Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zagospodarowanie terenów zdegradowanych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.K2s.ZGTZ.SM.IISXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zagospodarowanie terenów zdegradowanych
Jednostka: Katedra Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z terenami zdegradowanymi lub narażonymi na degradację, charakterystyka (przypomnienie) czynników degradujących oraz przestawienie przykładów zagospodarowania tych terenów. Na tą ostatnią składową położny jest największy nacisk.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu realizowane są następujące treści:

-Charakterystyka rodzajów czynników degradujących oraz identyfikacja obszarów zdegradowanych lub narażonych na degradację.

- Analiza przykładów zagospodarowania terenów z uwzględnieniem czynnika degradującego.

- Omówienie zasad i dobrych praktyk kształtowania przyrodniczych i technicznych składowych zagospodarowywanego terenu dla wymogów wybranego rodzaju zagospodarowania z uwzględnieniem zachowania zasobów przyrody, zdrowia przebywających tu ludzi i ich potrzeb społecznych.

- Charakterystyka elementów składowych wybranego rodzaju zagospodarowania: pod zieleń miejską (parki, zieleńce, rabaty, szpalery, żywopłoty, trawniki), pod rolnictwo (ukształtowanie rozłogu łącznie z systemem dróg polnych, budynki gospodarcze), pod leśnictwo (rozpoznanie typu siedliska, dobór materiału szkółkarskiego), pod rekreację i sport (ścieżki rowerowe, boiska, górki, baseny, lodowiska).

-Projekt zagospodarowania sąsiedztwa autostrady z omówieniem przykładów.

-Projekt zagospodarowania terenu zanieczyszczonego metalami ciężkimi.

-Przegląd i analiza innych wybranych przykładów zagospodarowania terenów zdegradowanych oraz wybranych inżynierskich przykładów ich zagospodarowania.

Literatura:

Podstawowa:

1. Haber Z., Urbański P. 2008. Kształtowanie terenów zieleni z elementami ekologii. Wydawnictwo AR w Poznaniu.

2. Kozłowski S. 1991. Gospodarka a środowisko przyrodnicze. PWN, Warszawa.

3. Maciak F. 1999. Ochrona i rekultywacja środowiska. SGGW, Warszawa.

Uzupełniająca:

1. Bartosiewicz A. 1980. Urządzanie terenów zieleni. WSiP, Warszawa.

2. Piekut K., Pawła H. 1999. Podstawy rolnictwa dla inżynierów kształtowania środowiska. SGGW, Warszawa.

3. Seneta W., Dolatowski J. 2019. Dendrologia. PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie:

-praktyki i technologie pozwalające na ochronę i kształtowanie środowiska w terenach zdegradowanych.

Student potrafi:

-planować i opracować koncepcję zagospodarowania sąsiedztwa autostrady oraz terenów zanieczyszczonych metalami ciężkimi.

-pracować w grupie według harmonogramu czasowego i zadaniowego oraz przyjmować w grupie różne funkcje oraz podejmować odpowiedzialność za efekt pracy zespołu.

Student jest gotów:

doskonalenia i aktualizowania swojej wiedzy.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie części ćwiczeniowej:

Zaliczenie w formie projektu (minimum 50% poprawnie wykonanego projektu zagospodarowania w celu uzyskania oceny 3,0). Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej przedmiotu wynosi 60%.

Zaliczenie części wykładowej:

Egzamin ustny (minimum 50% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3,0) – student odpowiada na 4 wylosowane pytania. Udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej przedmiotu wynosi 40%.

Praktyki zawodowe:

Praktyk zawodowych w ramach tego przedmiotu nie przewidziano.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Mundała
Prowadzący grup: Magdalena Malec, Paweł Mundała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Mundała
Prowadzący grup: Paweł Mundała, Artur Szwalec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Mundała
Prowadzący grup: Paweł Mundała, Artur Szwalec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Mundała
Prowadzący grup: Paweł Mundała, Artur Szwalec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Mundała
Prowadzący grup: Paweł Mundała, Artur Szwalec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)