Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawoznawstwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.PRAWO.09L.IGPRX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawoznawstwo
Jednostka: Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
Grupy: Gospodarka Przestrzenna, 2 sem, stacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z ogólnymi pojęciami prawnymi, prawem cywilnym i prawem administracyjnym.

Pełny opis:

Ogólne pojęcia prawne: norma prawna i przepis prawny, stosowanie prawa, wykładnia prawa, źródła prawa, system prawa.

Podstawy prawa cywilnego: Część ogólna (osoby fizyczne i prawne, czynności prawne, przedstawicielstwo), Prawo rzeczowe (pojęcie i rodzaje nieruchomości, własność, współwłasność), Zobowiązania (pojęcie i rodzaje zobowiązań, źródła zobowiązań, wykonanie zobowiązań, zabezpieczenie wykonania zobowiązań).

Elementy prawa administracyjnego: organy administracji publicznej, podstawowe formy działania administracji publicznej.

Literatura:

1. Grzybowski S. 1989. Prawo cywilne. Warszawa, PWN.

2. Hernik J. 2006. Stosunki cywilnoprawne. In: Szacowanie nieruchomości. Pod red. J Dydenki. Wolters Kluwer Polska – Dom Wydawniczy ABC. 71-80.

3. Kodeks cywilny

Efekty uczenia się:

Ma podstawową wiedzę o różnych instytucjach prawnych właściwych dla kierunku gospodarki przestrzennej.

Potrafi prawidłowo interpretować przepisy prawne właściwe dla kierunku gospodarki przestrzennej.

Uczy się samodzielnie w sposób ukierunkowany.

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

Wykazuje potrzebę stałego doskonalenia i aktualizowania wiedzy związanej z przepisami prawa z zakresu gospodarki przestrzennej.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin z wiedzy teoretycznej w formie pisemnej, ograniczony czasowo, bez dostępu do podręczników.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Czesak
Prowadzący grup: Barbara Czesak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Czesak
Prowadzący grup: Barbara Czesak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)