Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rysunek techniczny z geometrią wykreślną II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.MKS.RYS02.SI.IISXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rysunek techniczny z geometrią wykreślną II
Jednostka: Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wykształcenie u studentów wyobraźni przestrzennej, zapoznanie z jednoznacznymi metodami przedstawiania trójwymiarowej przestrzeni na płaszczyźnie rysunku oraz jego odczytywanie, a także nabycie umiejętności (w oparciu o podstawy teoretyczne) wykonywania i wykorzystywania rysunków technicznych i planów, co jest również podbudową przy wykorzystywaniu graficznych programów komputerowych.

Pełny opis:

Ćwiczenia 15 godz. (MKS.RYS.SI.IS2_U01 MKS.RYS.SI.IS2_U02, MKS.RYS.SI.IS2_U03, MKS.RYS.SI.IS2_K01)

Trzy rzuty prostokątne (rzuty Monge’a) układu brył na podstawie rzutu aksonometrycznego (powiązanie rzutów) i wymiarowanie, omówienie arkusza do wykonania w domu. Arkusz sprawdzający na Sali

Projekt geometryczny budowli wodno-melioracyjnej; tematy indywidualne, praca na planie sytuacyjno-wysokościowym, przekrój podłużny i przekroje poprzeczne - wykonanie na ćwiczeniach oraz dokończenie projektu w domu.

Projekt domku jednorodzinnego –wykonanie na sali rzutu parteru i elewacji oraz aksonometrycznego budynku wykonania do skończenia w domu

Rysunek odręczny budowli i szczegółów budowlanych – przykładowe rysunki na bazie wykonanych projektów

Literatura:

podstawowa

1. Grochowski B. 2002. Elementy geometrii wykreślnej. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

2. Otto F., Otto E. 1980. Podręcznik geometrii wykreślnej. PWN, Warszawa

3. Skowroński W., Miśniakiewicz E. 2004. Rysunek techniczny, budowlany. Wyd. Arkady.

uzupełniająca

1. Dobrzański T. 2005. Rysunek techniczny maszynowy. Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa

2. Pałasiński Z. Zasady odwzorowań utworów przestrzennych na płaszczyźnie rysunku. Cz. I i II. Wydawnictwo PK w Krakowie (różne wydania)

3. Przewłocki. S. Geometria wykreślna w budownictwie. Wyd. 2 zm. i uzup. - Warszawa : Arkady, 1997.

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

MKS.RYS.SI.IS2_U01 przedstawić odwzorowanie trójwymiarowej przestrzeni na płaszczyźnie rysunku oraz jego odczytywanie za pomocą rzutów równoległych. IS1_U4 R, R, T, T

MKS.RYS.SI.IS2_U02 wykonać samodzielnie podstawowe konstrukcje geometryczne niezbędne w projektowaniu. IS1_U2 R, R, R, T

MKS.RYS.SI.IS2_U03 wykonywać rysunki techniczne. IS1_U4 R, R, T, T

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

MKS.RYS.SI.IS2_K01 rozwijania umiejętności oraz wykorzystania wcześniej uzyskanych efektów w kolejnych etapach kształcenia i praktyki zawodowej. IS1_K01 R, R

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie sprawdzianów, projektów i arkuszy rysunkowych; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 100%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)