Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konstrukcje i budowle ziemne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.KONSTR.SI.IISXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konstrukcje i budowle ziemne
Jednostka: Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z oceną przydatności gruntów mineralnych do konstrukcji i budowli ziemnych, technologią budowy, kontrolą jakości i odbiorem robót ziemnych (w tym rekonstrukcją budowli ziemnych). Student zaznajamia się dodatkowo ze zjawiskiem filtracji przez zapory, obwałowania, drenaże i uszczelnienia zapór. Zapoznaje się także z metodami badania stateczności skarp zapór i obwałowań.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Grunty mineralne w konstrukcjach i budowlach ziemnych. Wpływ procesu zagęszczania na zmiany parametrów gruntowych.

2. Wykonawstwo obiektów budownictwa ziemnego na podłożu z gruntów słabych i organicznych.

3. Rekonstrukcja i odbudowa obwałowań rzek.

4. Typy konstrukcyjne zapór ziemnych. Czynniki wpływające na wybór lokalizacji zapory. Drenaże w zaporach ziemnych - działanie i konstrukcja w korpusie i podłożu zapór.

5. Uszczelnianie korpusu i podłoża zapór - rdzenie, ekrany (plastyczne i sztywne), fartuchy, przesłony iniekcyjne, przesłony iłowe w wykopach wąskoprzestrzennych (wykonywane pod osłoną zawiesiny tiksotropowej).

6. Metody obliczania stateczności zapór ziemnych.

7. Technologia budowy obwałowań i zapór ziemnych, poligony doświadczalne, kontrola zagęszczenia i jakości gruntu wbudowanego w nasyp ziemny (bieżąca i powykonawcza).

Ćwiczenia:

1. Określenie wysokości zapory ziemnej klasy IV dla założonej wysokości piętrzenia oraz nachylenia skarpy odwodnej i odpowietrznej.

2. Zasady obliczeń filtracyjnych przez budowle ziemne.

3. Określenie przebiegu krzywej filtracji i natężenia przepływu w korpusie zapory ziemnej bez elementów uszczelniających i bez drenażu; z drenażem; z uszczelnieniem i drenażem.

4. Określenie czasu nasycenia korpusu piętrzącej budowli ziemnej i natężenia przepływu w podłożu pod budowlą.

5. Obliczenia stateczności skarpy odwodnej zapory ziemnej metodą Felleniusa.

6. Wykonanie profilu podłużnego i przekrojów poprzecznych uszkodzonego obwałowania.

7. Obliczenie kubatury wyrwy w obwałowaniu.

8. Obliczenie zapotrzebowania na grunt potrzebny do uzupełnienia wyrwy przy określonych parametrach zagęszczenia.

9. Obliczenie zapotrzebowania na grunt potrzebny do podwyższenia odcinka obwałowania przy określonych parametrach zagęszczenia.

Literatura:

1. Lenczewski P., Sokalski K., Gajkowski E. 1983. Roboty Ziemne. PWN, W-wa.

2. Stelmaszyk A. 1987. Budownictwo Ziemne. Arkady, W-wa.

3. Ministerstwo Rolnictwa, Zasobów naturalnych i Leśnictwa. 1990. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót ziemnych. W-wa.

4. Czyżewski K., Wolski W., Wójcicki S., Żbikowski A. 1973. Zapory ziemne. Arkady, W-wa.

5. Fanti K., Fiedler K., Kowalewski J., Wójcicki S. 1972. Budowle piętrzące. Arkady, W-wa.

6. Sobczak J. 1975. Zapory z materiałów miejscowych. PWN, W-wa.

7. Zapory wodne a środowisko. Deklaracja ICOLD/CIGB. 1996. Polski Komitet Międzynarodowej Komisji Wielkich Zapór. ImiGW. W-wa.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1. Zna zasady doboru gruntów mineralnych do celów budownictwa ziemnego. Ma wiedzę dotyczącą typów zapór ziemnych i wskazuje czynniki decydujące o doborze jej lokalizacji.

W2. Ma wiedzę dotyczącą rodzajów uszczelnień i drenaży w zaporach ziemnych. Zna technologie budowy obwałowań i zapór ziemnych, oraz metody obliczeń stateczności skarp.

Umiejętności:

U1. Potrafi zaprojektować wysokość zapory ziemnej dla założonej wysokości piętrzenia wody. Potrafi obliczyć i ocenić wielkość natężenia przepływu przez korpus i podłoże zapory ziemnej dla różnych wariantów filtracji. Potrafi wyznaczyć położenie krzywej filtracji i obliczyć stateczność skarp.

U2. Potrafi zaprojektować rekonstrukcję fragmentu budowli ziemnej uwzględniając obliczenie kubatury gruntu potrzebnego do uzupełnienia wyrwy i podwyższenia odcinka obwałowania.

Kompetencje społeczne

K1. Ma świadomość ważności obiektów budownictwa ziemnego i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera, jego wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Metody i kryteria oceniania:

W1, W2, K1 - egzamin pisemny ograniczony czasowo:

Na ocenę 2,0: Student uzyskał mniej niż 5 punktów z egzaminu.

Na ocenę 3,0: Student uzyskał od 5 do 6.5 punktów z egzaminu.

Na ocenę 3,5: Student uzyskał 6.6 do 7.5 punktów z egzaminu.

Na ocenę 4,0: Student uzyskał 7.6 do 8.5 punktów z egzaminu.

Na ocenę 4,5: Student uzyskał 8.6 do 9.5 punktów z egzaminu.

Na ocenę 5,0: Student uzyskał powyżej 9.6 punktów z egzaminu.

U1, U2 - indywidualne zaliczenie projektu wraz ze sprawdzianem umiejętności wypowiedzi ustnej:

Na ocenę 2,0: Student nie potrafi prawidłowo wykonać zadania problemowego

Na ocenę 3,0: Student podał tylko prawidłową metodę rozwiązania zadania problemowego bez wykonania obliczeń.

Na ocenę 3,5: Student podał tylko prawidłową metodę rozwiązania zadania problemowego, uzyskane wyniki obliczeń i wyciągnięte wnioski są błędne, brak interpretacji wyników.

Na ocenę 4,0: Student zastosował poprawne metody rozwiązania zadania obliczeniowego, uzyskane wyniki obliczeń oraz ich interpretacja są prawidłowe, lecz brak jest wyciągniętych wniosków.

Na ocenę 4,5: Student zastosował poprawne metody rozwiązania zadania obliczeniowego, uzyskane wyniki obliczeń oraz ich interpretacja są prawidłowe, wnioski są niekompletne.

Na ocenę 5,0: Student zastosował poprawne metody rozwiązania zadania obliczeniowego, uzyskane wyniki obliczeń oraz ich interpretacja są prawidłowe, wnioski są prawidłowe i wyczerpujące.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.