Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rysunek techniczny z geometrią wykreślną

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.MKS.RYS01.SI.IISXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rysunek techniczny z geometrią wykreślną
Jednostka: Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wykształcenie u studentów wyobraźni przestrzennej, zapoznanie z jednoznacznymi metodami przedstawiania trójwymiarowej przestrzeni na płaszczyźnie rysunku oraz jego odczytywanie, a także nabycie umiejętności (w oparciu o podstawy teoretyczne) wykonywania i wykorzystywania rysunków technicznych i planów, co jest również podbudową przy wykorzystywaniu graficznych programów komputerowych.

Pełny opis:

Wykłady 15 godz. (MKS.RYS.SI.IS1_W01, MKS.RYS.SI.IS1_W02, MKS.RYS.SI.IS1_K01)

Zasady ogólne rzutowania i rodzaje rzutów. Przybory kreślarskie. Konstrukcje geometryczne połączeń łukami stycznymi przy trasowaniu.

Aksonometria (zasady i rodzaje rzutów wykorzystywanych w rysunku technicznym). Aksonometria.

Rzuty cechowane – konstrukcje podstawowe (przynależność, element wspólny, równoległość, prostopadłość – transformacja układów, kłady) i podstawowe wiadomości o bryłach – przekroje, widoczność i siatki brył.

Rzuty Monge’a – konstrukcje podstawowe (przynależność, element wspólny, równoległość, prostopadłość). Transformacja układów. Podstawowe wiadomości o bryłach w rzutach Monge`a.

Wykorzystanie rzutów Monge’a w rysunku technicznym maszynowym, budowlanym i architektoniczno-budowlanym – rzuty (widoki), przekroje, półwidoki-półprzekroje oraz wymiarowanie przykładowych brył, obiektów budowlanych w tym budynku mieszkalnego.

Powierzchnie topograficzne. Zastosowanie rzutów cechowanych w rysunku map i praktyce inżynierskiej. Omówienie projektu geome-trycznego przykładowej budowli wodno-melioracyjnej (plan sytuacyjno-wysokościowy)

Ćwiczenia 15 godz. (MKS.RYS.SI.IS1_U01 MKS.RYS.SI.IS1_U02, MKS.RYS.SI.IS1_U03)

Zasady wykonywania arkuszy, przybory kreślarskie, techniki kreślenia. Konstrukcje podstawowe (wybrane geometryczne), omówienie arkusza nr 1 do wykonania w domu. Konstrukcje geometryczne połączeń łukami stycznymi w trasowaniu - omówienie arkusza nr 2 (trasa rowerowa) do wykonania w domu. Konstrukcje podstawowe, – połączenia łukami przy projektowaniu trasy rowerowej, wykonanie na ćwiczeniach arkusza kolokwialnego nr 1.

Aksonometria. Zasady wykonywania oraz analizowania rzutów izometrycznych i dimetrycznych. Rysunki przykładowe do skończenia w domu. Aksonometria (dimetria ukośna). Wykonanie rysunku np. krzyża św.Andrzeja (arkusz kolokwialny nr 2 )

Rzuty Monge’a. Konstrukcje podstawowe Rozwinięcie tematyki wykładów oraz sprawdzenie osiągnięć poprzez zadania i rysunki przykładowe do skończenia w domu.

Rzuty cechowane. Konstrukcje podstawowe Rozwinięcie tematyki wykładów konstrukcje odwzorowań. Kłady i transformacja układów Sprawdzenie osiągnięć poprzez zadania i rysunki przykładowe do skończenia w domu.

Literatura:

podstawowa

1. Grochowski B. 2002. Elementy geometrii wykreślnej. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

2. Otto F., Otto E. 1980. Podręcznik geometrii wykreślnej. PWN, Warszawa

3. Skowroński W., Miśniakiewicz E. 2004. Rysunek techniczny, budowlany. Wyd. Arkady

uzupełniająca

1. Dobrzański T. 2005. Rysunek techniczny maszynowy. Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa

2. Pałasiński Z. Zasady odwzorowań utworów przestrzennych na płaszczyźnie rysunku. Cz. I i II. Wydawnictwo PK w Krakowie (różne wydania)

3. Przewłocki. S. Geometria wykreślna w budownictwie. Wyd. 2 zm. i uzup. - Warszawa : Arkady, 1997.

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

MKS.RYS.SI.IS1_W01 metody przedstawiania trójwymiarowej przestrzeni na płaszczyźnie rysunku oraz jego odczytywanie, a także rodzaje rzutowania ich podział i klasyfikację. IS1_W01 R, R

MKS.RYS.SI.IS1_W02 oznaczenia i sposoby wykonywania planów i rysunków stosowanych w praktyce inżynierskiej związanej z budownictwem architektonicznym, wodno-melioracyjnym i drogowym, IS1_W06 R, R, T, T

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

MKS.RYS.SI.IS1_U01 przedstawić odwzorowanie trójwymiarowej przestrzeni na płaszczyźnie rysunku oraz jego odczytywanie za pomocą rzutów równoległych. IS1_U4 R, R, T, T

MKS.RYS.SI.IS1_U02 wykonać samodzielnie podstawowe konstrukcje geometryczne niezbędne w projektowaniu. IS1_U2 R, R, R, T

MKS.RYS.SI.IS1_U03 wykonywać rysunki techniczne. IS1_U4 R, R, T, T

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

MKS.RYS.SI.IS1_S01 rozwijania wiedzy i umiejętności oraz wykorzystania wcześniej uzyskanych efektów w kolejnych etapach kształcenia i praktyki zawodowej. IS1_K01 R, R

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne ograniczone czasowo; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 50% prawidłowych odpowiedzi na zadane zadania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

Zaliczenie sprawdzianów, projektów i arkuszy rysunkowych; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Rużyczka
Prowadzący grup: Wioletta Fudała, Adam Rużyczka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Rużyczka
Prowadzący grup: Adam Rużyczka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.