Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona gleb przed erozją

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.PW135.11Z.SI.IGPRX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona gleb przed erozją
Jednostka: Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Grupy: Gospodarka Przestrzenna, 5 sem, stacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nabycie umiejętności rozpoznawania zjawisk erozyjnych, oceny ich nasilenia oraz sposobów zapobiegania, a także likwidacji skutków erozyjnej degradacji gleb.

Pełny opis:

Trwale zubożając glebę erozja przynosi gospodarce wymierne szkody ekologiczne

i ekonomiczne, powoduje m.in. stałe obniżanie się plonów, nierównomierne przepływy wody w rzekach - gwałtowne powodzie i okresowe niżówki, zanoszenie rumowiskiem zbiorników wodnych, zamulanie urządzeń wodno-melioracyjnych, deformowanie koryt potoków i rzek. Gwałtowny przebieg niektórych procesów erozyjnych był przyczyną wielu katastrof,

w których ulegały zniszczeniu zlokalizowane na zboczach drogi i linie kolejowe, trakcje elektryczne, zabudowania gospodarcze czy całe przysiółki. Zapobieganie erozji jest więc problemem niezwykle ważnym, zwłaszcza obecnie, podczas zachodzących przemian strukturalnych w zagospodarowaniu terenów związanych z szybkimi przeobrażeniami gospodarczymi zachodzącymi w naszym kraju.

Literatura:

1. Józefaciuk A., Józefaciuk C. Erozja agrosystemów. Biblioteka monitoringu środowiska. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa 1998.

2. Józefaciuk A., Józefaciuk C. Ochrona gruntów przed erozją. Poradnik dla władz administracyjnych i samorządowych oraz służb doradczych i użytkowników gruntów. Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy 1999.

3. Józefaciuk C., Józefaciuk A. 1996. Erozja i melioracje przeciwerozyjne. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.

4. Józefaciuk C., Józefaciuk A. 1996. Erozja wąwozowa i metody zagospodaro-wania wąwozów. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.

5. Prochal P. Melioracje przeciwerozyjne. Skrypt AR w Krakowie, 1984.

6. Ziemnicki S. Melioracje przeciwerozyjne. PWRiL Warszawa, 1968.

Efekty uczenia się:

Student posiada umiejętność rozpoznawania zjawisk erozyjnych, ceny ich nasilenia oraz sposobów zapobiegania, a także likwidacji skutków erozyjnej degradacji gleb.

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian wiedzy i umiejętności

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)