Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo i administracja wodna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.PRAWO6.SI.IGW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo i administracja wodna
Jednostka: Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot uzupełniający obowiązkowy, wymiar ECTS 2p. Wykładany na 4 semestrze studiów stacjonarnych. Obejmuje 30 h wykładów, kończących się zaliczeniem na ocenę.

Pełny opis:

Wykłady - 30h - obejmują omówienie ważniejszych artykułów zawartych w poszczególnych działach ustawy PW, w tym:

Podstawowe pojęcia i definicje z zakresu teorii prawa. Rodzaje aktów prawnych, publikacja i wykładnia prawna. Prawo wodne w Polsce – jego historia i stan aktualny.

Dział I – zasady ogólne.

Dział II – korzystanie z wód.

Dział III – ochrona wód.

Dział IV – zarządzanie ryzykiem powodziowym i przeciwdziałanie skutkom suszy.

Dział V – budownictwo wodne i melioracje wodne.

Dział VI – gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa.

Dział VII – zarządzanie wodami.

Dział VIII – władza wodna.

Dział IX – zgoda wodnoprawna.

Dział X – spółki wodne i związki wałowe.

Dział XI - odpowiedzialność odszkodowawcza.

Dział XII - przepisy karne.

Dział XIII - zmiany w przepisach, przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe.

Literatura:

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne. Dz.U. rok 2017, poz. 1566

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

- zawarte w ustawie rozwiązania prawne, służące kształtowaniu zasobów wodnych kraju w warunkach zrównoważonego rozwoju oraz kompetencje administracji wodnej i publicznej w zarządzaniu zasobami wodnymi.

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

- interpretować zapisy ustawy Prawo wodne.

- dostrzec aspekty prawne przy rozwiązywaniu zadań z zakresu inżynierii i gospodarki wodnej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

- ciągłej aktualizacji i doskonalenia wiedzy zakresu norm prawnych obowiązujących w inżynierii i gospodarce wodnej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne - test wielokrotnego wyboru oraz rozstrzygnięcie kilku prostych problemów prawnych w oparciu o zapisy ustawy. Na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 50% prawidłowych odpowiedzi. Udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 100%.

Praktyki zawodowe:

Nie ma.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)