Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka dyplomowa /2 tygodnie/

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.PDYPL.NI.IGKGX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka dyplomowa /2 tygodnie/
Jednostka: Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przygotowanie przyszłego absolwenta do podjęcia samodzielnych działań do wykonania przygotowaniem pracy dyplomowej. W szczególności umiejętności korzystania z danych dotyczących systemów informacji przestrzennej, informacji planistyczno-przetrzennych oraz danych dotyczących ochrony i kształtowania środowiska. Umiejętność korzystania z tych informacji w różnych urzędach administracji publicznej i urzędach geodezyjno-kartograficznych. Wykonywane niezbędne studia planistyczne i przestrzenne oraz weryfikacja zgromadzonego materiału.

Pełny opis:

Podstawowym celem praktyki dyplomowej jest przygotowanie przyszłego absolwenta do podjęcia samodzielnych działań związanych z wybranym kierunkiem studiów i przygotowaniem pracy dyplomowej. W szczególności umiejętności korzystania z danych dotyczących systemów informacji przestrzennej, informacji planistyczno-przetrzennych oraz danych dotyczących ochrony i kształtowania środowiska. Ponadto celem praktyki dyplomowej jest także umiejętność korzystania z tych informacji w różnych urzędach administracji publicznej i urzędach geodezyjno-kartograficznych. W ramach tej praktyki gromadzone są informacje związane z tematami prac dyplomowych, wykonywane niezbędne studia planistyczne i przestrzenne oraz weryfikacja zgromadzonego materiału.

Literatura:

Kotarbiński. Prakseologia czyli nauka o dobrej robocie.

Efekty uczenia się:

a) Wiedza:

- Posiada wiedzę nt. źródeł informacji SIP, informacji planistyczno-przestrzennych z zakresu ochrony i kształtowania środowiska niezbędną do realizacji pracy dyplomowej

b) Umiejętności:

- Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych, innych źródeł i instytucji

- Identyfikuje, analizuje, formułuje wnioski, interpretuje wyniki analiz

- Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, sprawozdań, podsumowań

c) Kompetencje społeczne:

- Rozumie i potrafi określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie zadania

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie oceny postępów studenta w przygotowaniu pracy dyplomowej.

Praktyki zawodowe:

Praktyka dyplomowa zgodnie z powyższym opisem.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)