Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kartografia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.KARTO.07Z.SI.IGKGX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kartografia
Jednostka: Katedra Geodezji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z pojęciami stosowanymi w kartografii, odwzorowaniami kartograficznymi oraz ich właściwościami, układami współrzędnych, procesem tworzenia map i ich reprodukcji, a także zastosowania technologii cyfrowej w pracach kartograficznych. Podczas zajęć studenci nabiorą umiejętności praktycznych w obliczaniu współrzędnych prostokątnych punktów węzłowych siatki kartograficznej dla różnych odwzorowań, a także tworzenia map i przedstawiania danych statystycznych w formie map tematycznych.

Pełny opis:

WYKŁADY:

Trygonometria sferyczna. Wzory cosinusowe, sinusowe, pole powierzchni trójkąta sferycznego. Nadmiar sferyczny. Układy współrzędnych na kuli.

Teoria zniekształceń Tissota. Rodzaje i właściwości odwzorowań kartograficznych.

Odwzorowania płaszczyznowe. Odwzorowania gnomoniczne, stereograficzne,ortograficzne. Nieperspektywiczne odwzorowania płaszczyznowe.

Odwzorowania walcowe. Odwzorowania Mercatora, Lamberta, Cassiniego-Soldnera

Odzorowania stożkowe. Odwzorowania Lamberta-Gaussa, wiernopolowe Lamberta, Albersa, Ptolemeusza, Delisle’a i Tissota, pseudostożkowe.

Kartografia elipsoidy obrotowej, Odwzorowania i układy współrzędnych w Polsce po II wojnie światowej - od "Borowa Góra" do "PL-1992", "PL-2000" i "PL-UTM"

Opracowanie redukcyjne map. Generalizacja kartograficzna. Grawerowanie obrazów kartograficznych. Graficzne uplastycznianie map (rastry).

Reprodukcja kartograficzna. Ocena materiałów kartograficznych. Podstawowe procesy kartograficzno-wydawnicze, Kserografia. Kopie dwuazowe. Druk offsetowy.

Kartometria. Pomiar długości na mapach. Pomiary pól, objętości, spadków i nachyleń. Obliczanie powierzchnitopograficznej.

Kartografia tematyczna. Redakcja i opracowanie map tematycznych. Metody reprezentacji treści na mapach. Atlasy map tematycznych. Zbiory użytkowe tych map.

ĆWICZENIA:

Zastosowanie wzorów trygonometrii sferycznej.

Układy współrzędnych na kuli - zamiana układów. Powierzchnie trapezu sferoidalnego.

Opracowanie mapy w odwzorowaniu płaszczyznowym, walcowym, stożkowym. Dopasowanie skali do formatu. Obliczenie współrzędnych węzłów. Generalizacja treści. Opis mapy. Obliczenie skal i zniekształceń odwzorowawczych.

Opracowanie mapy tematycznej. Kartogramy i kartodiagramy.

Analiza kartometryczna mapy. Skurcz mapy. Graficzna prezentacja zniekształceń skali mapy.

Generalizacja kartograficzna

Literatura:

1. Balcerzak J., Panasiuk J., Wprowadzenie do kartografii matematycznej. OW PW 2005

2. Gajderowicz I., Odwzorowania kartograficzne – podstawy. UWM 2009

3. Pasławski J. – Wprowadzenie do kartografii i topografii. Nowa Era 2010

4. Godek K., Kartografia – skrypt do ćwiczeń.

5.Medyńska – Gulij B.: „Kartografia i geowizualizacja”, PWN 2011

6. Inne dostępne podręczniki obejmujące tematykę przedmiotu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)