Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.OCHS.11Z.SI.IGPRX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona środowiska
Jednostka: Katedra Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza
Grupy: Gospodarka Przestrzenna, 5 sem, stacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze źródłami i rodzajami zagrożeń dla poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego. Ponadto w ramach przedmiotu studenci poznają ich negatywne skutki dla środowiska oraz sposoby zapobiegania i minimalizacji, co pozwoli na właściwe zrozumienie interakcji występujących w środowisku przyrodniczym. W ramach przedmiotu wyjaśnione zostaną powiązania między antropopresją a zjawiskami globalnymi oraz wykazana zostanie konieczność zarządzania zasobami środowiskowymi z uwzględnieniem konieczności ich ochrony i gospodarowanie w sposób racjonalny, promujący rozwój zrównoważony i bioróżnorodność.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Podstawowe pojęcia i aspekty prawne z zakresu ochrony środowiska. Komponenty środowiska ich zagrożenia i ochrona.

Charakterystyka poszczególnych elementów środowiska (atmosfera, hydrosfera, litosfera), źródeł zanieczyszczeń oraz sposobów ich zapobiegania. Formy ochrony przyrody.

Biologiczne aspekty ochrony środowiska (wpływ zanieczyszczeń i degradacji środowiska na elementy biotyczne, ochrona bioróżnorodności).

Tematyka ćwiczeń:

Metody oceny środowiska wodnego z wykorzystaniem parametrów abiotycznych i biotycznych. Metoda RHS.

Wykorzystanie organizmów wskaźnikowych do oceny stanu środowiska wodnego.

Metody oceny degradacji gleb w oparciu o wybrane grupy zanieczyszczeń. Metoda Kabaty-Pendias.

Wykorzystanie wybranych wskaźników do oceny stopnia zanieczyszczenia gleb przez metale ciężkie. Ocena wartości użytkowej gruntów ornych zlokalizowanych na terenach industrialnych.

Wybrane zanieczyszczenia powietrza, ocena zawartości tych zanieczyszczeń, graficzna prezentacja zmian wartości w czasie i interpretacja przebiegu w oparciu o dostępne bazy danych środowiskowych. Klasyfikacja zanieczyszczeń powietrza.

Literatura:

Podstawowa:

Pullin A. S. 2005. Biologiczne podstawy ochrony przyrody. Wyd. PWN Warszawa,

Żarska B. 2005.Ochrona krajobrazu. Wyd. SGGW Warszawa,

Dobrzański G, Dobrzańska B, Kiełczewski D. 2008.

Ochrona środowiska przyrodniczego. Wyd. PWN.

Uzupełniająca:

Kabata-Pendias A. 2010. Pierwiastki sladowe w glebach i roslinach. Wyd. CRC Press.

Efekty uczenia się:

Wiedza: OSR_W1, OSR_W2, OSR_W3

Student zna i rozumie:

komponenty środowiska przyrodniczego oraz procesy w nich zachodzące;

metody, techniki i narzędzia pozwalające wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu oceny jakości środowiska;

znaczenie środowiska przyrodniczego, jego zagrożenia oraz konieczność ochrony.

Umiejętności: OSR_U1, OSR_U2, OSR_U3

Student potrafi:

dokonać oceny stopnia degradacji lub zanieczyszczenia elementów środowiska w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i metodykę;

dobrać odpowiednie wskaźniki oceny stanu środowiska w celu ograniczenia

negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze;

rozwiązywać postawione zagadnienia problemowe w oparciu o pozyskane dane

środowiskowe, ich analizę oraz interpretację.

Kompetencje społeczne: OSR_K1

Student jest gotów do rozpoznania zagrożeń środowiskowych oraz ich potencjalnych skutków dla życia człowieka i bioróżnorodności.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Egzamin w formie testu. Udział w ocenie końcowej 50%.

Ćwiczenia:

Zaliczenie na podstawie sprawozdań z wykonanych ćwiczeń. Udział w ocenie

końcowej 50%.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dawid Bedla, Renata Kędzior
Prowadzący grup: Dawid Bedla, Renata Kędzior, Magdalena Malec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze źródłami i rodzajami antropogenicznych i naturalnych zanieczyszczeń poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego. Uświadomienie ich negatywnych skutków dla środowiska oraz sposobów zapobiegania i minimalizacji, co pozwoli na właściwe zrozumienie interakcji występujących w środowisku przyrodniczym; zrozumienie powiązań między antropopresją a zjawiskami globalnymi. Uświadomienie konieczności zarządzania zasobami środowiskowymi z uwzględnieniem konieczności ich ochrony i gospodarowanie w sposób racjonalny, promujący rozwój zrównoważony i bioróżnorodność.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Podstawowe pojęcia i aspekty prawne z zakresu ochrony środowiska. Komponenty środowiska ich zagrożenia i ochrona.

Charakterystyka poszczególnych elementów środowiska (atmosfera, hydrosfera, litosfera), źródeł zanieczyszczeń oraz sposobów ich zapobiegania. Formy ochrony przyrody.

Biologiczne aspekty ochrony środowiska (wpływ zanieczyszczeń i degradacji środowiska na elementy biotyczne, ochrona bioróżnorodności).

Tematyka ćwiczeń:

Metody oceny środowiska wodnego z wykorzystaniem parametrów abiotycznych i biotycznych. Metoda RHS.

Wykorzystanie organizmów wskaźnikowych do oceny stanu środowiska wodnego.

Metody oceny degradacji gleb w oparciu o wybrane grupy zanieczyszczeń. Metoda Kabaty-Pendias.

Wykorzystanie wybranych wskaźników do oceny stopnia zanieczyszczenia gleb przez metale ciężkie. Ocena wartości użytkowej gruntów ornych zlokalizowanych na terenach industrialnych.

Wybrane zanieczyszczenia powietrza, ocena zawartości tych zanieczyszczeń, graficzna prezentacja zmian wartości w czasie i interpretacja przebiegu w oparciu o dostępne bazy danych środowiskowych. Klasyfikacja zanieczyszczeń powietrza.

Literatura:

Podstawowa:

Pullin A. S. 2005. Biologiczne podstawy ochrony przyrody. Wyd. PWN Warszawa,

Żarska B. 2005.Ochrona krajobrazu. Wyd. SGGW Warszawa,

Dobrzański G, Dobrzańska B, Kiełczewski D. 2008.

Ochrona środowiska przyrodniczego. Wyd. PWN.

Uzupełniająca:

Kabata-Pendias A. 2010. Pierwiastki sladowe w glebach i roslinach. Wyd. CRC Press.

Uwagi:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)