Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy gospodarowania wodą

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.PGOWO.02Z.SM.IGPRX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy gospodarowania wodą
Jednostka: Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami zintegrowanego gospodarowania zasobami wodnymi. W jego ramach Studentom zostaną przedstawione wybrane, ważniejsze zagadnienia związane z gospodarką wodną w tym między jnnymi podstawowe metody oceny stanu ilościowego zasobów wodnych i zapotrzebowania na wodę.

Pełny opis:

Wykłady - 5h (studia stacjonarne, studia niestacjonarne):

Wiadomości podstawowe - definicja gospodarki wodnej, jej cele i zadania. Zarządzanie i administrowanie zasobami wodnymi w Polsce (1h).

Zasoby wodne. Rodzaje zasobów wodnych i metody ich oceny. Zasoby wodne Polski na tle zasobów świata i Europy (2h).

Potrzeby wodne rolnictwa, przemysłu i gospodarki wodnej. Bilans zasobów wodnych i potrzeb wodnych (2h).

Ćwiczenia - 10h (studia stacjonarne), 5h (studia niestacjonarne):

Obliczenie zasobów wodnych zlewni rzecznej, w tym zasobów wód opadowych, zasobów wód powierzchniowych oraz przepływu nienaruszalnego (6h stud. stac., 4h -stud. niest.)

Opracowanie bilansu wodno-gospodarczego zlewni rzecznej (4h stud. stac., 2h -stud. niest.)

.

Literatura:

Ciepielowski Andrzej. 1999. Podstawy gospodarowania wodą. Wydawnictwo SGGW Warszawa

Chełmicki Wojciech. 2001. WODA, Zasoby, degradacja, ochrona. Wyd. Naukowe P{WN, Warszawa

Byczkowski Andrzej. 1979. Hydrologiczne podstawy projektów wodno-melioracyjnych. Przepływy charakterystyczne.. PWRiL, Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna, metody, narzędzia i techniki oceny zasobów wodnych oraz zapotrzebowania na wodę w zlewni hydrologicznej .

Umiejętności:

Wykonuje pod kierunkiem prowadzącego przedmiot odpowiednie obliczenia w oparciu o które planuje kierunki rozwoju gospodarki wodnej w zlewni z uwzględnieniem interesów społecznych i środowiskowych.

Kompetencje:

Ma świadomość dokładności wykonywanych obliczeń inżynierskich oraz podejmowanych przez siebie decyzji na kształtowanie zasobów wodnych zlewni.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

Na ocenę 2,0 Student uzyskał mniej niż 50% punktów z rozwiązywanego testu.

Na ocenę 3,0 Student uzyskał 50 – 65% punktów z rozwiązywanego testu.

Na ocenę 3,5 Student uzyskał 66 – 75% punktów z rozwiązywanego testu.

Na ocenę 4,0 Student uzyskał 76– 85% punktów z rozwiązywanego testu.

Na ocenę 4,5 Student uzyskał 86 – 95% punktów z rozwiązywanego testu.

Na ocenę 5,0 Student uzyskał powyżej 95% punktów z rozwiązywanego testu.

Umiejętności;

Na ocenę 2,0 Student nie potrafi wykonać obliczeń bilansowych i zaplanować gospodarki wodnej w zlewni .

Na ocenę 3,0 Student potrafi wykonać obliczenia bilansowe i zaplanować gospodarkę wodną w zlewni, ale w zakresie minimalnym .

Na ocenę 3,5 Student potrafi wykonać obliczenia bilansowe i zaplanować gospodarkę wodną w zlewni, ale zawierają one znaczne błędy.

Na ocenę 4,0 Student potrafi wykonać obliczenia bilansowe i zaplanować gospodarkę wodną w zlewni, ale zawierają one szereg zauważalnych błędów.

Na ocenę 4,5 Student potrafi wykonać obliczenia bilansowe i zaplanować gospodarkę wodną w zlewni, ale zawierają one pojedyncze drobne błędy.

Na ocenę 5,0 Student potrafi wykonać obliczenia bilansowe i zaplanować gospodarkę wodną w zlewni w sposób bezbłędny.

Kompetencje;

Na ocenę 2,0 Wykonane obliczenia zawierają kardynalne błędy, stąd też i podejmowane decyzje nie służą racjonalnemu kształtowaniu zasobów wodnych.

Na ocenę 3,0 Wykonane obliczenia zawierają znaczną ilość błędów, co przenosi się na podejmowane decyzje dotyczące racjonalnego kształtowania zasobów wodnych.

Na ocenę 3,5 Wykonane obliczenia oraz podejmowane decyzje dotyczące racjonalnego kształtowania zasobów wodnych zawierają pojedyncze, aczkolwiek znaczące błędy.

Na ocenę 4,0 Wykonane obliczenia oraz podejmowane decyzje dotyczące racjonalnego kształtowania zasobów wodnych zawierają pojedyncze błędy.

Na ocenę 4,5 Wykonane obliczenia oraz podejmowane decyzje dotyczące racjonalnego kształtowania zasobów wodnych zawierają pojedyncze mało istotne błędy.

Na ocenę 5,0 Wykonane obliczenia oraz podejmowane decyzje dotyczące racjonalnego kształtowania zasobów wodnych są bezbłędne.

Praktyki zawodowe:

Nie ma.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)