Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Oceny oddziaływania na środowisko

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.OCENY.WB.SI.IGWX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Oceny oddziaływania na środowisko
Jednostka: Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z uregulowaniami prawnymi związanymi z zagadnieniem sporządzania ocen oddziaływania budowli wodnych na środowisko przyrodnicze, procedurami administracyjnymi realizacji raportów oddziaływania na środowisko (OOŚ), nabycie umiejętności sporządzania raportów oddziaływania na środowisko i prognoz oddziaływania na środowisko w inżynierii i gospodarce wodnej.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Aspekty prawne związane z ochroną środowiska oraz procedu-rami OOS w inżynierii i gospodarce wodnej (Polska i UE).

2. Cele przeprowadzania OOS. Miejsce raportu OOS w procesie inwestycyjnym. Postępowanie w sprawie decyzji o środowisko-wych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących potencjal-nie oddziaływać na środowisko w inżynierii i gospodarce wodnej.

3. Formy oddziaływania na środowisko budowli wodnych (stopnie i zbiorniki wodne, elektrownie wodne, regulacje rzek itp.).

4. Etapy procedury OOS w Polsce. Metody identyfikacji potencjal-nych oddziaływań na środowisko. Modele matematyczne stoso-wane na etapie OOS. Analiza wariantów. Metody stosowane w analizie wariantów.

5. Zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko. Przykłady raportów OOS wybranych budowli wodnych. Udział społeczeń-stwa na etapie sporządzania raportu OOS.

6. Rozwiązania rekompensujące negatywne oddziaływania budowli wodnych na środowisko przyrodnicze.

Ćwiczenia:

1. Rodzaje i źródła informacji wykorzystywanych przy sporządza-niu raportów OOŚ w inżynierii i gospodarce wodnej. Opis śro-dowiska, które może podlegać oddziaływaniom ze strony przedsięwzięcia.

2. Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia w inżynierii i gospodarce wodnej.

3. Metody stosowane przy sporządzaniu raportów OOS. Listy kon-trolne, metody sieciowe, macierze przyczynowo – skutkowe, metody nakładkowe.Metody stosowane przy sporządzaniu raportów OOS. Listy kontrolne, metody sieciowe, macierze przyczynowo – skutkowe, metody nakładkowe.

4. Raport OOS. Lista pomocnicza przeglądu raportu OOŚ. Opis potencjalnych istotnych oddziaływań. Rozważane warianty przedsięwzięcia. Procedury postępowania przy tworzeniu macie-rzy Leopolda. Łagodzenie oddziaływań.

5.Sporządzenie raportu OOS projektowanego zbiornika wodnego

Literatura:

1. Bar M., Jendrośka J., Lenart W. 2006. Ocena oddziaływania na środowisko w inwestycji budowlanej. Procedura prawna i sporządzanie raportów w procesie inwestycyjnym. Wyd. Verlag Dashöfer.

2. Lenart W., Tyszecki A. 1998. Poradnik przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko. Ekokonsult-Gdańsk.

3. Pchałek M, Behnke M 2009. Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w prawie polskim i UE. Wydawnictwo C.H. Beck.

4. Zieńko J. 1999. Programowanie i projektowanie inwestycji w aspekcie ochrony środowiska. AR Szczecin

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627)

6. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

7.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397)

Efekty uczenia się:

Student zna podstawowe akty prawne związane z ochroną środowiska oraz procedurami OOS w inżynierii i gospodarce wodnej. Zna procedury postępowania w sprawie decyzji środowiskowych lokalizacji inwestycji i sporządzania raportów OOS. Ma ogólną wiedze o zjawiskach zachodzących w trakcie realiza-cji zadań inżynierskich związanych z gospodarowanie wodą, uwzględniająca uwarunkowania społeczne. Zna formy oddziaływania na środowisko budowli wodnych oraz rozwiązania rekompensujące ich negatywne oddziaływanie. Zna zakres raportu OOS i modeli matematycznych stosowanych na etapie jego sporządzania.

Posiada umiejętność opracowywania raportów ocen oddziaływania obiektów hydrotechnicznych na środowisko oraz potrafi określić warunki przyrodnicze lokalizacji inwestycji związanych z inżynierią i gospodarką wodną.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładów na podstawie test jednokrotnego wyboru (więcej niż 50 % na ocenę pozytywną).

Zaliczenie ćwiczeń: sprawdzian umiejętności: wykonania zadania obliczeniowego, analitycznego, zaliczenie projektu.

Praktyki zawodowe:

program przedmiotu nie przewiduje praktyki zawodowej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Klatka
Prowadzący grup: Sławomir Klatka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Klatka
Prowadzący grup: Sławomir Klatka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)