Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mechanika płynów i dynamika fluwialna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.MECHPLDYN.SM.IGW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mechanika płynów i dynamika fluwialna
Jednostka: Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

-

Pełny opis:

Wykłady:

Opadanie cząstek stałych w cieczy, opływ ciała, siły działające na pojedyncze ziarna w ruchu laminarnym i turbulentnym, opływ ciała.

Charakterystyka transportu rumowiska w rzekach górskich, własności sedymentów, metody poboru prób rumowiska wleczonego, metody pomiaru transportu rumowiska.

Równania transportu rumowiska wleczonego, stabilność koryt rzecznych, początek ruchu rumowiska, degradacja koryta rzecznego, etapy pracy zapory, pompy strumieniowe.

Modelowanie numeryczne przepływu wody i procesów fluwialnych – przykłady.

Ćwiczenia:

Obliczenie parametrów charakteryzujących próbę materiału dennego – krzywa przesiewu, średnica miarodajna, średnice charakterystyczne, wskaźniki nierównomierności uziarnienia.

Obliczenie intensywności transportu materiału wleczonego oraz transportu całkowitego, wyznaczenie parametrów koryta stabilnego.

Bilans transportu rumowiska na odcinku cieku.

Literatura:

1. Ratomski J. 2000. Podstawy projektowania zabudowy potoków górskich. Politechnika Krakowska, Kraków

2. Przedwojski B. 1998 Morfologia rzek i prognozowanie procesów rzecznych. Poznan

3. Artur Radecki-Pawlik, 2011, Hydromorfologia rzek i potoków górskich. Działy wybrane, Wyd. UR Kraków

4. Kondolf G. M., Piegay H. 2003. Tools in Fluvial Geomorphology. Wyd. J.Wiley & Sons, England

5. Książek L., materiał dydaktyczny www.matrix.ar.krakow.pl/~lksiazek

Efekty uczenia się:

zjawiska przepływu cieczy, zjawisko opadania cząstek stałych w cieczy, opływ ciała, umie wymienić siły działające na pojedyncze ziarna w ruchu laminarnym i turbulentnym

rodzaje rumowiska i sposoby jego transport w ciekach, formy denne przy transporcie rumowiska wleczonego. Charakteryzuje opory ruchu przy różnych formach dennych, kryteria stabilności dna, sposoby określania intensywność transportu rumowiska, wzór Meyera-Petera i Müllera (MPM), metody pomiaru transportu rumowiska, zjawiska występujące poniżej i powyżej budowli wodnych oraz zasadę działania pomp strumieniowych.

obliczyć parametry przepływu wody w korytach otwartych

wyznaczyć parametry charakteryzujące skład granulometryczny rumowiska oraz warunki stabilności dna, intensywność transportu rumowiska i określić dominujące procesy morfologiczne na odcinku cieku, wyznaczyć parametry dna stabilnego z dnem ruchomym.

ocenić wady i zalety przyjętego rozwiązania technicznego.

podejmowania decyzji w zakresie inżynierii i gospodarki wodnej oraz skutków działalności człowieka w środowisku

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Egzamin ograniczony czasowo; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 55% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

Ćwiczenia:

Zaliczenie projektu technicznego dotyczącego oceny procesów morfologicznych na odcinku rzeki; na ocenę pozytywną należy prawidłowo wykonać projekt i odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących jego wykonania; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 50%.

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)