Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona przed powodzią

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.POWODZ.SI.IISXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona przed powodzią
Jednostka: Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki
Grupy:
Strona przedmiotu: http://kiw.ur.krakow.pl/~loczek/przedmioty.html
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Określenie zjawiska powodzi. Rodzaje i charakterystyka powodzi. Geneza i przebieg powodzi na obszarach nizinnych i górskich.

Ochrona przeciwpowodziowa w zbiornikach wodnych, sterowanie przebiegiem kulminacji fali powodziowej.

System monitoringu. System ochrony kraju.

Prawo Wodne i Dyrektywa Powodziowa – implementacja.

Wpływ zagospodarowania zlewni na przebieg powodzi.

Rodzaje ochrony przeciwpowodziowej.

Zastosowanie programów hydroinformatycznych i modeli numerycznych w ochronie przeciwpowodziowej.

Pełny opis:

Wykłady

Określenie zjawiska powodzi. Rodzaje i charakterystyka powodzi. Geneza i przebieg powodzi na obszarach nizinnych i górskich.

Ochrona przeciwpowodziowa w zbiornikach wodnych, sterowanie przebiegiem kulminacji fali powodziowej.

System monitoringu. System ochrony kraju.

Prawo Wodne i Dyrektywa Powodziowa – implementacja.

Wpływ zagospodarowania zlewni na przebieg powodzi.

Rodzaje ochrony przeciwpowodziowej.

Zastosowanie programów hydroinformatycznych i modeli numerycznych w ochronie przeciwpowodziowej.

Ćwiczenia

Wydanie tematów. Wykonanie modelu hydrologicznego sieci rzecznej. Analiza zagospodarowania zlewni. Przygotowanie modelu sieci rzecznej w programie HDI MIKE.

Przygotowanie danych układu poziomego i pionowego sieci rzecznej. Dobór współczynnika szorstkości Manninga dla rzek i terasy zalewowej.

Kalibracja i weryfikacja modelu. Analiza wyników.

Sporządzenie mapy zasięgu powodzi. Sporządzenie scenariusza ochrony przeciwpowodziowej.

Prezentacja wyników i zaliczenie

Literatura:

1. Radczuk L., Szymkiewicz R., Jełowicki J., Żyszkowska W., Brun J-F., 2001, Wyznaczanie stref zagrożenia przeciwpowodziowego, Ograniczanie skutków powodzi w skali lokalnej, Biuro Koordynacji Projektu Banku Światowego, SAFEGE, ISBN 83-914974-1-0, s. 251,

2. Nachlik E., Kostecki S., Gądek W., Stochmal R., 2000, Strefy zagrożenia powodziowego, Biuro Koordynacji Projektu Banki Światowego we Wrocławiu, Druk “Profil” Wrocław, ISBN 83-914974-0-2, s. 248,

3. Prawo Wodne, USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. z późniejszymi zmianami,

4. Dyrektywa Powodziowa (2007/60/WE).

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna i rozumie potrzeby i zasady gospodarczego wykorzystania rzek. Zna prawa hydrauliki koryt otwartych. Zna zależności pomiędzy procesami morfodynamicznymi występującymi w rzekach, ich zlewniach a parametrami hydrologicznymi i ich wpływ na występowanie zjawisk powodziowych. Zna zasady i metody ochrony przed powodzią.

Umiejętności

Potrafi wykorzystać techniki inżynierii systemowej do rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych związanych z przygotowaniem i zabezpieczeniem ludności, inwentarza i mienia przed powodzią.

Kompetencje społeczne

Jest gotów do realizacji roli społecznej absolwenta Wydziału Inżynierii Środowiska. Rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących osiągnięć technicznych stosowanych na obszarach zagrożonych powodzią. Ma świadomość i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżyniera, w tym jej wpływu na środowisko i związane w tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Jest gotów do dostosowywania do ciągłych zmian w gospodarce oraz zna i rozumie odmienność interesów ekonomicznych podmiotów gospodarczych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie pisemnej (minimum 50% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0), student odpowiada na 4 pytania. Udział w ocenie końcowej modułu 50%.

Zaliczenie w formie projektu (minimum 50% poprawnych treści w każdym punkcie projektu w celu uzyskania oceny 3.0), student otrzymuje 1 projekt. Udział w ocenie końcowej modułu 50%.

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)