnicze, Kraków 1999

Efekty uczenia się:

Student ma ogólną wiedzę z zakresu matematyki i statystyki przydatną do formułowania i rozwiązywania zadań z rachunku wyrównawczego.

Student ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu geodezji, zna podstawowe metody i techniki geodezyjne stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich.

Student zna typowe technologie inżynierskie oraz ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w dziedzinie obliczeń i przetwarzania danych geodezyjnych.

Student potrafi posługiwać się technikami i metodami obliczeniowymi właściwymi dla rachunku wyrównawczego

Student potrafi interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski

Student potrafi dokonać identyfikacji i scharakteryzować typowe zadania z rachunku wyrównawczego.

Student ma świadomość ważności i rozumie skutki działalności inżynierskiej i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Student potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)