Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Obszary wiejskie i ich funkcje

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.OBWIF.NI.IGPRX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Obszary wiejskie i ich funkcje
Jednostka: Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie się z wielofunkcyjnością obszarów wiejskich w kontekście gospodarki przestrzennej.

Pełny opis:

Wykłady:

Znaczenie oraz główne funkcje obszarów wiejskich. Historia rozwoju obszarów wiejskich. Rolnictwo jako nierozłączny element polskiej wsi.

Relacje peryferii do centrów. Konsekwencje marginalizacji terenów wiejskich.

Obszary wiejskie wobec procesu globalizacji - pojęcie globalizacji; rolnictwo - polskie i globalne wyzwania.

Aktywizacja społeczna na terenach wiejskich

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) na obszarach niezurbanizowanych.

Ćwiczenia:

Zróżnicowanie funkcjonalne obszarów wiejskich w Polsce.

Analiza stanu polskiego rolnictwa i terenów wiejskich na podstawie powszechnego spisu rolnego - zapoznanie się ze sposobem pozyskiwania danych oraz ich prezentacji i przetwarzania.

Zapoznanie się ze sposobem przetwarzania i prezentacji danych w programach GIS. Relacje peryferii do centrów - Wykonanie mapy gminy wiejskiej na tle województwa z przedstawieniem odległości i czasu przejazdu z wybranej gminy do stolicy województwa.

Analiza możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenach niezurbanizowanych - na przykładzie energii słonecznej.

Warsztaty aktywizacji społeczności na obszarach wiejskich.

Literatura:

Podstawowa:

"1. Chylik P. 2008. Aby na wsi było ładniej. Wyd. Fundacja wspomagani wsi, Warszawa 2. Kowicki M. 2007. Mieszkać w mieście wśród wiejskich krajobrazów. Czasopismo Techniczne A, Wyd. PK, Kraków s. 143-147. 3. Iwańczyk B. 2013. Quantum GIS. Tworzenie i analiza map. Wyd. Helion.

Uzupełniająca:

1. Kowicki M. 1997. Wieś przyszłości jako alternatywa osadnicza miasta. Wyd. PK, Kraków. 2. Czarnecki W., Proniewski M. (red.). 2002. Gospodarka przestrzenna polskich miast i wsi. Wyd. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Białystok.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

procesy zachodządze na terenach wiejskich oraz konsekwencjach ich zmian, rodzaje więzi społecznych i ich ewolucję, wiedzę o człowieku - jego roli w tworzeniu struktur społecznych oraz w tych strukturach funkcjonującym.

możliwości wykorzystania w życiu społeczno – gospodarczym osiągnięć nauk rolniczych. Rozumie zasadę zrównoważonego rozwoju w kształtowaniu środowiska ma podstawie wielofunkcyjności obszarów wiejskich.

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

stosować podstawowe techniki i narzędzia badawcze w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych (także techniki modelu GIS) w analizach związanych z wielofunkcyjnością obszarów wiejskich

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku obcym w zakresie tematyki wielofunkcyjności obszarów wiejskich.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

odpowiedniego określania priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

stałego doskonalenia i aktualizowania wiedzy związanej z zagadnieniami gospodarki przestrzennej.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Zaliczenie w formie ustnej. Na ocenę pozytywną należy zrealizować co najmniej 51% zadań przy określonych wytycznych; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej modułu wynosi 50 %

Ćwiczenia:

Zaliczenie na podstawie wykonanych zadań i przedstawionych prezentacji na ćwiczeniach, na ocenę pozytywną należy zrelizowac 51% zadań przy określonych wytycznych. Udział w ocenie końcowej modułu wynosi 50%.

Praktyki zawodowe:

Brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)