Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rekultywacja terenów zdegradowanych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.PW9s5.11Z.SI.IGPRX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rekultywacja terenów zdegradowanych
Jednostka: Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Grupy: Gospodarka Przestrzenna, 5 sem, stacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z przyczynami, skutkami oraz typami degradacji spowodowanymi działalnością różnych gałęzi przemysłu. Nabycie umiejętności oceny rodzaju i stopnia degradacji, doboru odpowiednich kierunków i metod rekultywacji terenów zdegradowanych. Poznanie zasad opracowywania dokumentacji projektowej i wdrażania w praktyce poszczególnych etapów procesu rekultywacji.

Pełny opis:

Wykłady: 15 godz.

1. Podstawowe pojęcia z zakresu rekultywacji terenów zdegradowanych, przyczyny i typy degradacji, potrzeby rekultywacyjne w Polsce i na świecie. Ogólne zasady rekultywacji terenów zdegradowanych.

2. Rekultywacja terenów zdegradowanych przez górnictwo węgla brunatnego.

3. Rekultywacja terenów zdegradowanych przez górnictwo węgla kamiennego. Szkody górnicze.

4. Rekultywacja terenów zdegradowanych przez górnictwo i przemysł przeróbczy metali kolorowych (cynk, ołów, miedź)

5. Rekultywacja terenów zdegradowanych przez związki ropopochodne i metale ciężkie.

6. Rekultywacja terenów zdegradowanych przez przemysł chemiczny.

7. Ochrona gleb o szczególnych walorach przyrodniczych i produkcyjnych.

Ćwiczenia: 20 godz.

1. Aspekty prawne rekultywacji. Zakres faz rekultywacji.

2-3 Rodzaje, przyczyny i skutki degradacji gleb i metody ich rekultywacji.Technologie oczyszczania gleb z zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych.

4-7. Projekt rekultywacji technicznej i biologicznej terenu zdegradowanego. Ocena stopnia degradacji środowiska i dobór odpowiednich technik rekultywacji technicznej. Obliczenie bilansu mas ziemnych i wyznaczenie rzędnej niwelety po rekultywacji. Zaprojektowanie zabiegów rekultywacji biologicznej, zabiegów agrotechnicznych i dobór odpowiednich gatunków drzew i krzewów. Wykonanie załączników graficznych do projektu w technice komputerowej z wykorzystanie programów z pakietu CAD.

Literatura:

1. Gołda T. 1993. Rekultywacja. AGH Kraków, Skrypty uczelniane 1356.

2. Greinert A.2000. Ochrona i rekultywacja terenów zurbanizowanych. Wydawnictwo Politechniki Zielonogórskiej. Zielona Góra.s. 138-141.

3. Greszta J., Morawski S. 1972. Rekultywacja nieużytków poprzemysłowych. PWRiL, W-wa.

4. Koreleski K. 1985. Ochrona i rekultywacja gruntów. AR, Kraków.

5. Maciak F. 1996. Materiały do ćwiczeń z rekultywacji terenów zdegradowanych.. SGGW, Warszawa.

6. Maciak F. 1996. Ochrona i rekultywacja środowiska. SGGW, W-wa.

7. Zawadzki S. 1999. Gleboznawstwo. PWRiL, W-wa.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Zna podstawowe pojęcia z zakresu rekultywacji terenów zdegradowanych, przyczyny i typy degradacji, potrzeby rekultywacyjne w Polsce i na świecie. Potrafi wymienić zasady rekultywacji terenów zdegradowanych.

Ma wiedze na temat przyczyn, form i skutków degradacji na terenach działalności górnictwa węgla brunatnego i kamiennego. Potrafi scharakteryzować i opisać formy degradacji (szkody górnicze). Zna kierunki i metody rekultywacji takich terenów. Potrafi podać przykłady rekultywacji terenów górnictwa węgla kamiennego i brunatnego w Polsce.

Ma wiedzę na temat form, przyczyn i skutków degradacji spowodowanej działalnością przemysłu przeróbczego metali kolorowych (cynk, ołów, miedź) i przemysł chemiczny. Zna przyczyny i skutki degradacji terenów przez związki ropopochodne i metale ciężkie Zna kierunki i metody rekultywacji tych terenów oraz potrafi podać przykłady rekultywacji takich obszarów w Polsce. Potrafi scharakteryzować proces rekultywacji terenu zdegradowanego przez przemysł chemiczny na przykładzie byłych osadników KZS „Solvay” w Krakowie.

Zna zasady ochrony gleb o szczególnych walorach przyrodniczych i produkcyjnych. Zna kategorie ochrony gruntów rolnych w Polsce.

Zna aspekty prawne i wytyczne rekultywacji terenów zdegradowanych. Zna zakres faz rekultywacji. Zna wytyczne i metody określenia rodzaju i stopnia degradacji terenu.

Zna rodzaje, przyczyny i skutki degradacji gleb. Zna zasady i warunki stosowania odpowiednich metod rekultywacji gleb.

Zna różne technologie oczyszczania gleb.

Umiejętności:

Potrafi na podstawie różnych źródeł uzyskać informacje na temat różnych rodzajów degradacji gleb, potrafi dokonać ich interpretacji, wyciągać wnioski, formułować i uzasadniać opinie.

Potrafi dokonać interpretacji wyników badań gleb i gruntów, zidentyfikować potencjalne źródła zanieczyszczeń i dobrać odpowiednie technologie rekultywacji.

Potrafi ocenić stopień degradacji środowiska na podstawie wyników badań środowiskowych oraz zaprojektować odpowiednie technologie rekultywacji technicznej i biologicznej. Potrafi odczytać rysunki geodezyjne, potrafi sporządzić dokumentacje graficzną oraz opracować i wykorzystać w projektowaniu programy komputerowe, w tym oprogramowanie pakietu CAD.

Metody i kryteria oceniania:

Wkłady: Pozytywnie zaliczony test wyboru.

Ćwiczenia:

Pozytywnie zaliczony projekt rekultywacji.

Pozytywnie zaliczone pisemne kolokwium.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)