Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Oceny oddziaływania na środowisko

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.OCENY.SI.IISXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Oceny oddziaływania na środowisko
Jednostka: Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z uregulowaniami prawnymi związanymi z zagadnieniem sporządzania ocen oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, procedurami administracyjnymi realizacji raportów oddziaływania na środowisko (OOŚ), nabycie umiejętności sporządzania raportów oddziaływania na środowisko i prognoz oddziaływania na środowisko.

Pełny opis:

Wykłady:

Aspekty prawne związane z ochroną środowiska oraz procedurami OOS w inżynierii środowiska (Polska i UE).

Cele przeprowadzania OOS. Miejsce raportu OOS w procesie inwestycyjnym. Postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko.

Etapy procedury OOS w Polsce. Metody identyfikacji potencjalnych oddziaływań na środowisko. Modele matematyczne stosowane na etapie OOS. Analiza wariantów. Metody stosowane w analizie wariantów.

Zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko. Przykłady raportów OOS wybranych inwestycji (rolniczych, przemysłowych, autostrad i dróg ekspresowych, inwestycji liniowych, gospodarki wodnej, składowisk odpadów). Udział społeczeństwa na etapie sporządzania raportu OOS.

Rozwiązania rekompensujące negatywne oddziaływania wybranych inwestycji na środowisko przyrodnicze.

Ćwiczenia:

Rodzaje i źródła informacji wykorzystywanych przy sporządzaniu raportów OOS.

Metody stosowane przy sporządzaniu raportów OOS. Listy kontrolne, metody sieciowe, macierze przyczynowo – skutkowe, metody nakładkowe.

Sporządzenie raportu OOS wybranej inwestycji (zbiornik wodny, oczyszczalnia ścieków, stacja paliw, droga ekspresowa).

Literatura:

1. Bar M., Jendrośka J., Lenart W. 2006. Ocena oddziaływania na środowisko w inwe-stycji budowlanej. Procedura prawna i sporządzanie raportów w procesie inwestycyjnym. Wyd. Verlag Dashöfer.

2. Lenart W., Tyszecki A. 1998. Poradnik przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko. Ekokonsult-Gdańsk.

3. Pchałek M, Behnke M 2009. Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na śro-dowisko w prawie polskim i UE. Wydawnictwo C.H. Beck.

4. Zieńko J. 1999. Programowanie i projektowanie inwestycji w aspekcie ochrony środowiska. AR Szczecin

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627)

6. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

7.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397)

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna podstawowe akty prawne związane z ochroną środowiska oraz procedurami OOS w inżynierii środowiska. Zna procedury postępowania w sprawie decyzji środowiskowych lokalizacji inwestycji i sporządzania raportów OOS.

Zna zjawiska i procesy zachodzące w środowisku związane z lokalizacją budowli. Zna formy oddziaływania inwestycji na środowisko. Wykazuje znajomość podstawowych metod i technik stosowanych w środowisku pozwalających na ograniczenie negatywnego oddziaływanie inwestycji. Zna zakres raportu OOS i konstrukcję modeli matematycznych stosowanych na etapie jego sporządzania. Zna rozwiązania rekompensujące negatywne oddziaływania

wybranych inwestycji na środowisko przyrodnicze.

Umiejętności:

Student potrafi klasyfikować i określać właściwości środowiska, umie przeprowadzić interpretację wyników badań środowiskowych, zidentyfikować źródła zanieczyszczeń, ocenić stan środowiska i na tej podstawie określić warunki przyrodnicze lokalizacji inwestycji. Posiada umiejętność opracowywania raportów ocen oddziaływania wybranych inwestycji w inżynierii środowiska.

Kompetencje społeczne:

Ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżyniera, w tym jej wpływu na środowisko i związane w tym odpowiedzialności za podejmowa-ne decyzje;

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: test wyboru

Na ocenę pozytywną student uzyskał więcej niż 60 % poprawnych odpowiedzi z testu

Ćwiczenia: zaliczenie projektu:

Na ocenę pozytywną student prawidłowo wykonał raport OOS wybranej inwestycji wraz z załącznikami.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)