Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Laboratoryjna ocena jakości wody i ścieków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.LABWOD.KD.IISXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Laboratoryjna ocena jakości wody i ścieków
Jednostka: Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Ocena jakości wody jak również ścieków nie jest możliwa bez znajomości ich skladu fizyko-chemicznego, który określa się w analizie laboratoryjnej.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wykonywaniem oznaczeń wybranych wskaźników fizyko-chemicznych wody i ścieków przy zastosowaniu zarówno metod tradycyjnych (analiza miareczkowa) jak i przy zastosowaniu nowoczesnych metod instrumentalnych.

Pełny opis:

Ćwiczenia 15 godz.

1. Cel i zakres badań fizyko-chemicznych wody i ścieków, zasady poboru i przechowywania próbek. Oznaczenie temperatury wody (ścieków). 2 godz.

2. Oznaczanie zapachu metodą organoleptyczną, bezpośrednią na zimno. Oznaczanie odczynu metodą potencjometryczną. 2 godz.

3. Oznaczanie przewodności elektrolitycznej przy zastosowaniu konduktometru. Oznaczanie zawiesiny łatwo opadającej metodą objętościową w leju Imhoffa. 2 godz.

4. Oznaczanie stężenia tlenu rozpuszczonego metodą i Winklera oraz przy zastosowaniu elektrody jonoselektywnej. 2 godz.

5. Oznaczanie BZT5 metodą bez i z rozcieńczeniem próbki oraz przy zastosowaniu aparatu OXITOP. 2 godz.

6. Oznaczanie chlorków metodą Mohra. Oznaczanie twardości wody metoda wersenianową. 2 godz.

3. Oznaczanie wybranych form azotu i fosforu metodą spektrofotometryczną. 3 godz.

Literatura:

1. Gajkowska-Stefańska L. i inni. 1997. Laboratoryjne badania wody, ścieków i osadów ściekowych. cz. 1, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej

2. Hermanowicz W. i inni. 1999. Fizyczno-chemiczne badania wody i ścieków. wydanie II, Arkady, Warszawa

3. Hus S. 1995. Chemia wody, ścieków i gnojowicy. Działy wybrane. Wydawnictwo AR we Wrocławiu

4. Świetlik R., Dojlido J. 1999. Metody analizy wody i ścieków. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej

5. Elbanowska H. i inni 1999. Fizyczno-chemiczne badania wód. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Ma wiedzę w zakresie metod oznaczania wybranych wskaźników fizko -chemicznych wody i ścieków.

Umiejętnści:

Potrafi wykonać analizy wybranych wskaźników fizyko-chemicznych wody i ścieków.

Potrafi w oparciu o uzyskany wynik analizy fizyko-chemicznej dokonać oceny jakości wody i ścieków.

Kompetencje:

Potrafi pracować indywidualnie i w zespole (ściśle przestrzegając zasad BHP) oraz efektywnie zaplanować i zrealizować w termi-nie wskazana analizę

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń:

- Ocena formująca - zaliczenie sprawozdania z prac laboratoryjnych

Na ocenę 2,0 Sprawozdanie z ćwiczeń wykazuje podstawowe braki.

Na ocenę 3,0 Sprawozdanie z ćwiczeń spełnia minimalne kryteria.

Na ocenę 3,5 Sprawozdanie z ćwiczeń na poziomie dobrym, ale zawierające wiele istotnych braków.

Na ocenę 4,0 Sprawozdanie z ćwiczeń na poziomie dobrym, ale zawierające pojedyncze istotne błędy.

Na ocenę 4,5 Sprawozdanie z ćwiczeń wybitnym, ale zawierające pojedyncze drobne błędy.

Na ocenę 5,0 Sprawozdanie z ćwiczeń na poziomie wybitnym.

- Ocena końcowa - demonstracja praktycznych umiejętności

Na ocenę 2,0 Student nie potrafi wykonać oznaczenia według przyjętej metodyki

Na ocenę 3,0 Student potrafi wykonać oznaczenie, ale w jego trakcie popełnia dużo znacznych błędów.

Na ocenę 3,5 Student potrafi wykonać oznaczenie, ale w jego trakcie popełnia pojedyncze znaczne błędy.

Na ocenę 4,0 Student potrafi wykonać oznaczenie, ale w jego trakcie popełnia szereg drobnych błędów.

Na ocenę 4,5 Student potrafi wykonać oznaczenie, ale w jego trakcie popełnia pojedyncze drobne błędy.

Na ocenę 5,0 Student potrafi wykonać oznaczenie bezbłędnie.

Zasady oceny pozostałych efektów są omawiane na pierwszych zajęciach z przedmiotu.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy przedmiotu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)