Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Obrazy satelitarne w architekturze krajobrazu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.OBSWA.NI.IGKGX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Obrazy satelitarne w architekturze krajobrazu
Jednostka: Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii
Grupy: Geodezja, przedmioty z wyboru, sem. 6, sem. 7, niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z możliwościami wykorzystania materiałów teledetekcyjnych do analizy krajobrazu.

Pełny opis:

Systemy teledetekcyjne gromadzą dane pozyskiwane w różnych okresach czasu (wieloczasowe), co umożliwia monitorowanie zachodzących procesów w obrębie badanego obszaru. Dane teledetekcyjne są źródłem różnorodnych informacji zarówno ilościowych jak i jakościowych, odnośnie zarejestrowanych obiektów i zjawisk

Literatura:

Ambroziewicz M., Mackiewicz J., 1998. Rozpoznanie i waloryzacja krajobrazu kulturowego.

Banaszak J., Kasprzyk K. 1993 Krajobraz w naukach przyrodniczych. w: Banaszak J. (red.) Krajobraz ekologiczny.

Bogdanowski J., 1976. Kompozycja i planowanie w architekturze krajobrazu. Chybiorz R., Nita J., 1999. Analiza wybranych elementów środowiska przyrodniczego z wykorzystaniem map cyfrowych i interpretacji zdjęć lotniczych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol.9. Kraków.

Ciołek G. 1964. Zarys ochrony i kształtowania krajobrazu. Arkady, Warszawa.

Cymerman R., Hopfer A., 1988. Wykorzystanie zdjęć fotograficznych do oceny krajobrazu obszarów wiejskich. Zeszyty Naukowe ART w Olsztynie nr 18.

Dąbrowski R. i in., 2006. Analiza możliwości wykorzystania zobrazowań z CARTOSAT-1 w opracowaniach fotogrametrycznych i kartograficznych. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe. Stare Jabłonki.

Ewiak I., Karwel A.K., 2006. Ocena dokładności modelu SRTM na obszarze Polski.

Fines K.D., 1972. Landscape Evaluation, A research project in East Sussex, Rep. Studies 2, Niemcy.

Klewski A., Kędzierski M., Dąbrowski R., 2006. Aspekty wykorzystania danych obrazowych w opracowaniach geodezyjno-kartograficznych. I Konferencja naukowo-techniczna. Wykorzystanie współczesnych zobrazowań satelitarnych, lotniczych i naziemnych dla potrzeb obronności kraju i gospodarki narodowej, Zakopane-Kościelisko.

Kurczyński Z., Preuss R., 1998. Technologiczne uwarunkowania budowy numerycznego modelu rzeźby terenu. VIII Konferencja Naukowo-Techniczna. Systemy Informacji Przestrzennej, Warszawa, T1, s.59-67.

Kurczyński Z., Preuss R., 1998. Analiza technologii tworzenia numerycznego modelu rzeźby terenu dla Polski. VIII Konferencja Naukowo-Techniczna. Systemy Informacji Przestrzennej, Warszawa.

Kurczyński Z., 1999. Lotniczy skaner laserowy – nowa technologia pozyskiwania danych o rzeźbie terenu. Geodeta nr 2.

Kurczyński Z., 2002. Piksel schodzi poniżej metra. Geodeta nr 7.

Kurczyński Z., 2005. Trendy rozwoju systemów obrazowania powierzchni Ziemi. GIS potrzebuje danych. Geodeta nr 8.

Kurczyński Z., 2006. Lotnicze i satelitarne obrazowania Ziemi 2. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.

Sitek Z., 1997.Wprowadzenie do teledetekcji lotniczej i satelitarnej. Wydawnictwo AGH, Kraków.

Efekty uczenia się:

ma podstawową wiedzę w zakresie różnych aplikacji związanych z teledetekcją

ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu teledetekcji

zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu teledetekcji

zna typowe technologie inżynierskie w zakresie teledetekcji

potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych

właściwie dobranych źródeł w zakresie studiowanego kierunku studiów;

potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji,

a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać

opinie

potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik teledetekcyjnych w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach

potrafi przygotować w języku polskim dobrze udokumentowane

opracowanie problemów z zakresu teledetekcji

potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu teledetekcji

potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych

zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych

dla studiowanego kierunku studiów

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie projektów i kolokwium

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.