Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mapy dla celów prawnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.MAPPR.01L.SM.IGPRX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mapy dla celów prawnych
Jednostka: Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest rozszerzenie zagadnień związanych z problematyką podziałów i rozgraniczeń nieruchomości a także sporządzaniem dokumentacji dla celów prawnych, stanowiących jeden z głównych asortymentów robót geodezyjnych wykonywanych w praktyce. Zakres tematyczny wykładów obejmuje zarówno przygotowanie studentów w zakresie obowiązujących procedur prawno – organizacyjnych, zapoznanie studentów z nietypowymi przykładami rozgraniczeń i podziałów a także prezentację i omówienie zagadnień związanych z wykonawstwem w terenie wyżej omawianych prac oraz ogólnymi zasadami zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Celem nauczania jest także nabycie umiejętności poruszania się po instytucjach samorządowo-organizacyjnych, zapoznanie się z obiegiem dokumentacji a także możliwość zapoznania się z podziałami i rozgraniczeniami wykonywanymi przez prowadzącego ćwiczenia w tym także opinii i ekspertyz wykonach w charakterze biegłego sądowego w zakresie geodezji.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest rozszerzenie zagadnień związanych z problematyką podziałów i rozgraniczeń nieruchomości a także sporządzaniem dokumentacji dla celów prawnych, stanowiących jeden z głównych asortymentów robót geodezyjnych wykonywanych w praktyce. Zakres tematyczny wykładów obejmuje zarówno przygotowanie studentów w zakresie obowiązujących procedur prawno – organizacyjnych, zapoznanie studentów z nietypowymi przykładami rozgraniczeń i podziałów a także prezentację i omówienie zagadnień związanych z wykonawstwem w terenie wyżej omawianych prac oraz ogólnymi zasadami zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Celem nauczania jest także nabycie umiejętności poruszania się po instytucjach samorządowo-organizacyjnych, zapoznanie się z obiegiem dokumentacji a także możliwość zapoznania się z podziałami i rozgraniczeniami wykonywanymi przez prowadzącego ćwiczenia w tym także opinii i ekspertyz wykonach w charakterze biegłego sądowego w zakresie geodezji.

Literatura:

1. Źróbek R., Kuryj J., Wiśniewski R. Gospodarka nieruchomościami. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Olsztyn 2000

2. Śmiałowska – Uberman Z. Kompendium wiedzy prawnej dla geodetów. Wydawnictwo Gall 2003

3. Bojar Z. Podziały nieruchomości – komentarz. Wydawnictwo Gall 2006

4. Felcenloben D. Rozgraniczenia nieruchomości – teoria i praktyka z orzecznictwem sądowo-administracyjnym. Wydawnictwo Gall 2008

5. Bojar Z. Podziały nieruchomości – komentarz. Wydawnictwo Gall 2008

6. Źróbek R., Kuryj J., Źróbek S. Gospodarka nieruchomościami z komentarzem do wybranych procedur. Wydawnictwo Gall 2008

7. Sikora A. Vademecum prawne geodety Wydawnictwo Gall 2010

Efekty uczenia się:

Wiedza

ma podstawową wiedzę w zakresie geodezji i prawa powiązanych ze studiowanym kierunkiem

ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu sporządzania map dla celów prawnych

zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu wykonywania map dla celów prawnych

ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwaarunkowań działalności inżynierskiej

zna typowe technologie inżynierskie w zakresie geodezji

Umiejętności

"potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych

właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim

lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji

międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów;

potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji,

a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać

opinie"

"potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku

zawodowym oraz w innych środowiskach"

"potrafi przygotować w języku polskim i języku obcym, uznawanym

za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych,

właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dobrze udokumentowane

opracowanie problemów z zakresu sporządzania map dla celów prawnych"

"potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku

obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień

z zakresu sporządzania map dla celów prawnych"

ma umiejętność samokształcenia się

"potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi

właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności

inżynierskiej"

potrafi-przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostraegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne

ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą

potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich

potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić- zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów- istniejące rozwiązania techniczne w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi

"potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych

zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych

dla studiowanego kierunku studiów"

"potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących

do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze

praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku

studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę

i narzędzia"

"potrafi — zgodnie z zadaną specyfikacją — zaprojektować oraz

zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe

dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych

metod, technik i narzędzi"

Kompetencje Społeczne

"rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować

i organizować proces uczenia się innych osób"

"ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty

i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko,

i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane

decyzje"

"potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej

różne role"

"potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego

przez siebie lub innych zadania"

prawidłowo identyfikuje i rostrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu

potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Student nie posiada podstawowej wiedzy w zakresie sporządzania map dla celów prawnych, nie ma żadnej wiedzy na temat znajomości technik, narzędzi, procedur i technologii wykorzystywanych do przeprowadzenia sporządzania map dla celów prawnych

Nie zna podstawowych narzędzi, programów wykorzystywanych w analizie danych otrzymanych z ODGiK, nie potrafi wykonać prostej prezentacji i opracowania związanego z zakresem materiału, nie potrafi wyciągać wniosków i rozwiązywać problemowych zadań

Na ocenę 3

Student posiada podstawową wiedzę w zakresie sporządzania map dla celów prawnych jednak nie potrafi rozwiązać technicznie prostych zadań

Zna kilka możliwości wykorzystywanych podczas realizacji sporządzania map dla celów prawnych z trudnością wykorzystuje je do prac projektowych

Na ocenę 4

Student posiada dobrą wiedzę w zakresie sporządzania map dla celów prawnych potrafi rozwiązać technicznie proste zadania teoretyczne

Stosuje narzędzia do rozwiązywania problemów podczas pomiarów terenowych i w pełni potrafi interpretować wyniki

Na ocenę 5

Student potrafi wykorzystać swoją wiedzę do rozwiązywania skomplikowanych zagadnień związanych z sporządzaniem map dla celów prawnych, śledzi literaturę przedmiotu i ma wiedzę na temat trendów i tendencji zmian w zakresie przepisów prawa

Stosuje narzędzia do rozwiązywania problemów podczas pomiarów terenowych i w pełni potrafi interpretować wyniki, potrafi także poradzić sobie w sytuacji nietypowych zadać pomiarowych

Praktyki zawodowe:

mogą odbywać się w jednostkach samorządu lokalnego oraz powietu prowadzącego zadania z zakresu katastru gruntów a także w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)