Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Oceny ekologiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.OCEEK.18Z.KD.IISXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Oceny ekologiczne
Jednostka: Katedra Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze sposobami dokonywania ekspertyz dotyczących biotycznych elementów środowiska a zwłaszcza opisu i klasyfikacji roślinności oraz z metodami i kryteriami waloryzacji przyrodniczych

Pełny opis:

Wykłady 10 godzin

Oceny przyrodnicze - definicja. Rodzaje i elementy składowe ocen przyrodniczych. Przykłady zastosowań w ochronie przyrody (Natura 2000), rolnictwie (płatności ekologiczne), ocenach oddziaływania na środowisko.

System klasyfikacji zbiorowisk roślinnych Polski. Charakterystyka wybranych zbiorowisk leśnych i zaroślowych, wodnych, trawiastych i synantropijnych.

Kartografia geobotaniczna. Rodzaje map roślinności. Roślinność rzeczywista i potencjalna. Metodyka sporządzania map geobotanicznych.

Ćwiczenia 10 godzin

Waloryzacja przyrodnicza: obszary chronione, gatunki chronione, rzadkie, zagrożone, inwazyjne - Natura 2000 (gatunki i siedliska) - pozyskiwanie informacji. Metody oceny naturalności i różnorodności.

Analiza danych fitosocjologicznych. Tabelaryczne zestawienie zdjęć fitosocjologicznych. Cechy syntetyczne: stałość, wierność (gatunki charakterystyczne), syntetyczne ujęcie ilościowości (współczynnik pokrycia), charakterystyczna kombinacja gatunków.

Projekt wykorzystania danych fitosocjologicznych do oceny przyrodniczej.

Literatura:

"1. Matuszkiewicz W. 2008. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN.

2. Poradnik utrzymania i ochrony siedlisk oraz gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska.

3. Zalewska A., Komosiński K., Krupa R., Kołodziej P., Szydłowska J. 2013. Metody wykonywania waloryzacji przyrodniczych. Podręcznik metodyczny i przewodnik do zajęć terenowych. UWM Olsztyn."

4. Symonides E. 2008. Ochrona przyrody. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

5. Wysocki C., Sikorski P. 2009. Fitosocjologia stosowana w ochronie i kształtowaniu krajobrazu. SGGW Warszawa."

Efekty uczenia się:

Wiedza - zna i rozumie

podstawowe zasady dokonywania opisu i waloryzacji biotycznych elementów środowiska, zwłaszcza głównych zbiorowisk roślinnych.

Umiejętności - potrafi

na podstawie składu gatunkowego płatów roślinnych zaklasyfikować je do odpowiedniej jednostki fitosocjologicznej i wykorzystać mapy fitosocjologiczne do opisu i oceny roślinności na wybranych obszarach.

dobrać odpowiednie kryteria waloryzacji do różnych elementów przyrodniczych i dokonać oceny różnorodności gatunkowej w oparciu o wybrane metody.

Kompetencje społeczne - jest gotów do:

podejmowania działań w środowisku przyrodniczym ze świadomością ich skutków i odpowiedzialnością za konsekwencje tych działań.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady

Zaliczenie w formie testu; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 50% prawidłowych odpowiedzi; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

Ćwiczenia

Zaliczenie wykonanego projektu oraz odpowiedź na kilka pytań dotyczących jego wykonania. Udział zaliczenia z ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 50%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)