Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona gleb

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.OGLEB.SM.IISXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona gleb
Jednostka: Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z właściwościami gleb warunkującymi ich przydatność rolniczą, przyczynami i skutkami degradacji, metodami oceny stopnia degradacji, metodami ochrony oraz sposobami badań. Przygotowanie studentów do przeprowadzania klasyfikacji i waloryzacji gleb, przeprowadzania analizy przyczyn i skutków i stopnia degradacji gleb, projektowania rozwiązań związanych z bierną i czynną ochroną gleb w oparciu o zasady prawne.

Pełny opis:

Zasoby gleb w Polsce i konieczność ich ochrony

Podstawowe pojęcia i regulacje prawne ochrony gleb

Ocena stopnia degradacji i dewastacji gleb

Źródła i czynniki zagrożeń gleb. Formy degradacji

Klasyfikacja i waloryzacja gleb

Metody ochrony gleb mineralnych i organicznych

Stan zagrożenia degradacją gleb torfowych oraz sposoby ich ochrony

Właściwości gleb kształtujące ich produktywność

Źródła informacji o glebach i ich stanie, monitoring środowiska glebowego

Odporność gleb na degradację

Próchnica glebowa i jej prawna ochrona

Metale ciężkie w środowisku glebowym, stan zanieczyszczenia gleb Polski metalami ciężkimi

Ulepszanie agroekologicznych właściwości gleby

Wpływ działalności człowieka na jakość gleby w terenach zurbanizowanych (głównie miasta) oraz sposoby jej ochrony w warunkach miejskich

Wpływ jakości gleby na zdrowie człowieka

Wpływ rolnictwa na jakość gleb

Wpływ gospodarki leśnej na gleby

Wpływ przemysłu i gospodarki odpadami na gleby

Oddziaływanie komunikacji i transportu na gleby

Użytkowanie gleb w kontekście produkcji zdrowej żywności

Zagrożenia i problemy ochrony gleb na terenie parków narodowych

Literatura:

1. Baran S., Turski S. 1996. Degradacja, ochrona i rekultywacja gleb. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie

2. Kowalik P. 2001. Ochrona środowiska glebowego. PWN Warszawa

3. Siuta J. 1995. Gleba – diagnozowanie stanu i zagrożenia. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Posiada podstawową wiedzę dotyczącą konieczności ochrony gleb, zasobów gleb w Polsce i na świecie oraz właściwości mających wpływ na jej produktywność, a także zna przepisy prawne z zakresu ochrony gleb

- Zna najważniejsze antropogeniczne zagrożenia środowiska glebowego oraz formy degradacji gleb

- Zna podstawowe metody ochrony gleb mineralnych i organicznych

- Posiada wiedzę na temat wpływu jakości gleby na jakość żywności i zdrowie człowieka

- Posiada wiedzę o źródłach informacji o glebach i ich stanie oraz sposobach ich pozyskiwania. Zna również metody badań oraz oceny właściwości i stopnia degradacji gleb

Umiejętności:

- Posiada umiejętności wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji dotyczących zagad-nień związanych z ochroną gleb

Kompetencje społeczne:

- Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspiro-wać i organizować proces uczenia się innych osób

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - egzamin ograniczony czasowo

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)