Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Oceny oddziaływania na środowisko

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.OCENY.A1.SI.IISXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Oceny oddziaływania na środowisko
Jednostka: Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z uregulowaniami prawnymi związanymi z zagadnieniem sporządzania ocen oddziaływania wybranych inwestycji na środowisko przyrodnicze, procedurami administracyjnymi realizacji raportów oddziaływania na środowisko (OOŚ), nabycie umiejętności sporządzania raportów oddziaływania na środowisko i prognoz oddziaływania na środowisko w inżynierii środowiska.

Pełny opis:

Wykłady:

Realizowane efekty uczenia się: OOS_W1; OOS_W2

Aspekty prawne związane z procedurami OOŚ w inżynierii środowiska (Polska i UE).

Cele przeprowadzania OOS. Miejsce raportu OOS w procesie inwestycyjnym. Postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko.

Etapy procedury OOS w Polsce. Metody identyfikacji potencjalnych oddziaływań na środowisko. Modele matematyczne stosowane na etapie OOS. Analiza wariantów. Metody stosowane w analizie wariantów.

Zakresu raportu oddziaływania na środowisko. Przykłady raportów OOŚ wybranych inwestycji. Udział społeczeństwa na etapie sporządzania raportu OOŚ.

Rozwiązania kompensujące negatywne oddziaływania wybranych inwestycji na środowisko przyrodnicze.

Ćwiczenia:

Realizowane efekty uczenia się: OOS_U1; OOS_U2; OOS_K1

Rodzaje i źródła informacji wykorzystywanych przy sporządzaniu raportów OOS.

Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia w inżynierii środowiska.

Metody stosowane przy sporządzaniu raportów OOS w inżynierii wodnej i sanitarnej. Listy kontrolne, metody sieciowe, macierze przyczynowo – skutkowe, metody nakładkowe.

Raport OOŚ. Opis środowiska, które może podlegać oddziaływaniom ze strony przedsięwzięcia. Lista pomocnicza przeglądu raportu OOŚ. Opis potencjalnych istotnych oddziaływań. Warianty przedsięwzięcia. Procedury postępowania przy tworzeniu macierzy Leopolda. Łagodzenie oddziaływań.

Sporządzenie raportu OOŚ wybranej inwestycji (retencyjny zbiornik wodny, oczyszczalnia ścieków, stacja paliw, droga ekspresowa).

Literatura:

1. Bar M., Jendrośka J., Lenart W. 2006. Ocena oddziaływania na środowisko w inwe-stycji budowlanej. Procedura prawna i sporządzanie raportów w procesie inwestycyjnym. Wyd. Verlag Dashöfer.

2. Lenart W., Tyszecki A. 1998. Poradnik przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko. Ekokonsult-Gdańsk.

3. Pchałek M, Behnke M 2009. Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w prawie polskim i UE. Wydawnictwo C.H. Beck.

4. Zieńko J. 1999. Programowanie i projektowanie inwestycji w aspekcie ochrony środowiska. AR Szczecin

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627)

6. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna i rozumie:

OOS_W1- Student zna podstawowe akty prawne związane z ochroną środowiska oraz procedurami OOS w inżynierii wodnej i sanitarnej. Zna procedury postępowania w sprawie decyzji środowiskowych lokalizacji inwestycji i sporządzania raportów OOS.

OOS_W2 - Zna zjawiska i procesy zachodzące w środowisku związane z lokalizacją budowli. Zna formy oddziaływania inwestycji na środowisko. Wykazuje znajomość podstawowych metod i technik stosowanych w środowisku pozwalających na ograniczenie negatywnego oddziaływanie inwestycji. Zna zakres raportu OOS i konstrukcję modeli matematycznych stosowanych na etapie jego sporządzania. Zna rozwiązania rekompensujące negatywne oddziaływania wybranych inwestycji na środowisko przyrodnicze.

Student potrafi:

OOS_U1 - Student potrafi na podstawie różnych źródeł uzyskać informacje wykorzystywane na etapie sporządzania raportów OOŚ, potrafi dokonać ich interpretacji, wyciągać wnioski, formułować i uzasadniać opinie. Posiada umiejętności stosowania modeli matematycznych i statystycznych w celu opisu oddziaływania inwestycji na środowisko. Zna procedury konstruowania macierzy wykorzystywanych w procesie oceny zagrożeń środowiska przyrodniczego.

OOS_U2 - Potrafi klasyfikować i określać właściwości środowiska, umie przeprowadzić interpretację wyników badań środowiskowych, zidentyfikować źródła zanieczyszczeń, ocenić stan środowiska i na tej podstawie określić warunki przyrodnicze lokalizacji inwestycji. Posiada umiejętność opracowywania raportów ocen oddziaływania wybranych inwestycji w inżynierii wodnej i sanitarnej.

Kompetencje społeczne:

OOS_K1 - Ma świadomość skutków pozatechnicznych działalności inżynierskiej i jej wpływu na środowisko przyrodnicze.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: Zaliczenie pisemne w formie testu jednokrotnego wyboru;

Na ocenę pozytywną student uzyskał minimum 51 % poprawnych odpowiedzi z testu. Udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 45%.

Ćwiczenia: Zaliczenie sporządzonego raportu oddziaływania na środowisko wybranej inwestycji; na ocenę pozytywną należy prawidłowo wykonać projekt i odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących jego wykonania. Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej przedmiotu wynosi 55%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)