Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geodezja I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.PSG01.15Z.SI.IGKGX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geodezja I
Jednostka: Katedra Geodezji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot Geodezja I jest na kierunku Geodezja i Kartografia podstawowym przedmiotem, którego dobre opanowanie przez studentów ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowego wykonywania zawodu po ukończeniu studiów.

Zakres programowy tego przedmiotu na I roku stanowi bazę dalszej nauki geodezji i jej dziedzin (rachunku wyrównawczego, informatyki geodezyjnej, kartografii, geodezji inżynieryjnej, geodezji wyższej, geodezji rolnej) i obejmuje podstawowe wiadomości z takich ważnych działów jak systemy odniesień przestrzennych, pomiary sytuacyjne i wysokościowe, rachunek współrzędnych, zasady sporządzania map wielkoskalowych.

Pełny opis:

Wykład:

1. Wiadomości wstępne. Powierzchnie odniesienia. Układy współrzędnych. Osnowa geodezyjna, jednostki miar.

2. Podstawowe technologie pomiarowe oraz stosowany sprzęt.

3. Geodezyjne czynności obliczeniowe. Rachunek współrzędnych.

4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe.

Ćwiczenia:

1. Wiadomości wstępne (pomiary liniowe bezpośrednie, szkic polowy, opis topograficzny punktu geodezyjnego).

2. Budowa i obsługa teodolitu oraz pomiar kątów poziomych i pionowych.

3. Obliczenia geodezyjne i rachunek współrzędnych.

4. Budowa i obsługa niwelatora. Pomiary terenowe z zakresu niwelacji geometrycznej i powierzchniowej, opracowanie kameralne i skompletowanie operatu.

5. Pomiar sytuacyjny zadanego obszaru i sporządzenie pierworysu mapy sytuacyjnej.

6. Pomiary terenowe z zakresu pomiarów sytuacyjnych, opracowanie kameralne i skompletowanie operatu.

Literatura:

1. Jagielski A. Geodezja I w teorii i praktyce, cz. 1 i 2. wyd. STABIL, Kraków 2013;

2. Lazzarini T. i in. Geodezja. Geodezyjna osnowa szczegółowa. PPWK, Warszawa 1990;

3. Inne dostępne podręczniki obejmujące tematykę przedmiotu;

4. Aktualnie obowiązujące przepisy prawa (ustawy, rozporządzenia);

Efekty uczenia się:

Student zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu działania podstawowego sprzętu geodezyjnego, podstawowych metod pomiarowych oraz obliczeń geodezyjnych i sposobów wstępnych opracowań kartograficznych.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: kolokwia w formie pisemnej ograniczone czasowo oraz oddanie i zaliczenie przez studenta sprawozdań z danego tematu ćwiczeń.

Wykład: egzamin pisemny ograniczony czasowo.

Praktyki zawodowe:

Po drugim semestrze zajęć z przedmiotu Geodezja I odbywają się ćwiczenia terenowe.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)