Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody rekultywacji gleb i zagospodarowania terenów zrekultywowanych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.METREK.KD.IISXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody rekultywacji gleb i zagospodarowania terenów zrekultywowanych
Jednostka: Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z kryteriami doboru metod rekultywacji gleb i zagospodarowania terenów zrekultywowanych na terenach osadnictwa wiejskiego i aglomeracji miejskich, na terenach oddziaływania transportu, deponowania odpadów poprzemysłowych, po eksploatacji kruszyw i na terenach popowodziowych. Poznanie zasad opracowania dokumenta-cji projektowej i wykonywania projektów zagospodarowania terenów zrekultywowanych w praktyce. Poznanie programów komputerowych wspomagających projektowanie zagospodaro-wania porekultywacyjnego.

Pełny opis:

Wykłady:

Rekultywacja gleb i zagospodarowanie terenów zrekultywowanych w uregulowaniach prawnych.

Klasyfikacja metod rekultywacji gleb i zagospodarowania terenów zrekultywowanych.

Zasady rolniczego, leśnego, rekreacyjnego i infrastrukturowego zagospodarowania terenów porekultywacyjnych.

Zagospodarowanie porekultywacyjne na terenach osadnictwa wiejskiego i aglomeracji miejskich.

Zagospodarowanie terenów zdegradowanych w wyniku deponowania odpadów poprzemysłowych.

Zagospodarowanie terenów po eksploatacji kruszyw.

Zagospodarowanie terenów popowodziowych.

Wykorzystanie procesów biotechnologicznych w zagadnieniach rekultywacji gleb i zagospodarowania porekultywacyjnego.

Wykorzystanie materiałów odpadowych w rekultywacji gleb i zagospodarowaniu terenów.

Ćwiczenia:

Dokumentacja oraz wymogi formalne prowadzenia prac porekultywacyjnych.

Klasyfikacja czynników charakteryzujących obszary poeksploatacyjne oraz sposoby wyboru kierunków ich rewitalizacji. Biotechniczne zabiegi związane z rekultywacją terenów zdegradowanych. Fizyczne i chemiczne procesy zachodzące przy tworzeniu gleb na terenach zdegradowanych.

Programy komputerowe: CAD, WINKALK, MIKROMAP, EXPERT w projektowaniu zagospodarowania terenów zrekultywowanych. Wykorzystanie technik komputerowych na etapie projektowania

Opracowanie projektu zagospodarowania terenu zdegradowanego w wyniku niekontrolowanej eksploatacji piasku. Wybór kierunku zagospodarowania, wykonanie obliczeń, dobór roślinności, elementy małej architektury, ocena efektywności przeprowadzonej rekultywacji.

Literatura:

1. Bukowski Z., Jerzmański J., Malicka M., Szyszkowski P., Turska D.: Poradnik. wydawanie decyzji administracyjnych w obszarze gospodarki odpadami. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 2005.

2. Gołda T. 1993. Rekultywacja. AGH Kraków. Skrypty uczelniane 1356.

3. Greinert A. 2000. Ochrona i rekultywacja terenów zurbanizowanych. Wydawnictwo Politechniki Zielonogórskiej. Zielona Góra.

4. Greszta J., Morawski S. 1972. Rekultywacja nieużytków poprzemysłowych. PWRiL Warszawa.

5. Gworek B., Barański A., Kondzielski I., Kucharski R., Sas-Nowosielska A., Małkowski E., Nogaj K., Rzychoń D., Worsztynowicz A. 2004. Technologie rekultywacji gleb. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa.

6. Maciak F. 1996. Materiały do ćwiczeń z rekultywacji terenów zdegradowanych. SGGW Warszawa.

7. Maciak F. 1996. Ochrona i rekultywacja środowiska. SGGW Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student ma wiedzę z zakresu podstaw prawnych rekultywacji gleb i zagospodarowania terenów zrekultywowanych.

Ma wiedzę na temat metod rekultywacji gleb zdegradowanych substancjami szkodliwymi. Ma wiedzę na temat rolniczego, leśnego, rekreacyjnego i infrastrukturowego zagospodarowania terenów zrekultywowanych. Zna zasady zagospodarowania terenów zrekultywowanych na obszarach osadnictwa wiejskiego i aglomeracji miejskich, na terenach oddziaływania transportu, deponowania odpadów poprzemysłowych, po eksploatacji kruszyw, siarki i na terenach popowodziowych. Zna metody biotechnologiczne stosowane w procesach rekultywacji gleb.

Ma wiedzę na temat wykorzystywania materiałów odpadowych w rekultywacji gleb i zagospodarowaniu terenów zrekultywowanych.

Umiejętności:

Student klasyfikuje czynniki charakteryzujące obszary zdegradowane oraz zna sposoby ich rewitalizacji. Posiada umiejętność stosowania zabiegów biotechnicznych związanych z procesami rekultywacji. Zna zakres dokumentacji oraz wymogi formalne prowadzenia prac porekultywacyjnych.

Posiada umiejętności waloryzacji terenów zdegradowanych. Potrafi dobrać odpowiednie metody rekultywacji gleb i prawidłowe kierunki zagospodarowania terenów zdegradowanych.

Potrafi wykonać projekt zagospodarowanie terenu zrekultywowanego z prawidłowym doborem roślinności, elementami małej architektury oraz potrafi ocenić efektywność przeprowadzonych prac rekultywacyjnych. Na etapie projektowania wykorzystuje programy komputerowe.

Kompetencje społeczne:

Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się

Potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Pozytywna ocena z egzaminu ustnego.

Ćwiczenia:

Oceny formujące:

1. Zaliczenie referatu o zadanej tematyce (indywidualne)

2. Zaliczenie projektu (indywidualne)

Ocena podsumowująca stanowi średnią z ocen formujących

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)