Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ćwiczenia terenowe: Mechanika gruntów i geotechnika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.MECH.SI.IISXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia terenowe: Mechanika gruntów i geotechnika
Jednostka: Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem ćwiczeń jest kontynuacja umiejętności ustalenia wybranych parametrów geotechnicznych gruntu na podstawie badań terenowych i laboratoryjnych, wraz z ich opracowaniem i interpretacją

Pełny opis:

W ramach przedmiotowych ćwiczeń wykonuje się:

- makroskopowe ustalenie rodzaju gruntu na podstawie wiercenia penetracyjnego świdrem ręcznym;

- sondowanie dynamiczne celem ustalenia zagęszczenia podłoża gruntowego;

- oznaczenie wytrzymałości na ścinanie obrotową sondą FVT;

- wykonanie odkrywki gruntowej i oznaczenie podstawowych parametrów geotechnicznych;

- opracowanie dokumentacji z badań terenowych.

Literatura:

1. Wiłun Z. 1982. Zarys geotechniki. Wyd. Komunik. i Łączn., W-wa.

2. Myślińska E. 1992. Laboratoryjne badania gruntów. arkady, W-wa.

3. Pisarczyk S. 2001. Gruntoznawstwo inżynierskie. PWN. Warszawa.

4. PN-EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Część 1: Oznaczanie i opis.

5. PN-EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania.

6. Sanecki L. 2003. Geotechniczne badania polowe. Wydawnictwa AGH Kraków

Efekty uczenia się:

Umiejętności. Student potrafi:

wykonać podstawowe badania terenowe podłoża gruntowego wraz z opracowaniem dokumentacji badawczej i interpretacją uzyskanych parametrów geotechnicznych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę raportu z ćwiczeń praktycznych

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)