Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inżynieria pogody i klimatu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.POGODA.WB.IISM2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Inżynieria pogody i klimatu
Jednostka: Katedra Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z funkcjonowaniem systemu klimatycznego, wykorzystaniem geoinżynierii do modyfikacji pogody i klimatu, rolą szaty roślinnej i rzeźby terenu w kształtowaniu klimatu lokalnego, mikroklimatu, modelowaniem agroklimatu.

Pełny opis:

Wykłady:

System klimatyczny Ziemi. Naturalne i sztuczne zmiany promieniowania słonecznego dochodzącego do powierzchni ziemi i ich wpływ na kształtowanie pogody i klimatu.

Sposoby modyfikacji pogody i klimatu – próby podejmowane w przeszłości i współcześnie. Wprowadzanie aerozoli absorbujących do atmosfery w celu modyfikacji pogody. Geoinżynieryjne metody poprawy bilansu wodnego.

Modyfikacje klimatu lokalnego a plonowanie roślin uprawnych. Rola zadrzewień śródpolnych w terenach urzeźbionych jako czynnik hamujący spływ chłodnego powietrza.

Wpływ zmian użytkowania na kształtowanie bilansu cieplnego powierzchni czynnej i cyrkulację lokalną. Melioracje agroklimatu.

Modyfikacje mikroklimatu a ochrona roślin przed przymrozkami.

Mikroklimat pomieszczeń. Kształtowanie mikroklimatu pomieszczeń.

Optymalne i ekstremalne warunki termiczno-wilgotnościowe.

Etyka ekologiczna. Zagadnienia etyczne w modyfikacji klimatu.

Ćwiczenia

Podstawowe wskaźniki systemu klimatycznego – wstęp.

System klimatyczny Ziemi. Modele i modelowanie klimatu przy założonej modyfikacji parametrów bilansu promieniowania powierzchni Ziemi wybranymi technikami.

Kształtowanie i modyfikacja bilansu radiacyjnego powierzchni Ziemi poprzez zmianę albedo powierzchni czynnej.

Kształtowanie i modyfikacja warunków termiczno-wilgotnościowych poprzez zmianę struktury pokrycia i użytkowania terenu.

Kształtowanie i modyfikacja mikroklimatu pomieszczeń.

Modyfikacja klimatu lokalnego poprzez stosowanie układu zadrzewień śródpolnych, zróżnicowanej struktury upraw. Zapobieganie erozji eolicznej i powierzchniowej.

Literatura:

Literatura:

1. Kożuchowski K, 1998, Atmosfera, klimat, ekoklimat. Wydawnictwo Naukowe PWN

2. Łukowski B., 1999, Podstawy klimatologii stosowanej. Wydawnictwo SGGW

3. Radomski Cz. 1978, Agrometeorologia, Wydawnictwo Naukowe PWN

4. Kożuchowski K. 2005: Meteorologia i klimatologia. Wydawnictwo Naukowe PWN

5. Wołoszyn E.,2009, Meteorologia i klimatologia w zarysie. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej

6. Graniczny M., Mizerski W. 2007, Katastrofy przyrodnicze, PWN

7. Kożuchowski K. 1998 Atmosfera, klimat, ekoklimat, PWN

8. Woś A. 2010 Klimat Polski w drugiej połowie XX wieku, WNUAM Poznań

9. Kundzewicz Z.W., Kowalczak P. 2008, Zmiany klimatu i ich skutki, Wydawnictwo KURPISZ

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1. Student ma poszerzoną wiedzę odnośnie funkcjonowania systemu klimatycznego, zna skutki zmian koncentracji aerozoli w atmosferze i ich wpływ na klimat globalny

2. Student zna mechanizmy kształtowania klimatu lokalnego, klimatu miasta i mikroklimatów pomieszczeń

UMIEJĘTNOŚCI

1. Potrafi na podstawie zdobytej wiedzy wykorzystać poznane mechanizmy funkcjonowania środowiska atmosferycznego dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

2. Potrafi ocenić rolę gazów szklarniowych i aerozoli atmosferycznych w modyfikacji pogody i klimatu

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

2. Ma nawyk korzystania z obiektywnych źródeł naukowych i stosuje zasady krytycznego wnioskowania

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

WYKŁADY:

1. Ocena podsumowująca: egzamin; test wielokrotnego wyboru ograniczony czasowo z całości materiału omawianego w ramach wykładów i ćwiczeń.

ĆWICZENIA:

1. Ocena podsumowująca - średnia ocen z wykonanych projektów, referatu i aktywności na ćwiczeniach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)