Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyki zawodowe (4 tygodnie)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.PRAKTYK.SI.IISXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki zawodowe (4 tygodnie)
Jednostka: Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Praktyka zawodowa (4 tygodnie), po 6-tym semestrze, w miesiącach wakacyjnych, do wyboru; lipiec, sierpień, wrzesień, w przedsiębiorstwie budowlanym, wykonawczym- branżowym zwiazanym merytorycznie z inżynierią środowiska. Umowę podpisuje UR w Krakowie. Student prowadzi dzienniczek praktyk - zaliczenia praktyki dokonuje pracownik Katedry Melioracji i Kształtowania Środowiska na podstawie dostarczonego dzienniczka praktyk do 30 września danego roku akademickiego.

Pełny opis:

Praktyka zawodowa 4-ro tygodniowa odbywa się po 6 - tym semestrze studiów I stopnia w okresie letnich wakacji w terminie od 01 lipca do 30 września (do wyboru). Praktyka nie może się odbyć wcześniej jak po terminie zakończenia letniej sesji egzaminacyjnej i nie później jak zakończenie roku akademickiego. Studenci naszego wydziału kierowani są do przedsiebiorstw branżowych oraz pokrewnych o kierunku wodno-inzynieryjnym. Formalności związane z praktyką załatwia Biuro Karier i Kształcenia Praktycznego UR w Krakowie. Studenci odbywają praktykę na terenie wojewodztwa małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego oraz innych. Kontrolę nad praktyką sprawuje Biuro Karier i Kształcenia Praktycznego UR w Krakowie. Z ramienia przedsiębiorstwa opiekę nad praktyką sprawuje opiekun praktyk. Koszty praktyki pokrywa UR w Krakowie. Praktyka odbywa się zgodnie z przygotowanym programem praktyki.

Praktyka składa się z dwóch zasadniczych okresów: pierwszy okres dotyczy pobytu studenta w poszczególnych działach przedsiebiorstwa np. w Dziale Przygotowania Produkcji, Księgowości, Zaopatrzenia i in. w którym to okresie student powinien zapoznać się głównie z ogólną działalnością i funkcjonowaniem przredsiębiorstwa oraz poznać jego strukturę organizacyjną. Okres ten nie powinien trwać dłużej jak jeden tydzień.

Drugi okres obejmuje skierowanie studenta na budowę o różnych charakterze robót inżynieryjnych jak np.: prace związane z odwodnieniem terenu, regulacją rzek i potoków, budowlami wodnymi, stawami rybnymi itp. zależy to od charakteru robót specjalistycznych prowadzonych przez dane przedsiębiorstwo. Program praktyki w tym okresie przewiduje;

- zapoznanie się z dokumentacją budowy, zaznajomienie się z samym projektem (dokumentacją) realizowanym na budowie oraz z dokumentami budowy jak; kontrola dyscypliny pracy, książka obmiaru robót, dokumenty materiałowe, organizacja placu budowy, stosowane rozwiązania techniczne,

- czynny udział w ogólnych pracach budowy jak np.; pomoc przy wykonywaniu prac geodezyjnych, wykonywanie małych zdjęć sytuacyjno-wysokościowych, niwelacji tras, tyczenie prostych, pomiary gługości,

- nadzór techniczny nad drobnymi pracami budowlanymi głównie pomocniczymi.

Student/tka/ przeszkolony jest na budowie z zakresu przepisów bhp a wszystkie czynności wykonuje pod fachowym nadzorem kierownika budowy ewentualnie inżyniera, technika.

Zaliczenie praktyki i jej ocena odbywa się komisyjnie w kierownictwie przedsiębiorstwa. Pracownik Katedry mając potwierdzenie w dzienniczku praktyk pobytu i zaliczenia praktyki przez przedsiębiorstwo dokonuje po uprzednim sprawdzeniu zaliczenia praktyki i wpisu do indeksu studenta.

Literatura:

Brak literatury

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)